Familly Kost Elite

Shtylla kurrizore dhe lidhja me organet e tjera në trup

Nuk thuhet kot se sprovat e kalitin njeriun më shumë, sot jemi shumë të sprovuar me sëmundje të ndryshme të cilat më parë nuk kanë qenë kaq të shpërndara dhe të komplikuara sikur sot. Nga njëra anë është jeta dhe ritmi i saj dinamik por edhe pritjet janë më të shumta nga të gjitha anët. Ndër këta është edhe një problem serioz i shtyllës kurrizore, dëmtimi i së cilës bie shumë probleme në jetën e njerëzve të cilat askush nuk mundet ti paramendon nëse nuk ka pas probleme të tilla më parë. Edhe pse nuk kemi të drejtë të themi se vetëm kjo sëmundje është e neveritshme pasi se secila sëmundje nuk është e mirëpritur te askush prej nesh, por është vetëm një sqarim pak më i gjerësishëm me shpresë që të përfiton secili prej saj.

Lexo me teper

Jeta e Profetit Ibrahim (alejhi selam)

Historia e Ibrahimit (a.s.), ceket në Kuranin fisnik në shtatëdhjetë e tre vende, gjë e cila është tregues i madhështisë së këtij Profeti dhe rëndësisë së historisë së tij. Ibrahimi (a.s.), është nga pasardhësit e Sam-it, djalit të Nuhut (a.s.).

Lexo me teper

Vetëkontrolli emocional në Islam

Dashuria është e njohur dhe e respektuar si emocion fisnik, por duhet theksuar se në një marrëdhënie burrë-grua, është e rregulluar për të siguruar ndërtimin e obligimeve afatgjata, dhe jo vetëm të kënaqësive të çastit.

Lexo me teper

Gjërat me të cilat arrihet ëmbëlsia e besimit

Enesi (r.a.), transmeton se Profeti (a.s.), ka thënë: ''Ai që ka këto tri cilësi, ka gjetur ëmbëlsinë e besimit: Të dojë Allahun dhe të Dërguarin e Tij më shumë se çdo gjë tjetër. Ta dojë një person vetëm për hir të Allahut. Ta urrejë kthimin në mosbesim (kufr), ashtu siç urren të hidhet në zjarr".(1)

Lexo me teper

Gjuha si dhuratë hyjnore

Elementi më thelbësor që dallon racën njerëzore prej gjallesave të tjera është gjuha dhe komunikimi që realizohet përmes saj.

Lexo me teper

Fshehtësitë e zemrës

Në këtë hulumtim shkencor, do të prezantojmë një mendim të ri për zemrën e njeriut. Vite të tëra shkencëtarët studiuan zemrën në aspektin fiziologjik, dhe e konsideruan vetëm si pompë (qarkulluese) të gjakut, e jo më shumë e as më pak. Mirëpo, me fillimin e shekullit të njëzet e një dhe evoluimin e operimeve për transplantimin e zemrës, si dhe zemrës artificiale dhe shtimit të operimeve me të madhe, disa hulumtues filluan të vërejnë një dukuri (fenomen) të çuditshëm dhe lajthitës, gjë që nuk gjetën sqarim për të deri më tani.

Lexo me teper

Interneti dhe të rinjtë sot (II)

Allahu (xh. sh.) me urtësinë e tij caktoi dispozita për çdo segment të jetës së njeriut, si dhe për secilën kategori të tyre: fëmijë, rini, të rritur, të pjekur dhe pleq. Po ashtu, edhe për çdo mjet dhe mundësi që i shfrytëzon njeriu në jetë. Prandaj, Allahu i lartmadhëruar në Kuranin famëlartë thotë: “O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët.” (Tahrimë, 6)

Lexo me teper

Interneti dhe të rinjtë sot (I)

Allahu (xh. sh.) me urtësinë e tij caktoi dispozita për çdo segment të jetës së njeriut, si dhe për secilën kategori të tyre: fëmijë, rini, të rritur, të pjekur dhe pleq. Po ashtu, edhe për çdo mjet dhe mundësi që i shfrytëzon njeriu në jetë. Prandaj Allahu i lartëmadhëruar në Kuranin famëlartë thotë: “O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët.” (Tahrimë, 6)

Lexo me teper

Mrekullia kuranore që dëfton për jetëgjatësinë - vdekjen e pejgamberit a.s.

Me emrin e Allahut, Mëshirëbërësit, Mëshirëplotë

Lexo me teper

Ummeti në kur’an dhe ummeti sot: drejt ummetizimit të ummetit mysliman

“Dhe ashtu (siç ju udhëzuam në fenë islame) Ne u bëmë juve një popull të drejtë (një mes të zgjedhur) për të qenë ju dëshmitarë (në Ditën e Gjykimit) ndaj njerëzve, dhe për të qenë i dërguari dëshmitar ndaj ush”. (El-Bekare, 134)

Lexo me teper