Tema

Fondi bamirësisë në vend të haxhit vullnetar

Ta ushqesh një të uritur ose ta strehosh një të pastrehë është më e mirë tek Allahu…

Lexo me teper

Burimet e së drejtës së sheriatit (I)

Në të drejtën e Sheriatit ekzistojnë burime kryesore dhe burime sekondare. Të gjitha burimet kryesore nuk kanë rang të njëjtë, ngase disa prej tyre gëzojnë përparësi mbi të tjerat. Juristët e sheriatit i kanë radhitur burimet kryesore sipas rangut, rëndësisë dhe kuptimit juridik të tyre në mënyrën si vijon: 1. Kurani, 2. Sunneti (tradita), 3. Ixhmaul - ummeti (pajtueshmëria e dijetarëve islamë për çështje të caktuara), 4. Kijasi (dispozitat e nxjerra në bazë të analogjisë).

Lexo me teper

Pushimi (qetësia) mes sexhdeve

Pasi të përfundojë namazfalësi nga sexhdeja e parë, ngrihet prej saj dhe qëndron në pozitën ulur derisa trupi të qetësohet (pushojë) dhe më pas bëhet gati për sexhdenë e dytë. Të ndenjurit mes sexhdesë së parë dhe së dytës quhet" qetësia (pushimi) mes dy sexhdeve" apo edhe si "ulja mes dy sexhdeve".

Lexo me teper

Mirësjellja me të tjerët

Mësojeni edukimin, sepse: nëse jeni të pasur, do të ju shtohet respekti; nëse jeni të mesëm në pasuri, do të jeni me moshatarët tuaj e nëse jeni të varfër, do të jetoni me edukatën tuaj.

Lexo me teper

Ligji i edukimit

Mësojeni edukimin e nëse jeni të pasur do t'ju madhështohet respekti, nëse jeni të mesëm në pasuri atëherë ju jeni me moshatarët tuaj e nëse jeni të varfër atëherë do të jetoni me edukatën tuaj.

Lexo me teper

Mendja, rëndësia e saj dhe kategoritë

Dituria është sikur fryti i punës, dritës ndaj Diellit dhe shikimit ndaj syrit. Si të mos jetë e rëndësishme kur është mjet për arritjen e lumturisë në dynja dhe ahiret?!

Lexo me teper

Ardhmëria e thurur me flori

A e dëshiron vezullimin? A të pëlqen origjinaliteti? A gjurmon për bukurinë? A je prej atyre që ëndërrojnë të grumbullojnë gjëra të çmuara, të shtrenjta dhe atraktive e me këto kënaqen?

Lexo me teper

Edukata në xhami

Xhamitë janë shtëpitë e Zotit në tokë. Në to është vendi, ku mësohet praktikisht vëllazëria, vendi ku aplikohet të paktën pesë herë në ditë barazia përpara Krijuesit tonë, vendi ku mësohet se besimtari i mirë është ai, që do për tjetrin atë që do për vete.

Lexo me teper

Rëndësia e Bajramit dhe manifestimi i drejtë i tij

Me të vërtetë trupi lëngon që të ketë raste për të manifestuar dhe shprehur gëzimin dhe harenë, të paktën herë pas herë, në mënyrë që për sado pak çaste të harrohen brengat dhe preokupimet e jetës.

Lexo me teper