Tema

Ndershmëria dhe besueshmëria janë cilësitë bazë të njeriut besimtar

Islami është një fe e dërguar për ta lartësuar njeriun në gradën e përsosjes. Kjo fe ka vendosur disa parime etike për të arritur te ky synim. Këto parime janë universale për çdo kohë dhe njeriu i sotëm duhet t'i zbatojë ato, për të arritur gradën e përsosmërisë.

Lexo me teper

Mendo mirë para se të flasësh

Transmetohet nga Ebu Hurejre r.a. i cili thotë: kam dëgjuar Pejgamberin a.s. të ketë thënë: "Vërtetë robi e fletë një fjalë e cila e dërgon në zjarr në një largësi sa në mes lindjes dhe perëndimit ".(1)

Lexo me teper

Kur është virtyti vërtet virtyt?

Allahu i madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Rëndësia e diturisë

Argumentet nga Kur’ani:

Lexo me teper

Dituria, ekuivalencë e adhurimit

Ka thënë Pejgamberi, alejhi selam: "Zbret Zoti ynë çdo natë në qiellin e kësaj bote dhe thotë: A ka ndonjë që më lutet Mua, që t'i përgjigjem atij; a ka ndonjë që kërkon prej Meje, që t'i japë; dhe, a ka ndonjë që kërkon falje prej Meje, që ta fal."

Lexo me teper

Vlera e kërkimit të diturisë dhe vlera e dijetarëve (II)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.

Lexo me teper

Vlera e kërkimit të diturisë dhe vlera e dijetarëve (I)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.

Lexo me teper

Vlera e kërkimit të diturisë dhe vlera e dijetarëve

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit.

Lexo me teper

Përgjegjësitë e dijetarëve dhe pasojat e zbehjes së rolit të tyre në shoqëri

(Përgjegjësia përballë privilegjit)

Lexo me teper

Zekati për fabrika, apartamente, ferma dhe të ngjashme

“Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni ftuar, dhe nga ato që jua kemi nxjerrë Ne nga toka”! (El Bekare, 267).

Lexo me teper