Tema

Cilësitë e besimtarit

Aid el Karni

Lexo me teper

Burimet e forcës tek besimtari musliman

Njeriu gjatë kësaj bote ka dëshira të mëdha, aspirata të afërta dhe të largëta, mirëpo, rruga e cila çon tek ato, është me gjemba dhe e gjatë, pengesat dhe barrierat janë të shumta dhe të llojllojshme, ndonjëherë vijnë nga vetë natyra dhe ligjet e Zotit, e ndonjëherë tjetër nga vetë njerëzit, prandaj nuk është për t’u habitur nëse njeriu është në mundime të vazhdueshme dhe në punë të pandashme, në mënyrë që të përballojë mundimet e pengesat dhe t’i realizojë qëllimet dhe aspiratat e tij.

Lexo me teper

Duaja-arma sekrete e besimtarit

Ekzistojnë një mori sekretesh në univers që nëse njeriu do të ishte i informuar për fuqinë dhe energjinë e tyre, atëherë do të arrinte të ishte mjaft i lumtur dhe për pasojë i suksesshëm në jetë. Po kështu ai do të linte gjurmë të mira edhe tek të tjerët.

Lexo me teper

Besimi është rruga e shpëtimit

Në shumë Libra, e posaçërisht në dy prej tyre: “Zotin e konfirmon shkenca moderne” dhe 'Medicina është hyrje e besimit”, e kam kuptuar që besími në Zot dhe mbështetja tek Ai është ilaçí më i mírë për brengat dhe telashet e njerëzve.

Lexo me teper

Përballja e besimtarit me sprovat

Në kohën tonë vërtet po përballemi me sprova mjaft të rënda, por nga ligjet e Allahut të Lartësuar është që (besimtari të sprovohet, e kjo bëhet që ai të jetë i fuqishëm në besim dhe bindje e qëndrim të forte në Zotin.

Lexo me teper

Besimi – burim i lumturisë

Nuk është lumturi në pasuri të shumtë, në jetë luksoze në nam, në trashëgimtarë të shumtë ...

Lexo me teper

Ndershmëria dhe besueshmëria janë cilësitë bazë të njeriut besimtar

Islami është një fe e dërguar për ta lartësuar njeriun në gradën e përsosjes. Kjo fe ka vendosur disa parime etike për të arritur te ky synim. Këto parime janë universale për çdo kohë dhe njeriu i sotëm duhet t'i zbatojë ato, për të arritur gradën e përsosmërisë.

Lexo me teper

Mendo mirë para se të flasësh

Transmetohet nga Ebu Hurejre r.a. i cili thotë: kam dëgjuar Pejgamberin a.s. të ketë thënë: "Vërtetë robi e fletë një fjalë e cila e dërgon në zjarr në një largësi sa në mes lindjes dhe perëndimit ".(1)

Lexo me teper

Kur është virtyti vërtet virtyt?

Allahu i madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Rëndësia e diturisë

Argumentet nga Kur’ani:

Lexo me teper