Shkrime Autoriale

Llojet e shembujve në Kuran

Qytetarët i kthehen paranormales kur shoqëria i neglizhon ata.

Thuaj: “A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?!” PO, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim.” (Zumer: 9)

Ashura është një ditë, të cilën Allahu Fuqiplotë e zgjodhi për të shënuar ngjarje të rëndësishme, dhe rrjedhimisht, e veçoi dhe dalloi me vlera dhe urtësi, të cilat nuk mund t’i gjesh në ditë tjera.

Fillimi i vitit të ri islam na orienton në konkludim që edhe mendimet tona të jenë të përafërta me përpjekjet tona që t'i bëjmë mirë njëri-tjetrit duke trimëruar njëri-tjetrin në rrugën e së vërtetës dhe drejtësisë.

Hixhreti është një nga ndodhitë më madhështore të historisë islame, gjegjësisht ngjarje që bëri ndarje të dy periudhave bazë të historisë islame:asaj në Mekë para hixhretit, dhe asaj në Medine pas hixhretit, gjë që reflektoi në disa segmente të fesë dhe të jetës.

Të mërkurën, me 19 Gusht, me namazin e Akshamit, fillon Viti i Ri islam – i Hixhretit 1442. Në natën e fillimit të Vitit të Ri mysliman, ne e kujtojmë hixhretin e Pejgamberit, s.a.v.s., dhe detyrimin për të braktisur gjithçka që është haram dhe e keqe, e, po ashtu, duhet të kujtojmë edhe hixhretin tonë në fund të viteve të 90-ta.

"Thuaj: 'Me të vërtetë, Zoti im më ka udhëzuar në rrugë të drejtë, në fenë e vërtetë, në fenë e pastër të Ibrahimit besimplotë, i cili nuk ka qenë adhurues i idhujve." (El En'am, 161).

Unë jam Vajada Keçi dhe ky shkrim vjen në vazhdën e një serie e cila ka për qëllin fuqizimin gruas muslimane duke e frymëzuar atë të marrë hapa në zhvillimin e saj ekonomik.

Jemi në ditët e fundit të muajit të fundit të kalendarit hënor, pra në muajin Dhul-Hixhxhe,

Ndër hadithet më shpresëdhënëse, që përkufizojnë thelbin e Thirrjes Islame dhe tabanin në të cilin përkundet, është edhe dëshmia shekullore, që vërteton se: “Kur (Resulullahu) dërgonte ndonjërin prej shokëve të tij në ndonjë mision, i thoshte: “Jepni sihariq dhe mos i largoni njerëzit, lehtësoni dhe mos vështirëson.(1)

Këshillimi në vepra të mira dhe ndalimi nga e keqja është obligim për thirrësit në Islam.

Në vorbullën e një industrie gjigande që mbetet gjallë nga dyshimet e grave për veten, nga përpjekjet e vazhdueshme për t'i shtuar bukuri trupit, nga ndjekjet e standardeve të imponuara, nga pangopësia e konzumerizmi, hixhabi është ngjitje në qiellin e thjeshtësisë.

Unë jam Vajada Keçi dhe ky shkrim vjen në vazhdën e një serie e cila ka për qëllin fuqizimin e femrës muslimane në aspektin ekonomik duke u nisur nga aftësimi i saj për të ndryshuar mëndësinë nga ajo e dorëzimit përballë pamundësisë për t’u fuqizuar ekonomikish, në mëndësinë se ajo mund të arrijë gjithçka me mbështetjen e të Madhit Zot.

Të menduarit materialist është mashtrim sepse njeriu ka natyrë hyjnore dhe tokësore.

Kurbani (therja e kurbanit) është i bazuar në Kur'an dhe Hadith / Sunnet. Allahu xh. sh. në suren El-Kewther thotë: "... dhe preni Kurban " (El-Kewther, 2).

Unë jam Vajada Keçi dhe ky shkrim vjen në vazhdën e një serie e cila ka për qëllin fuqizimin e femrës muslimane në aspektin ekonomik duke u nisur nga aftësimi i saj për të ndryshuar mëndësinë nga ajo e dorëzimit përballë pamundësisë për t’u fuqizuar ekonomikish, në mëndësinë se ajo mund të arrijë gjithçka me mbështetjen e të Madhit Zot.

Unë jam Vajada Keçi dhe nga dita e sotme do të nisim së bashku një rrugëtim që ka për qëllim fuqizimin e gruas muslimane në aspektin ekonomik duke u nisur nga aftësia e saj për të ndryshuar mendësinë nga ajo e dorëzimit përballë pamundësisë për t’u fuqizuar ekonomikisht, në mëndesinë se ajo mund të arrijë gjithçka me mbështetjen e të Madhit Zot. Por më parë duhet të dijë se çfarë do realisht dhe se cilat janë mundësitë e saj reale për t’i vënë vetes si synim në jetë dhe per ti kurorëzuar ëndrrat e saj me sukses.

"E Ademi prej Zotit të vet pranoi disa fjalë (IU~8)) prandaj Ai itfali (gabimin) I Ai është Mëshirues dhe pranues i pendimit." (EI Bekare: 37).

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!