Familja

Të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të bashkëshortes dhe bashkëshortit

Muhammedi a.s. ka thënë: "...ashtu siç ju keni të drejta ndaj grave, edhe ato kanë të drejta ndaj jush."

Lexo me teper

Për një bashkëjetesë të lumtur

Pejgamberi, sal-all-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Sikur t’i lejohej dikujt t’i bënte sexhde dikujt, do të urdhëroja gruan t’i bënte sexhde burrit të saj” (Transmeton Ibn Maxhe, Ahmedi, Ibn Hibbani)

Lexo me teper

Vetëdijesimi mbi pasojat e varësisë nga interneti tek adoleshentët

Zhvillimi i teknologjisë informative, gjegjësisht interneti, ka marrë një hov shumë të madh, dhe ka zënë një vend shumë të rëndësishëm në shoqërinë tonë.

Lexo me teper

Metodat profetike në edukimin e fëmijëve (2)

Shëmbëlltyra e prindërve

Lexo me teper

Metodat profetike në edukimin e fëmijëve (1)

Shëmbëlltyra e prindërve

Lexo me teper

Problemet bashkëshortore dhe zgjidhja e tyre

Ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm se problemet familjare dhe bashkëshortore, nuk lindin menjëherë. Një fjalë e urtë thotë: "Ç'të mbjellësh, do të korrësh.”

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (V)

Mosmarrëveshjet ndërmjet bashkëshortëve dhe pajtimi i tyre

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (IV)

Të drejtat dhe detyrat e gruas në jetën bashkëshortore

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (III)

Përgatitja e të fejuarës dhe martesa-kurorëzimi

Lexo me teper

Martesa islame dhe detyrat reciproke bashkëshortore (II)

Zgjedhja e bashkëshortes dhe martesa

Lexo me teper