Hutbe

A jemi të përgatitur për kampionat?

Falënderimi i takon Allahut të madhërishëm. Salavati dhe selami i Tij qoftë mbi Pejgamberin tonë s.a.v.s., familjen e tij, sahabët, pasuesit e islamit deri në ditën e Gjykimit dhe gjithë shehidët e këtij ummeti.

Lexo me teper

Njeriu, dynjaja dhe ahireti

Falënderimet, madhërimet, adhurimet i takojnë Allahut xh.sh., Sunduesit të gjithë botëve, Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atij i cili nuk ka fillim e as mbarim. Çdo gjë është nën sundimin e Tij, nga Ai ka ardhur çdo gjë dhe te Ai do të kthehet çdo gjë.

Lexo me teper

Nënë, baba, pse më hudhët në zjarrin e xhehenemit?

O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë (zjarrin) e mbikëqyrin engjëjt e rreptë e të ashpër që nuk e kundërshtojnë All-llahun për asgjë që Ai i urdhëron dhe punojnë atë që janë të urdhëruar. (66:6).

Lexo me teper

Sekretet e lumturisë së besimtarit

Vëllezër dhe motra në Islam!

Lexo me teper

Të drejtat e jetimit dhe pozita e tij ne islam

Kryeimami: Visar ef. Koshi

Lexo me teper

Hutbeja e Fiter Bajramit

Florim ef.Mellova

Lexo me teper

Vasijjeti i Aliut r.a.

Fikret ef. Arnaut

Lexo me teper

Lakuriqësia – avreti

Vëllezër dhe motra në Islam! Hutben e sodit e kam titulluar "Avreti -. Lakuriqësia"

Lexo me teper

Shkenca për Kuranin (pjesa e dytë)

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, për të mirat dhe begatit që na i ka dhënë. Bekimet dhe paqja qofshin mbi Pejgamberin e All-llahut, mbi familjen e tij fisnike, shokët e tij besnik dhe pasuesit që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper