Tema

Rrugët më të mira për forcimin e raporteve në shoqëri (2)

Një fjalë e urtë arabe thotë: "Shëndeti është një kurorë e artë mbi kokat e njerëzve të shëndoshë. që askush nuk e vëren përveç të sëmurëve".

Lexo me teper

Rrugët më të mira për forcimin e raporteve në shoqëri (1)

El-Bera bin Azib r.a. tregon dhe thotë: "Na ka urdhëruar Resulullahu s.a.v.s. për shtatë gjëra dhe na ka ndaluar nga shtatë të tjera. Na ka urdhëruar për përcjelljen e kufomës - xhenazes, vizitën e të sëmurit, përgjigjen ndaj ftesës, ndihmën ndaj viktimës, përmbushjen e betimit, kthimin e selamit, lutjen për atë që teshtin dhe na ka ndaluar nga enët e argjendta, nga bartja e arit (unaza), nga mëndafshi me llojet e tij (qofshin rroba, mbulesa, shtroje, këmisha)." Transmetuesi nuk e ka përmendur të shtatën, e ajo është mbulesa prej mëndafshi e shalës së devesë."(1)

Lexo me teper

Fuqia shëruese e Kur’anit: Në mes shkencës dhe fesë

Abed Aldaem Kaheel

Lexo me teper

Ligjërimi përballë nuancave kulturore dhe përgjegjësive fetare

Prej të bukurave që ka Islami, është pikërisht fakti se i ka orientuar besimtarët në çdo çështje të jetës. Përmes ajeteve Kuranore dhe traditës profetike të mbërritur deri te ne me shumë përpikëri, ne sot zotërojmë një pasuri të rrallë hyjnore orientuese të sjelljes deri në detaje të marrëdhënieve ndërpersonale midis dy njerëzve, midis dy bashkëshortëve.

Lexo me teper

Rëndësia e thirrjes islame-davesë

Koncepti dave apo thirrja islame në përgjithësi do të thotë thirrja e njerëzve ndaj Allahut dhe udhëzimeve të Tij, ndërsa ai që thërret në këtë mision quhet thirrës (dai).

Lexo me teper

Fondi bamirësisë në vend të haxhit vullnetar

Ta ushqesh një të uritur ose ta strehosh një të pastrehë është më e mirë tek Allahu…

Lexo me teper

Burimet e së drejtës së sheriatit (I)

Në të drejtën e Sheriatit ekzistojnë burime kryesore dhe burime sekondare. Të gjitha burimet kryesore nuk kanë rang të njëjtë, ngase disa prej tyre gëzojnë përparësi mbi të tjerat. Juristët e sheriatit i kanë radhitur burimet kryesore sipas rangut, rëndësisë dhe kuptimit juridik të tyre në mënyrën si vijon: 1. Kurani, 2. Sunneti (tradita), 3. Ixhmaul - ummeti (pajtueshmëria e dijetarëve islamë për çështje të caktuara), 4. Kijasi (dispozitat e nxjerra në bazë të analogjisë).

Lexo me teper

Pushimi (qetësia) mes sexhdeve

Pasi të përfundojë namazfalësi nga sexhdeja e parë, ngrihet prej saj dhe qëndron në pozitën ulur derisa trupi të qetësohet (pushojë) dhe më pas bëhet gati për sexhdenë e dytë. Të ndenjurit mes sexhdesë së parë dhe së dytës quhet" qetësia (pushimi) mes dy sexhdeve" apo edhe si "ulja mes dy sexhdeve".

Lexo me teper