Familly Kost Elite

Sëmundjet psikike nga perspektiva e mësimeve profetike

Sëmundjet psikike janë të shumta dhe të ndryshme, siç është ankthi, depresioni, stresi, frika ekstreme, harresa etj. Simptomat e këtyre sëmundjeve shkaktohen nga faktorë të shumtë, por si më të theksuar do të kishim përmendur disa prej tyre.

Lexo me teper

Statusi i lartësuar i zotërisë sonë Muhamedit a.s.

Prejardhja fisnike e pejgamberit Muhamed a.s.(1)

Lexo me teper

Veprat e këqija që duhen luftuar doemos

"Hajmalitë, nuskat, guaskat, rëra, parashikimet, falli dhe pretendimi në njohjen e të padukshmëve. Të gjitha që bëjnë pjesë në këto lloje janë vepra të këqija, e të cilat duhen luftuar doemos, përveç asaj që është ajet kuranor apo dua e transmetuar.”

Lexo me teper

Tregtari dhe kamata

Nga begatitë e Krijuesit ndaj njerëzimit në përgjithësi është se u shpiku atyre mënyra të ndryshme të lejuara, të arritjes së fitimeve dhe të ardhurave. Me këto, ata i sigurojnë vetes dhe familjeve të tyre jetesën e mirëqenien, por edhe ndërtojnë shoqëritë, ngrenë standardin dhe fuqizojnë ekonomitë e tyre. Në anën tjetër, i sprovoi ata me forma tjera, të cilat janë të ndaluara (haram), për faktin se përmbajnë fitime të papastra, ndalesa e padrejtësi, që prishin moralin e individit dhe infektoj në ekonominë e një vendi. Kështu Allahu i madhërishëm i vuri njerëzit në provë, që të dëshmohet sinqeriteti i tyre në atë që thonë e veprojnë.

Lexo me teper

Dhuro nga ajo që e do!

"Ndihmojuni mes vete me të mira dhe në të mbara, e kurrsesi në mëkate e armiqësi.” (El Maide, 2)

Lexo me teper

Mësimi i leximit të Kuranit

Kurani është fjala e Allahut xh. sh., i zbritur te Muhamedi a.s., nëpërmjet Xhibrilit, i shkruar në mus'hafe (koleksione), i transmetuar me besnikëri, leximi i të cilit llogaritet ibadet (adhurim), fillon me suren El Fatiha dhe përfundon me suren En Nas. Kurani i është zbritur Muhamedit a.s., me qëllim që t'ia sqarojë atë njerëzve.(1) Andaj i Dërguari a.s. gjatë tërë jetës së tij pejgamberike, ka qenë i angazhuar me transmetimin, mësimin dhe sqarimin e librit të Allahut xh. sh. dhe me plot meritë quhet mësues i njerëzimit.

Lexo me teper

Devotshmëria ndaj Allahut

Tema të cilën do ta shtjellojmë meriton t'i kushtohet një vëmendje dhe rëndësi e veçantë, ngase në të janë përshkruar cilësitë të cilat besimtari duhet t'i kërkoj që të zbukurohet me to, e posaçërisht pasi është ajeti i parë në librin e Allahut, ku sqarohet gjendja e të devotshmëve. Radhitja e tij në fillim të Kuranit është një argument për rëndësinë e tij dhe rrezikun e madh (nëse nuk jemi prej tyre). Rëndësi tjetër është edhe përshkrimi i atyre të cilët përfituan nga Kurani fisnik, dhe u udhëzuan me të, sepse ishin ata që e lexuan dhe e medituan atë.

Lexo me teper

Argumente mbi Njëshmërinë e Allahut dhe Mëshirën e Tij

“Zoti juaj është një Zot i vetëm! S’ka zot tjetër (të denjë për adhurim), përveç Atij, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të Tokës, në këmbimin e natës me ditën, në anijet që lundrojnë nëpër det për t’u sjellë dobi njerëzve, në ujin (shiun) që Allahu e zbret prej qiellit, duke ngjallur përmes tij tokën e vdekur dhe duke shpërndarë gjithfarë gjallesash, në lëvizjen e erërave dhe në retë që qëndrojnë midis qiellit e Tokës, pra, në të gjitha këto, sigurisht që ka argumente për njerëzit me intelekt”. (El- Bekare, 163-164)

Lexo me teper

Besim pa moral dhe morali pa besim!

“Besimi, mirëqenia dhe morali janë të pandara” Gazali

Lexo me teper

Falënderimi ndaj All-llahut dhe shkenca

Tema nuk është diçka e panjohur te ne në Islam pasi se secili musliman e din shumë mirë se ne duhet të jemi në radhë të parë falënderues ndaj All-llahut azze we xhel që krijoi njeriut prej asgjësë dhe për te krijoi çdo gjë në këtë univers dhe i vuri të gjithën në dispozicion atij njeriu të cilin e krijoi vetëm për një shkak, për të adhuruar Krijuesin e Tij I Cili me të vërtetë meriton shumë më tepër se kjo.

Lexo me teper