Tema

Thirrja islame dhe metodologjia e saj kuranore

"Ne ty të shpallëm librin sqarim për çdo send, udhëzim e mëshirë dhe myzhde për myslimanët. (En-Nahl, 89)

Lexo me teper

Islami është mëshirë e përgjithshme edhe për kafshët

Si mund të lejojë Islami muslimanin që ta dëmtojë jomuslimanin, kur dihet se ai porosit mëshirë ndaj çdo qenieje të gjallë dhe ndalon sjelljen e ashpër ndaj kafshëve!

Lexo me teper

Të jeturit me Kuranin Fisnik

Kurani fisnik është fjalë e Zotit tonë i Cili në të shpalli shpjegime detale për çdo gjë, ai është udhëzim, mëshirë dhe lajm i gëzuar për ata që vetëm në Allahun besojnë:

Lexo me teper

Rëndësia e vlerave njerëzore në Kuran

Kurani libri i fundit hyjnor drejtuar njerëzimit përmes Muhamedit a.s paraqet të vetmen dërgesë që Zoti e ka garantuar se nuk do të mund të ndikohet ndërrohet tjetërsohet apo të zëvendësohet nga dikush tjetër.

Lexo me teper

Çelësat e strategjisë ekonomike sipas Kuranit

All-llahu i Madërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: “Karuni ishte nga populli i Musait dhe ai e shtypte atë popull ngase Ne i patëm dhënë aq shumë pasuri saqë një grup i fuqishëm mezi bartnin çelësat e (pasurisë së) tij, e kur populli i vet i tha: "Mos u kreko aq fortë sepse All-llahu nuk i do të shfrenuarit!" (El Kasas, 76)

Lexo me teper

Elemente artistike letrare nga sureja Jusuf

Si çdo fe tjetër, edhe feja islame ka librin e saj të shenjtë – hyjnor. Ai libër është Kurani – fjalë e Zotit e kthyer në arabishte të pastër. Kurani – libri i shenjtë i muslimanëve, është mrekullia – mu’xhiezja më e lartë (madhe) e Pejgamberit tonë Muhammedit a.s.

Lexo me teper

Fillet e shkencës së thirrjes islame

Thirrja islame ka gjenezën e saj nga Muhamedi a.s., i cili që kur iu shpall mesazhi i fundit hyjnor u obligua që t'ua komunikonte njerëzve dhe t'i thërriste në rrugën e shpëtimit, duke ua lexuar ajetet e Kuranit dhe porositë dhe mësimet që dalin nga gurra hyjnere.

Lexo me teper

Domethënia besimore e përshëndetjes islame “es-selamu alejkum”

“O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj (me selam). Kjo është më mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim” En-Nur: 27

Lexo me teper

Domethënia akaidologjike e përshëndetjes islame

Secili nga pejgamberët e dërguar njerëzimit, prej pejgamberit të parë, njëkohësisht njeriut të parë Ademit a.s. e gjer te pejgamberi i fundit Muhamedi a.s., kanë predikuar një shpallje unikate me të cilën janë ngarkuar nga Allahu i Madhëruar.

Lexo me teper

Në përkujtim e hixhretit të Pejgamberit a.s.

Sa kemi nevojë që, kur ta presim vitin e ri hixhri dhe të përfundojmë
vitin e kaluar hixhri, të ndalemi e të mendojmë për këtë ngjarje madhështore, për ngjarjen e shpërnguljes së Pejgamberit a.s., të cilën ashabët (shokët e Pejgamberit a.s.) e kanë konsideruar fillimi i historisë së Ymetit. Viti që po përfundojmë dhe tjetri që po e presim, quhet Viti Hixhri, dhe i atribuohet shpërnguljes së Muhammedit a.s., që është shpërngulja prej Mekës në Medinë.

Lexo me teper