Hutbe

Lakuriqësia – avreti

Vëllezër dhe motra në Islam! Hutben e sodit e kam titulluar "Avreti -. Lakuriqësia"

Lexo me teper

Shkenca për Kuranin (pjesa e dytë)

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, për të mirat dhe begatit që na i ka dhënë. Bekimet dhe paqja qofshin mbi Pejgamberin e All-llahut, mbi familjen e tij fisnike, shokët e tij besnik dhe pasuesit që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

Shkenca për Kuranin (pjesa e parë)

Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botëve, për të mirat dhe begatit që na i ka dhënë. Bekimet dhe paqja qofshin mbi Pejgamberin e All-llahut, mbi familjen e tij fisnike, shokët e tij besnik dhe pasuesit që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

Zbatimi i veprës së mirë

Florim ef. Mellova

Lexo me teper

Numri i xhenetlinjve dhe xhehenemlinjve

Falënderimi i takon Allahut xh.sh. Sunduesit të gjithë botëve. Vetëm Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga të këqijat e shejtanit dhe të këqijat e veprave tona. Atë që e udhëzon Allahu, nuk ka kush që e humbë dhe atë që e humbë, nuk ka kush ta udhëzojë. Salavati dhe selami qofshin mbi Muhammedin s.v.a.s., mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit…

Lexo me teper

T’i hapim zemrat tona

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Lexo me teper

Nefsi i njeriut

Didmar ef.Faja

Lexo me teper

Trajtimi i dynjasë në peshoren e fesë islame

Florim ef. Mellova

Lexo me teper

Kujdesi nga shoqërimi me njerëz të këqij

Florim ef. Mellova

Lexo me teper

Të gjitha gjallesat i krijuam nga uji

Allahu i Madhëruar në Kur’anin famëlartë thotë: ”A nuk e dinë ata, të cilët nuk besuan se qiejt e toka ishin të ngjitura, e Ne i ndamë ato të dyja dhe ujin e bëmë bazë të jetës së çdo sendi; a nuk besojnë? (el-Enbija, 30)

Lexo me teper