Hutbe

Vdekja - këshilltari që heshtë

Visar ef. Koshi, kryeimam në KBIGJ

Lexo me teper

Beteja e madhe e Bedrit

Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon Allahu, s’ka kush e lajthit, dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s’ka hyjni tjetër përveç Allahut, i Cili
është Një, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij.
Allahu xh.sh. në Kuranin famëlartë, urdhëron e thotë: “Allahu u ndihmoi ju në Bedër, kur ishit pak në numër, e për të qenë mirënjohës, kini frikë nga Zoti.”(1)

Lexo me teper

A jemi të përgatitur për kampionat?

Falënderimi i takon Allahut të madhërishëm. Salavati dhe selami i Tij qoftë mbi Pejgamberin tonë s.a.v.s., familjen e tij, sahabët, pasuesit e islamit deri në ditën e Gjykimit dhe gjithë shehidët e këtij ummeti.

Lexo me teper

Njeriu, dynjaja dhe ahireti

Falënderimet, madhërimet, adhurimet i takojnë Allahut xh.sh., Sunduesit të gjithë botëve, Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atij i cili nuk ka fillim e as mbarim. Çdo gjë është nën sundimin e Tij, nga Ai ka ardhur çdo gjë dhe te Ai do të kthehet çdo gjë.

Lexo me teper

Nënë, baba, pse më hudhët në zjarrin e xhehenemit?

O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë (zjarrin) e mbikëqyrin engjëjt e rreptë e të ashpër që nuk e kundërshtojnë All-llahun për asgjë që Ai i urdhëron dhe punojnë atë që janë të urdhëruar. (66:6).

Lexo me teper

Sekretet e lumturisë së besimtarit

Vëllezër dhe motra në Islam!

Lexo me teper

Të drejtat e jetimit dhe pozita e tij ne islam

Kryeimami: Visar ef. Koshi

Lexo me teper

Hutbeja e Fiter Bajramit

Florim ef.Mellova

Lexo me teper

Vasijjeti i Aliut r.a.

Fikret ef. Arnaut

Lexo me teper