Tema

Komentimi i ajeteve mbi agjërimin sipas Fikhut

“O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim sikurse ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. (Jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompensim, ushqim (ditor), i një të varfri, ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë për të. Mirëpo, po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju.
(Ato ditë të numëruara janë) Muaji i Ramadanit në të cilin (filloi të) shpallej Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i së vërtetës nga gënjeshtra). E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjërojë, ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme. All-llahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju. (Të agjëroni ditët e lëshuara më vonë) që të plotësoni numrin, ta madhëroni All-llahun për atë se ju udhëzoi dhe që të falënderoni.
E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata të udhëzuar drejt, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.
Natën e agjërimit ju është lejuar t’u afroheni grave tuaja, ato janë prehje për ju dhe ju jeni prehje për ato. All-llahu e di se ju e keni mashtruar vetveten, andaj jua pranoi pendimin tuaj dhe jua fali gabimin. Tash e tutje bashkohuni me to dhe kërkoni atë që jua ka caktuar All-llahu, dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë nga peri i zi në agim, e pastaj agjërimin plotësojeni deri në mbrëmje.
E kur jeni të izoluar (në i’tikaf) në xhami, të mos u afroheni atyre (për marrëdhënie intime). Këto janë dispozitat e All-llahut, pra mos i kundërshtoni. Ja kështu, në këtë mënyrë All-llahu u sqaron njerëzve argumentet e Veta, që ata të ruhen.” (El-Bekare,183-187.)(1)

Lexo me teper

Agjërimi në hadithe

Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të!) ka thënë:

Lexo me teper

Agjërimi nën hijen e ajeteve kuranore

“O ju që besuat, agjërimi (saum) ju është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.” (El-Bekare: 183)

Lexo me teper

Ramazani dhe vlerat e agjërimit

Fillojmë me fjalët e Allahut ku thotë:

Lexo me teper

Si duhet ta presim muajin e Ramazanit

Allahu i Lartmadhëruar në Librin e Tij fisnik thotë: "O ju që keni besuar! Agjërimi është bërë obligim për ju sikur ka qenë obligim edhe për ata që ishin para jush, që të jeni më të devotshëm (më të përkushtuar)". (El Bekare: 183).

Lexo me teper

A jeni të përgatitur për muajin e Ramazanit?

A jeni të përgatitur për muajin e Ramazanit?
A jeni të përgatitur edhe për një vjet dhënie dhe afrim tek Allahu i madhërishëm?
A jeni të vendosur në qëllimet tuaja, apo ato ende në zemrat tuaja janë të dobëta dhe të paqarta?
Cili është Ramazani më i bukur që keni kaluar në jetën tuaj?
A thua ai i vitit të kaluar?

Lexo me teper

Islami, siguria dhe vdekja

Ndjenja e sigurisë

Lexo me teper

Safrani - erëza më e shtrenjtë se ari

Lajmet e përditshme, jeta e vështirë, përditshmëria me ngjarje jo të volitshme po ndikojnë shumë në jetën e secilit individ që është banor i këtij globi në jetën e sotme. Edhe pse si muslimanë jemi të urdhëruar të jemi pozitiv ndonjëherë ajo ana negative po mbisundon trurin tonë nga ajo çka po ngjan dhe po ndodh për çdo ditë sa që edhe zemrat të cilat besojnë saktë dhe pa mëdyshje në Allahun azze we xhel po trishtohen nga realiteti i hidhur.

Lexo me teper

Bleta si shembull për besimtarët

Karakteristika e bletës është që ajo asnjëherë nuk fluturon kah ngordhësirat ose në feces, duke përcjell gjurmët e tyre të ndotura dhe aromat kundërmuese. Gjithashtu, besimtari nuk shkon në vendet e mëkateve, haramit, errësirës, dhe nuk flet atë që është e keqe, as nuk përcjell fjalët e huaja ose shpifjet. Pastaj, sikur bleta poashtu edhe besimtari nuk shikon a punon dikush apo jo, besimtari punon gjithnjë dhe në çdo moment, sepse është në shërbim të bashkësisë së tij.

Lexo me teper

Këndvështrime islame rreth disa çështjeve të mjekësisë moderne

Nisur nga parimi dhe maksima e pranuar unanimisht nga të gjithë dijetarët dhe ideologët myslimanë, që Sheriati-jurisprudenca islame është një thesar i pashtershëm i zgjidhjeve dhe qasjeve të thella për problematikat dhe komplekset e çdo kohe dhe çdo vendi, pavarësisht nga shkalla e zhvillimit njerëzor, theksojmë me bindje të thellë që Sheriati islam dhe juristët e tij janë munduar të ofrojnë juridiksione dhe normatizime juridike, thënë më troç: të ofrojnë shtegdalje sheriatike në çdo kohë edhe për disa çështje që u përkasin mjekësisë, sëmundjeve, shërimit, rehabilitimit e të ngjashme.

Lexo me teper