Familly Kost Elite

Islami dhe çështjet e njeriut

Islami myslimanëve u lejoi vetë të zgjedhin formën e konsultimeve në ujdi me interesat e përgjithshme. Nëse është interesi që ajo të jetë në formën që sot e njohim në shtetet moderne, Islami nuk e kundërshton atë. E rëndësishmja është praktikimi i shëndoshë me fleksibilitet, në ujdi me rrethanat e kohës

Lexo me teper

Islami dhe islamizmi - Gjeneza e termit islamizmi

Në vendet myslimane, veçanërisht në ato arabe, studimet analitike në lidhje me fenomenin e termit islamizmi, janë të rralla, veçanërisht në rendet e inteligjencës fetare myslimane (ulemave), nëse jo rrallë për shkak se shumica prej tyre shprehin simpati ndaj islamizmit dhe të disa lëvizjeve, dhe që edhe vetë mundohen me fshi çfarëdo qofshin ata kufij mes islamit dhe ideologjisë të lindur rreth saj. Gjuha arabe madje as që e ka zhvilluar apo u munduar ta përshtat shprehjen e saj për këtë.

Lexo me teper

Sistemi bankar islam

Islami është feja e Allahut fuqiplotë, e shpallur tërë njerëzimit përmes të Dërguarit të fundit Muhamedit a.s. Islami përbëhet prej tre elementeve kryesore.

Lexo me teper

Të trashëguarit dhe trashëgimia

Besohet se ligjet e trashëgimisë janë të lidhura ngushtë me sistemin normativ të shoqërisë, strukturën sociale dhe parimet e organizimit familjar, dhe janë tregues të fuqishëm të të gjitha këtyre. Një përngjasi veçanërisht konsekuente në kohët e lashta ekzistonte ndërmjet adhurimit familjar dhe pronësisë familjare. Ishte kjo, siç ka vërejtur DeCoulanges, “Një rregull pa përjashtim, si në ligjin grek ashtu edhe në atë romak, se pronësia nuk ka mundur të fitohet pa adhurim, apo adhurimi pa pronësi”

Lexo me teper

Shkaqet e formimit të shkollave juridike (medhhebeve) islame (2)

Themeluesit e medhhebeve morën mbi supe barrën e popullit dhe nuk i lanë ata që të gjykojnë me aftësitë e tyre të kufizuara në dispozitat e sheriatit, ku vetëm se kishin filluan grindjet mes tyre për këto çështje.

Lexo me teper

Shkaqet e formimit të shkollave juridike (medhhebeve) islame (1)

Në sheriatin islam, tri gjëra që janë bërë pas vdekjes së Muhamedit a.s., të cilat po të mos ishin bërë, do ta gjenim islamin një emër, por pa përmbajtje, e ato janë:

Lexo me teper

Dashuria dhe llojet e saj

Rinia ka spektër të ndryshëm të nevojave të cilat zgjaten nga kulturo-shkencore deri tek nevojat shpirtërore.

Lexo me teper

A është zemra vend i dashurisë, urrejtjes dhe devotshmërisë?

Zemra është përmendur në shumë ajete të Kur’anit fisnik dhe hadithe të Pejgamberit a.s. se ajo është vendi i imanit (besimit).

Lexo me teper

Dashuri Allahut dhe të Dërguarit të Tij

Falënderimet dhe lavdërimet qofshin për Zotin e Madhërishëm, Zotin e Botëve1, për Atë që krijoi qiejt dhe Tokën, që formoi errësirat e dritën(2), që përhapi mëshirën e hidhërimin(3), që ndaj njerëzve është shumë i ndjeshëm (i butë) dhe shumë i mëshirshëm(4), që edhe kur nuk falënderojnë, ndaj atyre nuk e kursen mirësinë e Tij(5), që e vë në rrugë të drejtë atë që do(6); megjithatë ndaj atyre që e jetojnë Fenë Islame duke iu mbështetur Kur’ani Kerimit, nuk mbeten vetëm me udhëzimin e tyre në rrugë të drejtë(7), por u premton atyre nimetet dhe Xhennetin e Tij(8) dhe që zemrat e tyre i rehaton me islamiet(9).
Shumë salat dhe selame, ashtu siç i shprehën Allahu i Madhërishëm dhe melaqet(10), qofshin për hazreti Muhamed, alejhi selam, i cili është i krijuar në një shkallë të lartë të moralit(11), që është i dhënë (i përkushtuar) ndaj muslimanëve, që për besimtarët është shumë i ndjeshëm dhe shumë i mëshirshëm(12), që është i dërguar vetëm si mëshirë për të gjitha botët(13) dhe që do të jetë mëshirë për ata që do t’i bëjnë itaat (do t’i binden) Atij(14), “i dërguari i Zotit dhe vulë e të gjithë Pejgamberëve”(15)

Lexo me teper