Shkrime Autoriale

Përparësitë e muajit të agjërimit nën prizmin psikologjik

Jemi mësuar gjithnjë që agjërimin si ritual fetar (ibadet) ta shohim t’u “nënshtrohet” filtrave të mjekëve dhe teologëve, mirëpo rrallë herë kjo ndodh që të jetë epiqendër e “llupës” së psikologëve. Për muajin e agjërimit janë bërë studime e hulumtimeve nga studiues të ndryshëm botërorë; mirëpo, si duket, studiuesit shqiptarë në këtë sferë po “çalojnë”!

Lexo me teper

Agjërimi, ibadet ezoterik

Ramazani dhe agjërimi në antropologjinë kulturore të muslimanëve është i bartur me qëndrimin mburrës, që në një mënyrë e shpreh insistimin e Krijuesit për vendzënie krenare në mjedisin që e rrethon. Në disa mjedise është prezentuar me koloritin e folklorit si metaforë e mikrokozmosit që populli e përjeton në shpirtin e vet të frymëzuar nga pafundësia. Dikund në qendër të vëmendjes e ka imanencën

Lexo me teper

Lufta e Bedrit moment historik për muslimanët

Beteja e Bedrit shënon ngjarjen me rëndësi të veçantë jo vetëm për historikun e islamit dhe të muslimanëve, por edhe për porositë dhe mesazhet që duhet përfituar nga kjo ngjarje.

Lexo me teper

Beteja e Bedrit shikuar nga perspektiva e këndvështrimit bashkëkohor

Në vitin 622 realizohet hixhreti i Pejgamberit a.s. nga Mekka në Jethrib. Shkaqet që detyruan një shpërngulje të këtillë nuk ishin vetëm konsumimi/harxhimi i mundësive dhe kushteve për jetë në Mekke, por njëkohësisht kjo shpërngulje ngërthente në vete edhe thelbin e themelimit të Medinetu’n Nebijj, pra themelimin e shoqërisë islame respektivisht vënien e gurthemelit të qytetërimit iIslam.

Lexo me teper

Bedri, luginë mesazhesh dhe porosish

Mësimet, mesazhet dhe porositë e kësaj ndodhie janë aq të shumta në numër dhe të rëndësishme në përmbajtje, sa që të bëjnë të kuptosh se nuk bëhet fjalë për një luftë klasike në mes dy palëve të armiqësuara, por bëhet fjalë për një betejë në të cilën u konfrontua njerëzorja me ç’njerëzoren, besimi me idhujtarinë, vlera me jovlerën, morali me degjenerimin, altruizmi me egoizmin, e mira me të keqen…

Lexo me teper

Agjëruesit, njerëz me kulturë të lartë civilizuese

Allahu i madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:
"O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm." (El - Bekare, 183)

Lexo me teper

Ramazani muaji i ngritjes dhe i ripërtëritjes shpirtërore

Abdullah ibni Abbasi thotë: Dëgjova nga i Dërguari i Zotit se Xhenneti nga viti në vit zbukurohet për shkak të ardhjes së muajit të Ramazanit.

Lexo me teper

Agjërimi i Ramazanit

Mbi agjërimin në përgjithësi

Lexo me teper

Termi “Ramadan” në tefsiret dhe leksione të Kuranit

a) Në tefsiret e Kuranit

Lexo me teper

Ta presim ramazanin sikur me qenë i fundit

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper