Tema

Duaja-arma sekrete e besimtarit

Ekzistojnë një mori sekretesh në univers që nëse njeriu do të ishte i informuar për fuqinë dhe energjinë e tyre, atëherë do të arrinte të ishte mjaft i lumtur dhe për pasojë i suksesshëm në jetë. Po kështu ai do të linte gjurmë të mira edhe tek të tjerët.

Lexo me teper

Besimi është rruga e shpëtimit

Në shumë Libra, e posaçërisht në dy prej tyre: “Zotin e konfirmon shkenca moderne” dhe 'Medicina është hyrje e besimit”, e kam kuptuar që besími në Zot dhe mbështetja tek Ai është ilaçí më i mírë për brengat dhe telashet e njerëzve.

Lexo me teper

Përballja e besimtarit me sprovat

Në kohën tonë vërtet po përballemi me sprova mjaft të rënda, por nga ligjet e Allahut të Lartësuar është që (besimtari të sprovohet, e kjo bëhet që ai të jetë i fuqishëm në besim dhe bindje e qëndrim të forte në Zotin.

Lexo me teper

Besimi – burim i lumturisë

Nuk është lumturi në pasuri të shumtë, në jetë luksoze në nam, në trashëgimtarë të shumtë ...

Lexo me teper

Ndershmëria dhe besueshmëria janë cilësitë bazë të njeriut besimtar

Islami është një fe e dërguar për ta lartësuar njeriun në gradën e përsosjes. Kjo fe ka vendosur disa parime etike për të arritur te ky synim. Këto parime janë universale për çdo kohë dhe njeriu i sotëm duhet t'i zbatojë ato, për të arritur gradën e përsosmërisë.

Lexo me teper

Mendo mirë para se të flasësh

Transmetohet nga Ebu Hurejre r.a. i cili thotë: kam dëgjuar Pejgamberin a.s. të ketë thënë: "Vërtetë robi e fletë një fjalë e cila e dërgon në zjarr në një largësi sa në mes lindjes dhe perëndimit ".(1)

Lexo me teper

Kur është virtyti vërtet virtyt?

Allahu i madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Rëndësia e diturisë

Argumentet nga Kur’ani:

Lexo me teper

Dituria, ekuivalencë e adhurimit

Ka thënë Pejgamberi, alejhi selam: "Zbret Zoti ynë çdo natë në qiellin e kësaj bote dhe thotë: A ka ndonjë që më lutet Mua, që t'i përgjigjem atij; a ka ndonjë që kërkon prej Meje, që t'i japë; dhe, a ka ndonjë që kërkon falje prej Meje, që ta fal."

Lexo me teper

Vlera e kërkimit të diturisë dhe vlera e dijetarëve (II)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.

Lexo me teper