Shkrime Autoriale

Muhamedi, a.s., është pejgamber i mëshirës. Ai, a.s., ishte një krijesë e përsosur dhe shembulli më i përkryer për mbarë njerëzimin.

Në sezon provimesh është kategorikisht e ndaluar të ftosh studente për kafe. Akoma pa e çuar fjalën deri ne fund, të vjen përgjigjia rrufe: - "S'kam kohë! Kam provim!" Dhe me vete filloj e mendoj: "Ç'lidhje ka koha me provimin?!"

Sëmundja, pa dyshim, i shkakton shumë pakënaqësi atij që është goditur me të, por në asnjë mënyrë myslimani nuk e sheh durimin e dhimbjes si mallkim, hidhërim apo dënim të Allahut të Madhërishëm. Myslimani është i përgatitur që dhembjen e secilës sëmundjeje ta vështrojë si sprovë, e cila në realitet e liron nga mëkatet.

Një nga qëllimet dhe intencat e sheriatit është edhe ruajtja dhe mbrojtja e nderit dhe moralit.

“Me të vërtetë Allahu dhe engjëjt e Tij e përshëndesin Pejgamberin, prandaj edhe ju, o besimtarë, përshëndetni atë me përshëndetje meritore!”

1. Allahu e ka përmendur emrin e tij të nderuar së bashku me emrin e Vet, në pafillishmërinë e amshuar dhe e ka qëndisur në Levhi Mahfudh duke e shkruar atë mbi Arsh, mbi kopshtet e Parajsës dhe mbi shtatë qiejt: “La ilahe il’lAllah, Muhamedun resulullah.”

** Përsiatje eseistike për profetin arketip të Ummetit islam, Muhamedin a.s.

Allahu i madhërishëm thotë: “Ju e kishit shembullin më të lartë në të Dërguarin e Allahut…” (El-Ahzab, 21).

Rreth butësisë dhe mëshirës së Pejgamberit a.s., ndaj besimtarëve, Allahu i madhërishëm thotë: "Në saje të mëshirës së Allahut, u solle butësisht me ta (o Muhamed). Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do largoheshin prej teje. " (Ali Imran: 159).

Besoj se edhe shoqëria e re kosovare do të duhej të kishte një qasje tjetër nga e kaluara e afërt dhe të ishte më pragmatike ndaj personalitetit të Muhamedit a.s., së paku me shprehjen e respektit të përvjetorit të lindjes së Pejgamberit të mbarë myslimanëve të botës. Këtë ia ka borxh shumicës absolute të myslimanëve të Kosovës, fe, së cilës i përkasin edhe vetë.

Përqendrimi i shumë ajeteve kuranore që lavdërojnë cilësitë dhe sjelljet e të Dërguarit të fundit të Allahut xh.sh. llogaritet suksesi i tij në mesazhin (risalen) me të cilin ishte i ngarkuar.

Vetëm momenti i çlirimit të Mekës, ku i fali edhe armiqtë më të përbetuar të tij, për personalitetin e Pejgamberit tonë, Muhamedin (a.s.), të brumosur me frymëzim hyjnor. O Zot, na mundëso ta njohim më mirë të Dërguarin Tënd dhe të ndjekim mësimet e tij.

“O ju që keni besuar! Nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë (në është i vërtetë), për të mos i bërë dëm ndokujt pa dashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë.” (Huxhurat, 6)

Pendimi është rruga që i afrohet besimtarit, në mënyrë që ai të mbërrijë tek
Zoti i tij pa pasur nevojë për ndërmjetës

"Kurani është të folurit e Allahut, është mrekulli, shpallur Muhamedit alejhi salatu ve selam, shkruar në mus’hafe, i transmetuar me besnikëri, kurse edhe vetëm leximi i tij është ibadet, fillon me suren "El Fatiha" dhe përfundon me suren “En Nas"

Një qasje kritike nga këndvështrimi islam

“Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapur pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as “of – oh”, as mos u bë i vrazhdë ndaj tyre, po atyre thuaju fjalë të mira (të buta, respektuese). Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë tyre krahun përulës e respektues dhe thuaj: “Zoti im! Mëshiroi ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël”. (Kur’an: Isra, 23-24).

Llojet e shembujve në Kuran

Qytetarët i kthehen paranormales kur shoqëria i neglizhon ata.

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!