Tema

Përmbajtja, efekti dhe forma sulblime e Kuranit (2)

Ismail el Faruki & Lois Lamja el Faruki

Lexo me teper

Përmbajtja, efekti dhe forma sulblime e Kuranit (1)

Ismail el Faruki & Lois Lamja el Faruki

Lexo me teper

Musa a.s. dhe faraoni – pjesa e dytë

Dr. Aid el-Karni

Lexo me teper

Musa a.s. dhe faraoni – pjesa e parë

Dr. Aid el-Karni

Lexo me teper

Kamata dhe kredia - rrezik katastrofal për besimtarin

Allahu i Madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë: "Ata që e hanë kamatën, ata nuk ngritën ndryshe vetëm se si ngritët ai i çmenduri nga të prekurit e djallit. Allahu e ka lejuar shitblerjen por e ka ndaluar kamatën."(1)

Lexo me teper

Korrupsioni dhe ryshfeti - sëmundje kancerogjene të shoqërisë

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: "Dhe mos e hani pasurinë e njëri-tjetrit në mënyrë të palejuar, e as mos u paraqitni me te (me ryshfet) te gjykatësit për të grabitur në mënyrë të padrejtë një pjesë të pasurisë së njerëzve kur ju e dini (se pa të drejtë po e hani atë)." (El - Bekare, 188)

Lexo me teper

Tregtari dhe betimi i shpeshtë

Një nga shprehitë më të përhapura te tregtarët është betimi i shpeshtë gjatë shitblerjes. Kështu, ata i gjen duke bërë be për çdo gjë, madje edhe për gjërat më të thjeshta, vetëm e vetëm që ta shesin mallin e tyre. Ata nuk e dinë se bërja be është e urryer edhe nëse njeriu ka nevojë dhe është i sinqertë në betimin e tij, e aq me pak kur nuk i kërkohet.

Lexo me teper

Betimi i rrejshëm

"Ata që për një vlerë të paktë e shesin besën e dhënë Allahut, ndryshojnë edhe zotimet e tyre, të tillët nuk kanë pjesë. - (mëshirë) në botën tjetër, dhe në Ditën e Kiametit Allahu nuk u flet atyre, nuk i shikon ata dhe nuk i pastron (prej barrës së gabimeve), ata kanë një dënim të dhembshëm." (Ali lmran, 77).

Lexo me teper

Betimi në emër të Allahut dhe ndalimi i betimit që nuk bëhet në emër të Tij (2)

Dispozitat e hadithit dhe mendimet e dijetarëve

Lexo me teper

Betimi në emër të Allahut dhe ndalimi i betimit që nuk bëhet në emër të Tij (1)

Transmetohet nga Abdilah bin Omer r.a. se vërtet Pejgamberi a.s. kishte hasur Omer bin El Hatabin, që betohej në babanë e vet, i cili udhëtonte në mesin e karvanit (të deveve). Pejgamberi s.a.v.s. tha: "Me të vërtetë Allahu xh.sh. jua ndalon të betoheni në prindërit tuaj, por ai që betohet le të betohet në Allahun, ose le të heshtë."(1)

Lexo me teper