Tema

Si t’i qasemi Kur’anit famëmadh

Allahu i madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Istigfari është ilaç i cili shëron njeriun nga helmi dhe mëkatet

Allahu i Madhërishëm e ka quajtur Veten në Kuran El-Gafur - Mëkatfalësi (Ai i Cili i falë mëkatet). Pos emrit El-Gafur, në Kuran përmenden edhe dy emra të Allahut me kuptim të njëjtë apo të ngjashëm, e këta janë El-Gafir dhe El-Gaffar.

Lexo me teper

Lutjet nga Kur’ani

– “Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve”. (El-A’raf: 23)

Lexo me teper

Lutje nga hadithet

“Zoti ynë, na jep në këtë botë të mira, po edhe në atë botë të mira, e na ruaj nga dënimi i zjarrit”. Transmeton Buhariu.

Lexo me teper

Kohët, rastet dhe vendet kur pranohet lutja

“E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.“ (Kuran, 2:186)

Lexo me teper

Ngritja e duarve kah qielli me rastin e duasë

(Shpjegim akaidologjik i thënies së Ebu Hanifes r.h.)

Lexo me teper

Vlera e duasë - lutjes

Lutja është çelësi i të gjitha të mirave. Ajo njëherësh konsiderohet arma më e fortë e besimtarit.

Lexo me teper

A ka humbur lutja fuqinë e saj

All-llahu i madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Manifestimi i Ashuras sipas Islamit

Nocioni “Ashura” është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë e dhjeta. Me nocionin “ashura” në terminologjinë e islamit nënkuptojmë ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit islamik. Se çfarë është vlera e kësaj dite në historinë e islamit gjemë disa transmetime nga Pejgamberi, Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme, që tregojnë se cila është arsyeja që dallon këtë ditë, pra ditën e dhjetë të muajit Muharrem, nga ditët tjera të vitit.

Lexo me teper

Mësimi i Kuranit përmendësh

Kurani është libri më i plotë e i fundit ndër librat e shenjtë që Allahu i Madhëruar ua ka dërguar njerëzve. Kurani paraqet dokumentin i cili, që nga faqja e parë e deri tek e fundit, përpiqet të theksojë të gjitha tendo

Lexo me teper