Familly Kost Elite

Çfarë duhet të veprojë Haxhiu para se të shkojë në Haxh

Allahu i Madhërishëm urdhëron dhe thotë: “Kryeni haxhin dhe umrën për hirë të Allahut”, (El-Bekare, 196).

Lexo me teper

Arafati, S’aji dhe Muzdelife prej ritualeve të Haxhit

Pa dyshim që secili besimtar mysliman që mësyn vendet e shenjta, ëndërron t’i kryejë obligimet dhe ritualet e tij me përpikëri dhe pa asnjë lëshim eventual.

Lexo me teper

Disa rregulla të Haxhit

Haxhi është farzi ajn për çdo mysliman mashkull a femër qoftë, një herë në jetë, që është i aftë për t’u ngarkuar me obligime fetare (mukellef), i mençur psikikisht, në moshën madhore dhe që ka mundësi materiale për të shkuar në vizitë në Qabe.

Lexo me teper

Shpjegimi i fshehtësive të haxhit

Ebu Hamid Muhammed el-Gazali - Ihjau ulumid-din

Lexo me teper

Haxhi, vlera dhe dobitë e tij

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, zotëriun e mbare njerëzimit! Kjo është një ligjëratë e shkurtër mbi haxhin, vlerën, dobitë dhe diç nga dispozitat e tij.

Lexo me teper

Mbulesa e Qabesë/Kisva (3)

Mbulesa e Qabesë në kohën e sotme

Lexo me teper

Mbulesa e Qabesë/Kisva (2)

Periudha Emevite (41-132 h./661-750 g.)

Lexo me teper

Mbulesa e Qabesë/Kisva (1)

"Dhe thirr në mesin e njerëzve për Haxh, se të vijnë ty këmbësorë dhe duke kalëruar mbi deve të rraskapitura, që vijnë nga rrugë të largëta. (Vijnë) Për të qenë të pranishëm në dobitë e tyre dhe që ta përmendin Allahun, në ato ditë të caktuara (në shenjë falënderimi), dhe që i ka furnizuar me kafshë. Hani pra prej tyre (kurbaneve), dhe ushqeni të ngushtuarin e të varfrin. Pastaj le ta heqin papastërtinë e tyre, le t'i zbatojnë premtimet e veta dhe le të sillen (bëjnë tavaf) rreth shtëpisë së lashtë. Pra, kështu, kush madhëron atë që Allahu e bëri të shenjtë, ajo është më e dobishme për te Zoti i vet." (El Haxh, 27-30)

Lexo me teper

Caktimi i çmimeve dhe përqindja e fitimit në tregti (2)

Shpjegimet e juristëve islamë rreth kufizimit të fitimit

Lexo me teper

Caktimi i çmimeve dhe përqindja e fitimit në tregti (I)

Nuk ka dyshim se qëllimi kryesor i tregtisë është fitimi, kështu që nëpërmjet kësaj veprimtarie tregtari siguron të ardhurat për veten e familjen e tij. Në anën tjetër, tregtari mysliman e di se një nga obligimet thelbësore të fesë së tij është që fitimi i tij të jetë vetëm hallall.

Lexo me teper