Tema

Hadithi sherif mbi natyrshmërinë e lindur të njeriut (fitret)

Nga Ebu Hurejre r.a. transmetohet që Pejgamberi a.s. ka thënë: "Secili i porsalindur lind në natyrshmërinë islame (fitret), por prindërit e tij e bëjnë jahudi, të krishterë ose zjarrputist. Sikur që e tërë bagëtia bartë të gjithë pasardhësit, a ndodh ndonjëherë me të meta?!” (1)

Lexo me teper

Koha në jetën e muslimanit

Qëndrim për llogaritjen e vetes

Lexo me teper

Koha është flori

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:
"Pasha kohën!Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t'i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm". (El - Asr, 1-3)

Lexo me teper

Islami dhe dialogu

All-llahu xh.sh. ne Kur’anin famëlartë e urdhëron Muhammedin a.s. dhe umetin e tij për dialog duke iu drejtuar me këto fjale: “Ti (Muhammed) thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe polemizo me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira. Zoti yt është Ai që e di më së miri atë që është larguar nga rruga e Tij dhe Ai di më së miri për të udhëzuarit. “ Nahl 125.

Lexo me teper

Obligueshmëria me thirrjen në Islam

Profeti në Kuran urdhërohet të ftojë njerëzit, të ftojë jomyslimanët, të krishterët, çifutët, arabët paganë t'i përgjigjen thirrjes së Allahut, Zotit Një.

Lexo me teper

Dalja nga gjendja e dëshpërimit dhe depresionit: mesazhet e sures “Ed- Duha”

Është e vërtetë se shpesh biem në gjendje depresioni dhe stresi, sidomos në kohën e sotme, kur kemi gjithçka ndërsa s’kemi asgjë.

Lexo me teper

Mrekullia matematikore në suren En-Nas

Sureja En-Nas është sureja e fundit e radhitur në Kur’an, respektivisht sureja e 114 e Kur’anit.

Lexo me teper

Sureja Jusuf ilaç i zemrave të dëshpëruara

Suretu Jusuf është një sure e cila përshkruan një histori shumë të bukur dhe shumë interesante. Nuk lind nevoja që në vetë ta lavdërojmë me fjalët tona ngase Perëndia e ka lavdëruar me fjalët e Tij, ku në fillim të kësaj sure Ai potencon mbi bukurin e kësaj sure të Kur’anit.

Lexo me teper

Kaptina Kehf (shpella), katër sprovat dhe shpëtimi prej tyre

Kaptina Kehf, është e zbritur në Mekke pas kaptinës El Gashije, i ka 110 versete.

Lexo me teper

Suretu Et-Tinë (kaptina 95)

E zbritur në Meke, pas sures El-Buruxhë, 8 ajete

Lexo me teper