Tema

Islami i ka ndaluar vetëm ushqimet që janë të dëmshme dhe defunksionojnë trupin, dhe materiet që janë narkotike dhe dehëse.

Dr. Farhat Zafar

"Nga bukuria e Islamit të njeriut është ta lërë atë që nuk i intereson” (Neveviu)

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: "Ne të shpallim Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jobesimtarëve nuk u shton tjetër përpos dëshpërim". (El Israë, 82)

Një nga gjërat që do të na ndihmonte që përmes sajë të ripërtërijmë besimin dhe të forcojmë fenë tonë, është që me të vërtetë t’i drejtohemi sinqerisht Allahut xh.sh. me lutjet dhe pëshpëritjet e zemrës, me përulësi dhe nënshtrim maksimal ndaj Fuqiplotit.

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen, shokët dhe mbarë pasuesit e tij gjer në amshim!

Sexhdetu tilave është një akt përuljeje ndaj Allahut Fuqiplotë, e shkaku është leximi i disa ajeteve në Kuran, që kërkohet të bëhen të bëhen në këtë sexhde.

Allahu i madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë:

Allahu i Madhërishëm e ka quajtur Veten në Kuran El-Gafur - Mëkatfalësi (Ai i Cili i falë mëkatet). Pos emrit El-Gafur, në Kuran përmenden edhe dy emra të Allahut me kuptim të njëjtë apo të ngjashëm, e këta janë El-Gafir dhe El-Gaffar.

– “Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve”. (El-A’raf: 23)

“Zoti ynë, na jep në këtë botë të mira, po edhe në atë botë të mira, e na ruaj nga dënimi i zjarrit”. Transmeton Buhariu.

“E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.“ (Kuran, 2:186)

(Shpjegim akaidologjik i thënies së Ebu Hanifes r.h.)

Lutja është çelësi i të gjitha të mirave. Ajo njëherësh konsiderohet arma më e fortë e besimtarit.

All-llahu i madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë:

Nocioni “Ashura” është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë e dhjeta. Me nocionin “ashura” në terminologjinë e islamit nënkuptojmë ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit islamik. Se çfarë është vlera e kësaj dite në historinë e islamit gjemë disa transmetime nga Pejgamberi, Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme, që tregojnë se cila është arsyeja që dallon këtë ditë, pra ditën e dhjetë të muajit Muharrem, nga ditët tjera të vitit.

Kurani është libri më i plotë e i fundit ndër librat e shenjtë që Allahu i Madhëruar ua ka dërguar njerëzve. Kurani paraqet dokumentin i cili, që nga faqja e parë e deri tek e fundit, përpiqet të theksojë të gjitha tendo

Kurani është një libër tepër unik sa i takon organizimit të tij strukturor. Suret nuk janë të renditura sipas rendit kronologjik apo tematikave të trajtuara. Madje edhe brenda vetë sureve të veçanta mund të hasen shumë tema, trajtimi i të cilave kalon në mënyrë të shpejtë nga njëra te tjetra, për t'iu kthyer sërish temave nga e para.

Thash: Shumë jam i vetmuar.
Ai tha: Unë jam (shumë) afër (teje). (Bekare, 186)

A do të ndodh hixhreti më në fund nga injoranca në islamin e vërtetë, nga mëkatet në bindje, nga kënga në mësim të Kuranit, nga vallëzimi dhe argëtimi në arritjen e diturisë dhe punës, nga thashethemet dhe përgojimet kah leximi i veprave burimore, nga zgjedhja e mis bukurisë kah zgjedhja e nxënësve dhe studentëve më të mirë, punëtorëve më të zellshëm dhe heronjve?!

Video

Dokumentar -IMAMI ATDHETAR- Mulla Mustafë ef.Dervisholli

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!