Tema

Filozofia e heshtjes

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Disa fshehtësi të shërimit me Kur’an

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: "Ne të shpallim Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jobesimtarëve nuk u shton tjetër përpos dëshpërim". (El Israë, 82)

Lexo me teper

Sexhdeja e kryer me përulje dhe nevoja për Allahun xh.sh.

Një nga gjërat që do të na ndihmonte që përmes sajë të ripërtërijmë besimin dhe të forcojmë fenë tonë, është që me të vërtetë t’i drejtohemi sinqerisht Allahut xh.sh. me lutjet dhe pëshpëritjet e zemrës, me përulësi dhe nënshtrim maksimal ndaj Fuqiplotit.

Lexo me teper

Të kuptuarit e esencës së sexhdes

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen, shokët dhe mbarë pasuesit e tij gjer në amshim!

Lexo me teper

Sexhdetu Tilave (Sexhdeja e leximit të Kuranit)

Sexhdetu tilave është një akt përuljeje ndaj Allahut Fuqiplotë, e shkaku është leximi i disa ajeteve në Kuran, që kërkohet të bëhen të bëhen në këtë sexhde.

Lexo me teper

Si t’i qasemi Kur’anit famëmadh

Allahu i madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Istigfari është ilaç i cili shëron njeriun nga helmi dhe mëkatet

Allahu i Madhërishëm e ka quajtur Veten në Kuran El-Gafur - Mëkatfalësi (Ai i Cili i falë mëkatet). Pos emrit El-Gafur, në Kuran përmenden edhe dy emra të Allahut me kuptim të njëjtë apo të ngjashëm, e këta janë El-Gafir dhe El-Gaffar.

Lexo me teper

Lutjet nga Kur’ani

– “Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve”. (El-A’raf: 23)

Lexo me teper

Lutje nga hadithet

“Zoti ynë, na jep në këtë botë të mira, po edhe në atë botë të mira, e na ruaj nga dënimi i zjarrit”. Transmeton Buhariu.

Lexo me teper

Kohët, rastet dhe vendet kur pranohet lutja

“E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.“ (Kuran, 2:186)

Lexo me teper