Tema

Korrupsioni dhe ryshfeti - sëmundje kancerogjene të shoqërisë

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: "Dhe mos e hani pasurinë e njëri-tjetrit në mënyrë të palejuar, e as mos u paraqitni me te (me ryshfet) te gjykatësit për të grabitur në mënyrë të padrejtë një pjesë të pasurisë së njerëzve kur ju e dini (se pa të drejtë po e hani atë)." (El - Bekare, 188)

Lexo me teper

Tregtari dhe betimi i shpeshtë

Një nga shprehitë më të përhapura te tregtarët është betimi i shpeshtë gjatë shitblerjes. Kështu, ata i gjen duke bërë be për çdo gjë, madje edhe për gjërat më të thjeshta, vetëm e vetëm që ta shesin mallin e tyre. Ata nuk e dinë se bërja be është e urryer edhe nëse njeriu ka nevojë dhe është i sinqertë në betimin e tij, e aq me pak kur nuk i kërkohet.

Lexo me teper

Betimi i rrejshëm

"Ata që për një vlerë të paktë e shesin besën e dhënë Allahut, ndryshojnë edhe zotimet e tyre, të tillët nuk kanë pjesë. - (mëshirë) në botën tjetër, dhe në Ditën e Kiametit Allahu nuk u flet atyre, nuk i shikon ata dhe nuk i pastron (prej barrës së gabimeve), ata kanë një dënim të dhembshëm." (Ali lmran, 77).

Lexo me teper

Betimi në emër të Allahut dhe ndalimi i betimit që nuk bëhet në emër të Tij (2)

Dispozitat e hadithit dhe mendimet e dijetarëve

Lexo me teper

Betimi në emër të Allahut dhe ndalimi i betimit që nuk bëhet në emër të Tij (1)

Transmetohet nga Abdilah bin Omer r.a. se vërtet Pejgamberi a.s. kishte hasur Omer bin El Hatabin, që betohej në babanë e vet, i cili udhëtonte në mesin e karvanit (të deveve). Pejgamberi s.a.v.s. tha: "Me të vërtetë Allahu xh.sh. jua ndalon të betoheni në prindërit tuaj, por ai që betohet le të betohet në Allahun, ose le të heshtë."(1)

Lexo me teper

Begatitë më të mëdha të Allahut

Muhammedi,s.a.v.s. ka thënë: “Kujt i janë dhënë katër gjëra, i janë dhënë të mirat e kësaj dhe botës tjetër, e që janë: gjuha e cila përmend Allahun, zemra e cila falënderon Atë, trupi i cili sprovat i përballon me durim dhe gruaja e cila nuk e tradhton burrin kur është në pyetje pasuria e tij dhe morali i saj!”

Lexo me teper

Modestia-kurora e besimtarit

Të gjithë njerëzit kërkojnë lumturinë në këtë botë, por vetëm besimtarët e kërkojnë atë në të dy botët. Të gjithë e kërkojnë, por vallë?

Lexo me teper

Mësimi i Kuranit përmendësh

(Hifzi në periudhat e hershme)

Lexo me teper

Mirësitë e shoqërimit me Kuranin fisnik

Leximi dhe meditimi mbi versetet e Kur'anit fisnik është akt i ibadetit (adhurimit) i cili personin e afron tek All-llahu i Madhërishëm.

Lexo me teper

Dispozita e Sheriatit ndaj materieve narkotike dhe narkomanisë

Pasuri më të madhe që kemi trashëguar nga Pejgamberi a.s., është rruga gjurmët apo syneti i tij. Sepse syneti i Pejgamberit a.s. është model i jetës për njerëzit.

Lexo me teper