Tema

Mirësitë e shoqërimit me Kuranin fisnik

Leximi dhe meditimi mbi versetet e Kur'anit fisnik është akt i ibadetit (adhurimit) i cili personin e afron tek All-llahu i Madhërishëm.

Lexo me teper

Dispozita e Sheriatit ndaj materieve narkotike dhe narkomanisë

Pasuri më të madhe që kemi trashëguar nga Pejgamberi a.s., është rruga gjurmët apo syneti i tij. Sepse syneti i Pejgamberit a.s. është model i jetës për njerëzit.

Lexo me teper

Fjala e Kur’anit si fenomen më grandioz i shkencës bashkëkohore

Secila shkronjë e Kuranit është "në vend të vet" dhe nuk pëson deviacion, në realitet vetëm si i tillë komplet dhe i pandryshuar libri i Zotit paraqet mrekulli harmonike të shkronjave dhe fjalëve.

Lexo me teper

Aspekti religjioz dhe psikologjik i mallkimit

Muhammedi s.a.v.s. në një hadith ka thënë: "Gra, jepni lëmoshën dhe kërkoni shumë falje (istigfar) sepse kam parë më së shumti nga ju në zjarr!" "E përse nga ne ka më së shumti në zjarr?" - pyeti një grua. "Për arsye se shumë mallkoni dhe jeni pafalënderuese ndaj burrave . . ." (Muslimi)

Lexo me teper

Dëlirësia, vetëpërmbajtja dhe ndershmëria

Allahu xh.sh. dhe i Dërguari i Tij kanë dëshiruar të formojnë një shoqëri fetare, të ndershme dhe të mbrojtur, në të cilën çdo person do të edukohej dhe do të mësonte se amoraliteti është i ndaluar, prostitucioni është i ndaluar, turpi është pjesë e imanit, dhe ndalimi i shikimit është adhurim, kurse ruajtja e nderit është obligim.

Lexo me teper

Rëndësia e zemrës dhe llojet e saj

Kontakti me njeriun me zemër të vdekur, me këtë lloj zemre, sjell sëmundje. Jetesa me të është helm dhe qëndrimi me të është shkatërrim.

Lexo me teper

Mënyra për ta mbajtur jetën e balancuar

A ka divergjenca mes kësaj bote dhe botës tjetër?

Lexo me teper

Si të sillemi në kohën e ngatërresave – këshilla e pejgamberit s.a.v.s. muslimanëve

Ndodhitë në rrethin e afërt dhe të largët, në nivelin lokal dhe global, shkaktojnë reaksionin e muslimanëve, besimtarëve dhe kjo është krejtësisht e dëshiruar, ngase besimtari duhet me qenë i njohur me ngjarjet në mënyrë që në momentet e caktuar të dijë si të veprojë drejtë. Mirëpo, meqë në çdo gjë ekziston kufiri dhe masa, është e nevojshme që reaksioni i besimtarit dhe përcaktimi ndaj ngjarjeve aktuale të jetë i shfaqur në mënyrë përkatëse.

Lexo me teper

Psikoanaliza e kaptinës Jusuf

Jakubi a.s. është njeri principiel. Udhëhiqet sipas principeve të fuqishme hyjnore, e jo sipas interesit. Është i paluhatshëm dhe stabil.

Lexo me teper

Natyra e mendimeve

Si të largojmë mendimet negative ?!

Lexo me teper