Familja

Për një bashkëjetesë të lumtur

Pejgamberi, sal-all-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Sikur t’i lejohej dikujt t’i bënte sexhde dikujt, do të urdhëroja gruan t’i bënte sexhde burrit të saj” (Transmeton Ibn Maxhe, Ahmedi, Ibn Hibbani)

Lexo me teper

Vetëdijesimi mbi pasojat e varësisë nga interneti tek adoleshentët

Zhvillimi i teknologjisë informative, gjegjësisht interneti, ka marrë një hov shumë të madh, dhe ka zënë një vend shumë të rëndësishëm në shoqërinë tonë.

Lexo me teper

Metodat profetike në edukimin e fëmijëve (2)

Shëmbëlltyra e prindërve

Lexo me teper

Metodat profetike në edukimin e fëmijëve (1)

Shëmbëlltyra e prindërve

Lexo me teper

Problemet bashkëshortore dhe zgjidhja e tyre

Ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm se problemet familjare dhe bashkëshortore, nuk lindin menjëherë. Një fjalë e urtë thotë: "Ç'të mbjellësh, do të korrësh.”

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (V)

Mosmarrëveshjet ndërmjet bashkëshortëve dhe pajtimi i tyre

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (IV)

Të drejtat dhe detyrat e gruas në jetën bashkëshortore

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (III)

Përgatitja e të fejuarës dhe martesa-kurorëzimi

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (II)

Zgjedhja e bashkëshortes dhe martesa

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (I)

Zoti i Madhërueshëm i ka krijuar njerëzit në tokë dhe në te ka caktuar ekzistencë të përkohshme, e cila është e lidhur me të lindurit e fëmijëve dhe shumëzimin e përgjithshëm të racës njerëzore. Madje kjo as nuk mund të mendohet pa martesë të vlefshme. Pikërisht për këtë si dhe për tjera shkaqe të arsyeshme, martesa Islame urdhërohet dhe rregullohet me ligj, ndërsa kurvëria dhe prostitucioni janë ndaluar rreptësisht.

Lexo me teper