Familly Kost Elite

Katër shkase për të cilat fytyra e çdo muslimani duhet të gëzohet

Ka shumë shkase që fytyrat tona duhet të jenë përplot gëzim, hare dhe të zbukuruara me buzëqeshje dhe lumturi, me buzëqeshjen e ibadetit dhe falënderimit ndaj Allahut të madhërishëm, po ja ne do të përmendim vetëm disa.

Lexo me teper

Vlera dhe rëndësia e salavatit

Allahu (xh.sh.), në Kuranin famëlartë thotë: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për atë. O besimtarë, lutuni për atë dhe përshëndeteni me “selam”! (Ahzab, 56)

Lexo me teper

Dobësitë e njeriut dhe edukimi i Islamit ndaj tij

"Nëse Ne e vonojmë ndëshkimin për një kohë të shkurtër kundër tyre, ata thonë: "Çka po e pengon atë?" Le ta dinë se ditën kur t'u vijë, ai nuk zmbrapset prej tyre, ata do 'i rrethojë ai (dënimi) me të cilin talleshin. Po nëse Ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jonë, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pati goditur atë, Ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje!" Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendjemadh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje (të gabimeve) dhe shpërblim të madh". (Hud, 8-11)

Lexo me teper

Zgjidhja e enigmave të jetës

Mendjet kureshtare njerëzore që nga lashtësia kanë treguar interesim për rebuse dhe enigma duke angazhuar qelizat e përhimëta të trurit nëpër labirintet e panjohurisë, duke kërkuar dhe gjurmuar për përgjigjet adekuate të cilat do të sjellin deri te kënaqësia më e madhe - mahnitja mendore.

Lexo me teper

Mrekullia e Israsë dhe Miraxhit

U realizua që t'i bëhej e mundur Muhamedit a.s, për të parë argumentet e madhërisë së Allahut, të shihte ngjarje e ndodhi të ndryshme, në të cilat manifestohej Fuqia e Allahut xh.sh ...

Lexo me teper

Betimi në procedurën gjyqësore (2)

Sipas mendimit që përfaqësohet nga shkolla juridike Hanefi dhe Hanbeli, nëse i akuzuari refuzon betimin, atëherë refuzimi i betimit është argument për vërtetimin e aktakuzës, dhe gjyqtari merr vendimin në favor të aktakuzës.

Lexo me teper

Betimi - ligjshmëria, dispozitat dhe pasojat

Imam Kurtubiu, po ashtu në shpjegimin e ajetit 224 të sures El Bekare, thotë: “E mos E bëni Allahun peng të betimeve tuaja (kur betoheni në Të), kur doni të bëni vepra të mira, të silleni mirë dhe të bëni pajtim ndërmjet njerëzve. Allahu i dëgjon të gjitha dhe i di” Mufesirët thonë se ajeti në falë i udhëzon besimtarët islamë të mos shtojnë betimin e tyre, sepse një veprim i tillë është sëmundje për zemrën. Ky është edhe qëllimi kur Allahu xh.sh. thotë: “Ruani betimet tuaja”.

Lexo me teper

Shenjtëria e shtëpisë në Kur’an

“O besimtarë! Mos hyni në shtëpitë e huaja pa marrë leje dhe pa i përshëndetur banuesit e tyre. Kjo është më e mira për ju. Ndoshta do ta kujtoni”! (En-Nur, 27).

Lexo me teper

Argumentet dhe metodat mendore të Ibrahimit a.s.

Besimi në Allahun xh. sh. duhet të jetë me bindje dhe shpirt të thellë, në mënyrë që të mos mbetet asnjë dyshim. Ai besim duhet të manifestohet me tërë qenien, kështu që besimtari të arrijë dritën e vërtetë të besimit, larg çdo forme të shirkut.

Lexo me teper

Fshehtësia e transformimit të ditës së rëndomtë në vepra të mira të përhershme

Me vite të tëra shkencëtarët kanë mbetur zgjuar në laboratorët e tyre duke ëndërruar që do ta zbulojnë ndonjë aparat i cili do të transformonte materialet e pavlerë në materiale me vlerë të paçmuar.

Lexo me teper