Tema

Elemente artistike letrare nga sureja Jusuf

Si çdo fe tjetër, edhe feja islame ka librin e saj të shenjtë – hyjnor. Ai libër është Kurani – fjalë e Zotit e kthyer në arabishte të pastër. Kurani – libri i shenjtë i muslimanëve, është mrekullia – mu’xhiezja më e lartë (madhe) e Pejgamberit tonë Muhammedit a.s.

Lexo me teper

Fillet e shkencës së thirrjes islame

Thirrja islame ka gjenezën e saj nga Muhamedi a.s., i cili që kur iu shpall mesazhi i fundit hyjnor u obligua që t'ua komunikonte njerëzve dhe t'i thërriste në rrugën e shpëtimit, duke ua lexuar ajetet e Kuranit dhe porositë dhe mësimet që dalin nga gurra hyjnere.

Lexo me teper

Domethënia besimore e përshëndetjes islame “es-selamu alejkum”

“O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj (me selam). Kjo është më mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim” En-Nur: 27

Lexo me teper

Domethënia akaidologjike e përshëndetjes islame

Secili nga pejgamberët e dërguar njerëzimit, prej pejgamberit të parë, njëkohësisht njeriut të parë Ademit a.s. e gjer te pejgamberi i fundit Muhamedi a.s., kanë predikuar një shpallje unikate me të cilën janë ngarkuar nga Allahu i Madhëruar.

Lexo me teper

Në përkujtim e hixhretit të Pejgamberit a.s.

Sa kemi nevojë që, kur ta presim vitin e ri hixhri dhe të përfundojmë
vitin e kaluar hixhri, të ndalemi e të mendojmë për këtë ngjarje madhështore, për ngjarjen e shpërnguljes së Pejgamberit a.s., të cilën ashabët (shokët e Pejgamberit a.s.) e kanë konsideruar fillimi i historisë së Ymetit. Viti që po përfundojmë dhe tjetri që po e presim, quhet Viti Hixhri, dhe i atribuohet shpërnguljes së Muhammedit a.s., që është shpërngulja prej Mekës në Medinë.

Lexo me teper

Prioritetet e muslimanëve në Evropë nga këndvështrimi i hixhretit profetik

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin për të Dërguarin e Tij, familjen, shokët dhe të gjithë pasuesit e tij!

Lexo me teper

Stili kuranor i tregimeve

Tregimet kuranore paraqesin shprehjen artistike kuptimplote për të vërtetën e kozmosit, njeriun dhe jetën, nëpërmjet perceptimit islam të tyre.

Lexo me teper

Sëmundjet e zemrës sipas Kuranit

Llojet e sëmundjeve të zemrës ashtu siç i përshkruan Kurani, janë të shumta, por unë do të përpiqem t’i përmend disa prej tyre dhe të jap sqarime për to në pika të shkurtra.

Lexo me teper

Kurani - shkrimi, gjuha dhe përkthimet e para

Shkrimi arab është zhvilluar nga shkrimi nabatej. Nën ndikimin e shkrimit sinajian është formuar shkrimi kursiv, ku shumica e shkronjave lidhen njëra me tjetrën. Dy lloj tipash të shkrimit arab janë si kryesorë: shkrimi kufian dhe ai nes’h. Shkrimi kufian, emëruar sipas qytetit Kufe, i cili gjendet në Irakun Jugor, është shkrim monumental dhe këndor.

Lexo me teper

Simbolizimi dhe alegoria në Kuran

Duke studiuar Kuranin, çdokush ndesh shpesh në ato që mund të përshkruhen si: "shprehje kyçe" - që u thuhet thënieve të cilat përmbajnë një tregues të qartë dhe të përmbledhur të idesë që gjendet në themel të një fragmenti, apo të fragmenteve të veçanta: për shembull, ndesh shumë referime të krijimit të njeriut "prej pluhurit" apo "prej një pike fare", që tregojnë origjinën e ulët biologjike të gjinisë njerëzore; apo shpallja në suren nëntëdhjetë e nëntë (ez-Zelzeleh) se në Ditën e Gjykimit: "Kush punoi ndonjë të mirë, që peshon sa grimca, do ta gjejë atë; dhe kush punoi ndonjë të keqe, që peshon sa grimca, do ta gjejë atë", që tregon pasojat dhe përgjegjësinë në jetën e përtejme për gjithçka që njeriu bën me vetëdije në këtë botë; apo shpallja hyjnore (në 38:27): "Ne nuk e krijuam qiellin dhe tokën dhe çka ka në mes tyre, pa qëllim, ai është mendim i atyre që nuk besuan".

Lexo me teper