Hutbe

Në Islam, për gruan, çdo ditë është ditë gruas

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Lavdia dhe bekimi i Tij qofshin mbi profetin tonë, Muhamedin, mbi familjen dhe të gjithë shokët e tij.

Lexo me teper

Përgjegjësia e besimtarit në jetën e kësaj bote (II)

Pjesa e dytë e hutbes

Lexo me teper

Përgjegjësia e besimtarit në jetën e kësaj bote (I)

“Musliman i vërtetë është ai prej të cilit muslimanët tjerë janë të sigurt, nga gjuha dhe duart e tij. Musliman i vërtetë është ai të cilit njerëzit mund t’ia besojnë jetën dhe pasurinë e tyre” (Buhari)

Lexo me teper

Privilegjet e Pejgamberit Muhammed s.a.v.s.

Falënderimet, adhurimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. Sunduesin e gjithë botrave, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi zotërinë tonë, Muhamedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

Rebilu-Evvel, muaj kur duhet ta analizojmë dashurinë tonë ndaj Pejgamberit a.s.

Të dashur vëllezër, ne jemi në muajin Rabiul-Evvel. Çfarë nënkupton për ju dhe për mua muaji Rebiul-Evvel? Muaji i lindjes së krijesës më të dashur dhe më të zgjedhur të Perëndisë, e për ne modeli më i mirë dhe më i bukur, Pejgamberi i fundit, Muhamedi a.s.

Lexo me teper

Nuk ka bashkim pa devotshmëri të sinqertë

Falënderimet, adhurimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. Sunduesin e gjithë botrave, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi zotërinë tonë, Muhamedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

Rini, mos e lini vendin!

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit, Krijuesit dhe Sunduesit të kësaj gjithësie. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për të Dërguarin e Tij, Muhamedin a.s., mbi familjen e shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët në çdo vend dhe kohë.

Lexo me teper

Çfarë do të thotë shehadeti

Përkatësia në Islam konfirmohet me shprehjen e shehadetit, "Esh-hedu en la ilahe il-lallallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu", që do të thotë: "Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhammedi s.a.v.s. është rob dhe i Dërguari i Zotit."

Lexo me teper

Ne jemi ummet i besimtarëve të ndershëm

Vëllezër dhe motra në Islam!

Lexo me teper

Miqtë dhe armiqtë e shejtanit

I gjithë falënderimi i takon Allahut. Vetëm Atë lavdërojmë, e falënderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet më të bukura janë për pejgamberin tonë Muhamed, s.a.v.s., për familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë pjesëtarët e umetit musliman që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper