Familly Kost Elite

Diversiteti në personalitetin e Muhamedit a.s.

“Ju kishit shembull më të lartë në të dërguarin e Allahut, kuptohet ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në Botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh Allahun’’. (El Ahzabë, 21).

Lexo me teper

Muhamedi a.s. dhe trajtimi i dhunës

Allahu xh.sh e dërgoi Muhamedin a.s. te njerëzit udhëzues, udhërrëfyes, i nxori nga errësirat e injorancës në dritën e islamit, ishte më i miri udhëheqës, prijës dhe edukues, i cili diti shumë mirë të sillet me problemet e shoqërisë rreth tij, me një dinjitet të lartë dhe mendjemprehtësi të thellë, duke filluar nga mbjellja e mbikëqyrjes njerëzore, e duke vazhduar në mbylljen e çdo mundësie që shkaktonte probleme, për të përfunduar me mjekimin e shkallëzuar nëpërmjet ligjeve dhe rregullave të prera, të cilat parandalojnë çdo person i cili synon të lakojë shoqërinë nga e mbara dhe e drejta. Ajo shoqëri në të cilën jetoi Muhamedi a.s. jetoi për shekuj me radhë në siguri dhe paqe.

Lexo me teper

Muhamedi a.s. ka lidhur raporte me ithtarët e librit

S'ka dyshim se të gjitha ajetet kuranore, që iu shpallën Muhamedit a.s., ai i vendosi ato edhe në praktikë. Këtë më së miri e shohim në "Kushtetutën e Medinës" apo marrëveshjen e parë, që bëri Muhamedi a.s. me hebrenjtë kur u shpërngul nga Meka në Medine, më 622 m. apo 1 h.(1)

Lexo me teper

Muhamedi a.s. e ka ndaluar dhunën ndaj individit dhe shoqërisë

Muhamedi a.s., i cili luftoi çdo formë e cila prishte rendin shoqëror dhe çdo gjë që prishte sigurinë dhe qetësinë në shoqëri, pavarësisht se a quhet terrorizëm, ekstremizëm apo abuzim, ngase të gjitha këto shpien deri te frikësimi i individit dhe shoqërisë.

Lexo me teper

Të kuptosh Hixhretin dhe të bësh ndryshime

A do të ndodh hixhreti më në fund nga injoranca në islamin e vërtetë, nga mëkatet në bindje, nga kënga në mësim të Kuranit, nga vallëzimi dhe argëtimi në arritjen e diturisë dhe punës, nga thashethemet dhe përgojimet kah leximi i veprave burimore, nga zgjedhja e mis bukurisë kah zgjedhja e nxënësve dhe studentëve më të mirë, punëtorëve më të zellshëm dhe heronjve?!

Lexo me teper

Kuptimi i hixhretit dhe disa nga porositë e tij

Fjala Hixhret është një shprehje që të shumtën e rasteve tek njerëzit nënkupton emigrimin prej një vendi në një vend tjetër me qëllim të fitimit të pasurisë ose me qëllim të një jete me një standard më të mirë.

Lexo me teper

Mësime nga Hixhreti

Hixhret është shpërngulja e Muhamedit a.s. nga Meka në Medinë.

Lexo me teper

Haxhi një shkollë shoqërore dhe sociale

Mirësitë dhe mundësitë e njeriut në këtë jetë janë sa të shumta dhe nganjëherë jo të vlefshme, aq edhe të pakta por me vlerë të madhe. Shpeshherë njeriu bie peng i shumë gjërave të pa nevojshme për jetën, shëndetin, nderin dhe këndin e adhurimit të tij.

Lexo me teper

Haxhi i pranuar

Haxhi është njëra nga pesë shtyllat e fesë Islame dhe është njëra prej ceremonive të mëdha Islame, për të cilën zemrat janë të etura dhe gjatë muajve të Haxhit, zemrat janë të etura për t’i vizituar ato vende të pastra, me qëllim të realizimit të Fjalës së Zotit xh.sh.: “(Dhe atë kohë) kur Ne e bëmë Qabenë vend dhuntie dhe sigurim për njerëzit”. (El Bekare,125); “Dhe ftoji njerëzit në haxhillëk, do të vijnë ata ty-në këmbë dhe (duke shaluar) në çfarëdo deveje; duke ardhur prej të gjitha viseve të largëta, që të prezantojnë në dobitë e tyre”. (El Haxh, 27-28).

Lexo me teper