Tema

Një mëkat është shumë, ndërsa një mijë vepra të mira janë pak

Imam Taberaniu e shënon thënien nga Ali ibn Husejni r.a., (Zejnul- Abidini), ku thotë: "Kur të vijë Dita e Gjykimit, thirrësi do të thotë:

Lexo me teper

Kaptina Ali-Imran

Kaptina Ali-Imran është kaptinë medinase, e zbritur pas asaj El-Enfal, numëron gjithsej 200 ajete, është e treta sipas radhitjes në Kuran, pas kaptinës El-Bekare, dhe fillon me të njëjtat shkronja "Elif Lam Mim."

Lexo me teper

Gjuha si mjet shpëtimi apo rrënimi?

Ky nuk është një kod heshtjeje!

Lexo me teper

Ruajtja e gjuhës

“Kush beson Allahun dhe Ditën e Gjykimit le të fletë fjalë të mira ose le të heshtë” (Buhariu dhe Muslimi)

Lexo me teper

Komentimi i Ajetul Kursisë (Tespih Duasë)

"Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotje as gjumë, gjithçka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij, e di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij (dija-sundimi) përfshin qiejt dhe tokën, kujdesi i Tij ndaj të dyjave, nuk i vjen rëndë, Ai është më i larti, më i madhi". (El-Bekare, 255)

Lexo me teper

Urtësi nga jeta e Jusufit a.s.

Në Jusufin dhe vëllezërit e tij, gjenden mësimet për të gjithë që gjurmojnë (pyesin).’ (12:7)

Lexo me teper

Kujdes nga mallkimi!

“...te Ai ngrihet fjala e mirë (besimi) dhe veprimi i mirë..."(Fatir,10)
"Allahu nuk do publikimin e shprehjeve të këqija përveç (publikimit) të atij që i është bërë padrejtësi. Allahu është Dëgjues, i Dijshëm.” (En Nisaë, 148)

Lexo me teper

Aspekti religjioz dhe psikologjik i mallkimit

Muhammedi s.a.v.s. në një hadith ka thënë: "Gra, jepni lëmoshën dhe kërkoni shumë falje (istigfar) sepse kam parë më së shumti nga ju në zjarr!" "E përse nga ne ka më së shumti në zjarr?" - pyeti një grua. "Për arsye se shumë mallkoni dhe jeni pafalënderuese ndaj burrave . . ." (Muslimi)

Lexo me teper

Mallkimi

Mallkimi është shprehje pak a shumë fetare që nënkupton shprehjen e dëshirës që qenia apo gjëja e mallkuar të pësoj nga të gjitha të ligat e mundshme.

Lexo me teper

Sëmundja e përgojimit

Ashari Ebu Berzete El Eslemij thotë se Pejgamberi a.s. ka thënë:” O ju që keni besuar me gjuhë, e imani nuk ka hyrë në zemrën e tij, mos i përgojoni myslimanët, dhe mos hulumtoni të zbuloni avretin (fshehtësitë-intimitetet) e tyre, ngase, ai që hulumton avretin e tyre, Allahu zbulon avretin e tij, e kujt ia zbulon Allahu avretin e tij, e korit (Ditën e Gjykimit), qoftë edhe në shtëpi të tij (edhe nëse e ka bërë fshehtazi nga njerëzit).”(1)

Lexo me teper