Familly Kost Elite

Reflekse kuranore (II)

“Si pasojë e punëve të këqija të njerëzve, janë shfaqur shkatërrime (skamje, katastrofa, humbje të bereqetit etj.) në tokë dhe në det, kështu që (Allahu) do t’i bëjë të përjetojnë pjesë nga ajo që kanë punuar, me qëllim që ata të tërhiqen (nga të këqijat)”. (Er-Rrum, 41)

Lexo me teper

Reflektime kuranore (I)

Allahu është Ai Që ju krijoi e ju furnizoi, pastaj ju sjell vdekjen e pastaj ju ringjall. A ka ndonjë nga zotat (idhujt) tuaj që mund të bëjë diçka të tillë? I pastër dhe pa të meta është Ai, i lartësuar mbi gjithçka që ia shoqërojnë dhe trillojnë (në adhurim). (Er-Rrum 40)

Lexo me teper

Lutjet që duhen bërë në sexhde

Në temat paraprake kam shtjelluar çështje që ndërlidhen me mënyrën e shkuarjes ne sexhde, ndërsa në këtë temë do ta trajtoj çështjen e lutjeve në sexhde, gjegjësisht do të flas për lutjet (duatë) që duhen shprehur në sexhde. Cilat janë ato lutje? Sa herë duhet të bëhen dhe cila mund të jetë kuota e atyre thënieve?

Lexo me teper

Uji dhe vlera në islam

Të respektuar mysliman...
Me dt.22/03/2018 është dita botërore e ujit në kalendarin botëror, kurse moto e kësaj dite është “NATYRA PËR UJIN“.

Lexo me teper

Shembulli i koprracit dhe i bujarit

Ebu Hurejra r.a. tregon se vërtet e kishte dëgjuar të Dërguarin s.a.v.s. duke thënë: "Shembulli i koprracit dhe i bujarit i përngjet dy personave që kanë të veshur xhybe (këmishë të hekurt) nga gjoksi deri te zogu i këmbës. Sa i përket bujarit, ai kur të shpenzojë veçse i zgjatet ose i shtohet (këmisha) duke ia mbuluar lëkurën e tij, përderisa ia mbulon (fsheh) majat e gishtërinjve dhe ia shlyen gjurmët (e ecjes) e tij. Sa i përket koprracit, ai nuk dëshiron të shpenzojë asgjë, kështu që këmisha i ngjitet (për trupi) në çdo vend të nyjës së rrethit (të këmishës së hekurt) e ai mundohet ta zgjerojë atë (këmishën) e ajo nuk zgjerohet (nga ngjitja)."(1)

Lexo me teper

Dhurimi - transplantimi i organeve në islam

Ligji islam është ligj hyjnor, që është i zbatueshëm në çdo kohë dhe në çdo vend. Çdo normë, rregull, në ligjin islam është e nxjerrë nga burimet e sheriatit që janë të shumta, e sidomos nga kryesoret e që janë: Kurani, suneti, ixhmai dhe kijasi.

Lexo me teper

Fortësia e besimtarit dhe qëndrueshmëria e tij

Ebu Hurejra r.a. tregon se Resulullahi s.a.v.s. ka thënë: “Besimtari i fortë (këmbëngulës) është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu sesa besimtari i dobët (në besim), Në të dy ka mirësi. Ruaje atë që të bën dobi. Kërko ndihmë prej Allahut e mos u bëj dembel. Nëse të godet diçka mos thuaj: Sikur të kisha vepruar (ndryshe), do të ishte kështu dhe kështu. Por, thuaj: Atë që e ka caktuar Allahu, ashtu edhe ka ndodhur, se vërtet (pjesëza) "sikur" hap veprimet e djallit (shejtanit)."(1)

Lexo me teper

Vdekja - jeta mes kësaj bote dhe tjetrës

Krijesat e Allahut xh. sh. u nënshtrohen disa ligjeve dhe proceseve. Meqë njeriu është krijesa më e bukur e Tij, atëherë në fokus të këtij punimi do ta kemi pikërisht njeriun, i cili në fakt përjeton disa faza: jetën në bark të nënës, jetën në këtë botë, jetën nga momenti i vdekjes (e ashtuquajtur jeta në varreza), jetën pas ringjalljes - e amshueshme.

Lexo me teper

Nevoja dhe domosdoshmëria për thirrjen islame

Thirrja e njerëzve për në fenë islame, urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja dhe çdo gjë negative që ekziston në shoqëri, është obligim islam që bie mbi punonjësit (imamët) në fushën e thirrjes islame, që duhet t'ia japin hakun nga mundi, mendimi dhe koha e tyre. Kjo pasi dihet se ky obligim në vete është mision primar për çdo thirrës (imam).

Lexo me teper

Devotshmëria - rruga e besimtarit

Allahu shpeshherë e përmend devotshmërinë në Kuranin famëlartë. Devotshmëria është një fjalë përmbledhëse që përmban gjithë të mirat: Islamin, besimin, udhëzimin etj. Njeriu që është i devotshëm dhe i udhëzuar në këtë fe, patjetër që do të jetë i shpëtuar si në këtë botë ashtu dhe në botën tjetër.

Lexo me teper