Tema

Sporti në Islam

Dr. Jusuf El-Kardavi

Lexo me teper

Ai i cili është goditur nga vesvesja e shejtanit

Transmeton Abdullah ibn Mes'ud se Pejgamberi, sallallahu alejhi we selem ka thënë: "Meleku ka ndikim në zemrën e njeriut, por edhe shejtani e ka ndikimin e tij. Efekti i melekut është shprehur në ushtrimin e të mirës, manifestimin e së vërtetës dhe shpresës në një shpërblim të mirë, ndërsa ndikimi i shejtanit manifestohet në bërjen e punëve të këqija, mohimin e së vërtetës dhe humbjen e shpresës në mëshirën e Allahut xh.sh.

Lexo me teper

Besimi dhe rruga drejt orientimit

Krijuesi i Lartë, ekzistenca e të cilit është shkaku i ekzistencës sonë, i ka rrethuar gjithë botërat me madhështinë e Tij. Qiejt dhe toka janë nga një përshndritje prej rrezatimeve të nurit të Tij. Ai është altari i amshuar i shpirtrave të përkryer që e kanë gjetur të vërtetën.

Lexo me teper

Aliu r.a. – Heroi i luftës dhe paqes

Dr. Aid el-Karni

Lexo me teper

Hipokrizia

Hipokrizia apo dyfytyrësia, në kuptimet e thjeshta që gjenden në fjalor, është shtirje ose simulim pasjeje virtyte a bërje mirë.

Lexo me teper

Sexhdeja, llojet dhe rregullat

Abduladhim b. Bedevij el Halefij

Lexo me teper

Israja dhe Mi'raxhi në fokusin akaidor

Nexhat Ibrahimi

Lexo me teper

Konferenca e Shejtanit

“Njerëzit janë si Hëna, edhe ata e kanë anën e tyre të errët”

Lexo me teper

Përse nuk falesh?

Zoti të krijoi në formën më të bukur, të pajisi me dëgjim, të parë dhe mendje.

Lexo me teper

Ajshja r.a.

Vajza e Ebu Bekrit r.a. dhe njëherit bashkëshortja më e dashur e pejgamberit s.a.v.s. u lind në vitin e katërt të Shpalljes.

Lexo me teper