Familly Kost Elite

Vdekja e dijetarëve bëhet shkak i zhdukjes së dijes

Abdullah ibën Amër ibën Asi ka thënë: "E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut a.s., duke thënë: "Vërtet Allahu nuk do ta zhdukë diturinë nga njerëzit duke e tërhequr përnjëherë, por do ta zhdukë diturinë me vdekjen e dijetarëve, përderisa nuk do të mbetet asnjë dijetar, e njerëzit për udhëheqës do të marrin injorantët. Atëherë këta (udhëheqës) do të pyeten e do të japin fetva me padituri. Kështu i humbin ata dhe veten e tyre. "(1)

Lexo me teper

Pastërtia në islam

Pastërtia në terminologjinë e Fikhut njihet me nocionin “Et-Tahare”, që në kuptimin gjuhësor do të thotë: pastrim, mënjanim nga ndyrësirat lëndoremateriale që shihen me anë të syrit, e gjithashtu nënkuptojmë pastrimin figurativ, siç janë të metat dhe mëkatet.

Lexo me teper

Islami dhe çështjet e njeriut

Islami myslimanëve u lejoi vetë të zgjedhin formën e konsultimeve në ujdi me interesat e përgjithshme. Nëse është interesi që ajo të jetë në formën që sot e njohim në shtetet moderne, Islami nuk e kundërshton atë. E rëndësishmja është praktikimi i shëndoshë me fleksibilitet, në ujdi me rrethanat e kohës

Lexo me teper

Islami dhe islamizmi - Gjeneza e termit islamizmi

Në vendet myslimane, veçanërisht në ato arabe, studimet analitike në lidhje me fenomenin e termit islamizmi, janë të rralla, veçanërisht në rendet e inteligjencës fetare myslimane (ulemave), nëse jo rrallë për shkak se shumica prej tyre shprehin simpati ndaj islamizmit dhe të disa lëvizjeve, dhe që edhe vetë mundohen me fshi çfarëdo qofshin ata kufij mes islamit dhe ideologjisë të lindur rreth saj. Gjuha arabe madje as që e ka zhvilluar apo u munduar ta përshtat shprehjen e saj për këtë.

Lexo me teper

Sistemi bankar islam

Islami është feja e Allahut fuqiplotë, e shpallur tërë njerëzimit përmes të Dërguarit të fundit Muhamedit a.s. Islami përbëhet prej tre elementeve kryesore.

Lexo me teper

Të trashëguarit dhe trashëgimia

Besohet se ligjet e trashëgimisë janë të lidhura ngushtë me sistemin normativ të shoqërisë, strukturën sociale dhe parimet e organizimit familjar, dhe janë tregues të fuqishëm të të gjitha këtyre. Një përngjasi veçanërisht konsekuente në kohët e lashta ekzistonte ndërmjet adhurimit familjar dhe pronësisë familjare. Ishte kjo, siç ka vërejtur DeCoulanges, “Një rregull pa përjashtim, si në ligjin grek ashtu edhe në atë romak, se pronësia nuk ka mundur të fitohet pa adhurim, apo adhurimi pa pronësi”

Lexo me teper

Shkaqet e formimit të shkollave juridike (medhhebeve) islame (2)

Themeluesit e medhhebeve morën mbi supe barrën e popullit dhe nuk i lanë ata që të gjykojnë me aftësitë e tyre të kufizuara në dispozitat e sheriatit, ku vetëm se kishin filluan grindjet mes tyre për këto çështje.

Lexo me teper

Shkaqet e formimit të shkollave juridike (medhhebeve) islame (1)

Në sheriatin islam, tri gjëra që janë bërë pas vdekjes së Muhamedit a.s., të cilat po të mos ishin bërë, do ta gjenim islamin një emër, por pa përmbajtje, e ato janë:

Lexo me teper

Dashuria dhe llojet e saj

Rinia ka spektër të ndryshëm të nevojave të cilat zgjaten nga kulturo-shkencore deri tek nevojat shpirtërore.

Lexo me teper