Tema

I. Synimet e përgjithshme

Pyetja:
Ka thënë Pejgamberi, alejhi’s selam:
“Prej shenjave të Islamit qenësor të myslimanit është që të mos merret me gjërat që nuk i interesojnë”, kështu që ajo që desha të pyes, “bazuar në këtë hadith, përcjellja ditore e lajmeve rreth botës a hyn në kuadër të tij”, ndërsa Allahun e lus t’iu shpërblejë me gjithë të mirat!

O Allah, na mëshiro ``Në ditën kur ka fytyra që zbardhen dhe ka fytyra që nxihen…`` (Ali Imran: 106).

“Patjetër të jesh qenie njerëzore e mirë para se të bëhesh musliman i mirë!”

Me qenë i lumtur është dëshirë e secilit njëri në rruzullin tokësor. Edhe pse të kuptuarit e lumturisë ndryshon te njerëzit varësisht nga temperamenti, shpirti, konstitucioni dhe shija, por qëllimi është i njëjtë e ky është: me qenë i lumtur dhe pa brenga.

Allahu i Madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:
“Dhe lexoju atyre tregimin e atij që i patëm dhënë dituritë Tona, ndërsa ai u zhvesh prej tyre dhe atëherë atë e shoqëroi shejtani dhe kështu ai u bë prej të humburve. E sikur të donim Ne, do ta ngrinim lartë me atë (dituri), por ai nuk iu largua tokës (dynjasë) dhe shkoi pas epshit të vet. Shembulli i tij është si ai i qenit, të cilin nëse e përzë ai e nxjerr gjuhën, por po edhe nëse nuk e përzë ai sërish e nxjerr gjuhën. Ky është shembulli i atyre që i konsideruan të rreme argumentet Tona. Ti rrëfe tregimet (ymetit tënd) në mënyrë që ata të mendojnë.” (El A’ërafë 175-176)

Unë kam një fëmijë, i cili është shumë i zhurmshëm. Ajo është aq e zhurmshme sa nuk bën assesi, pos ta dëgjosh se çka është duke thënë (ose duke kërkuar).

Në muajin Rebiul Evel përkujtojmë lindjen e Muhamedit a.s., përkujtim me rëndësi dhe i dashur për shpirtrat tone, shumë me vlere për zemrat tona, përkujtimi i lindjes se Muhamedit a.s. te cilin All-llahu xh.sh. e beri njeri qe te na e lehtësoi pasimin e tij, me lindjen e tij All-llahu xh.sh. beri qe veshët e shurdhër te dëgjojnë, sytë e verbër te shohin dhe zemrat e ngurta te zbuten.

Dikur as unë nuk falesha dhe aso kohe kur unë nuk falesha nuk i kisha drejtuar asnjëherë pyetjen vetës: pse nuk falem?!

All-llahu i Madhërishëm, Krijuesi ynë, i përsosur në Lartmadhërinë e Tij, i pafund dhe i pakohë në ekzistencën e Tij, betohet në kohën:

Prof.dr. Naser El Omer

Pirja e verës (alkoolit) është një ves i madh, e Islami absolutisht e ndalon verën, si edhe pirjen a marrjen drogash që shkaktojnë dehje, si: opiumi, heroina, hashashi etj.

Të gënjesh do të thotë të flasësh diç të pasaktë ose të pavërtetë me vetëdije; të shprehësh atë që është e rreme ose të përcjellësh një përshtypje të rreme.

Allahu xh. sh. thotë:
“Dhe kur të lexohet Kur’ani, dëgjojeni atë dhe heshtni, që të jeni të mëshiruar.” (El-A’raf, 204).

Të dyshosh do të thotë të kesh pasiguri në mendje për një gjë, të mendosh se je me faj, të jesh gati të besosh pa argumente të mjaftueshme, të hamendesh, të mos kesh besim në diç, të supozosh, të mos zësh besë, të mos jesh i sigurt, të dyshosh vërtetësinë e së vërtetës, të kesh besim të paqartë ose frikë për ekzistencën e dikujt.

Në shumë vende në Kur'ranin famëlartë Muhammedit a.s. i jepet atributi "umijjun". Kjo fjalë deri me tani, gjithnjë është përkthyer në anglisht si "unle-ttered" ose "illiterate" (analfabet, i pa arsimuar).

Halid b. AbduRrahman ed-Dervish

Muhammed Ez-Zerkani

Essejid Rizkulhaxheri

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!