Familja

Paralelisht me nxitjen dhe zhvillimin e shprehive higjienike, të punës dhe kulturës së sjelljes, tek fëmijët duhet zhvilluar edhe shprehitë “fetare”.

Edukimi i fëmijës fillon qysh me lindjen e tij. Ai nuk edukohet duke dëgjuar, po duke parë.

Baballarët dhe nënat shpesh ankohen në mosbindjen e fëmijëve të tyre.

Ilir Sopjani

Gjumi është mëshirë nga Zoti i botrave. Allahu thotë: ‘Dhe natën ua bëmë mbulesë (si rrobet). (Kur'an, 78:10)

Nëse fëmijët jetojnë me kritikim, mësohen të ndëshkojnë.

Shënim i përkthyesit. Fjala “bij” është shumësi i fjalës “bir”. Titulli i tekstit e përmbajtja e tij nuk duan të thonë se kemi të bëjmë vetëm me fëmijët meshkuj, duke pasur parasysh se për fëmijën femër kemi “bijë”, por për shkak se shumësi i fëmijëve meshkuj e femra tok ka vetëm një trajtë, e ajo është “bij”. Kjo ishte edhe sa për të mos lënë hapësirë për ngatërrim në mes fjalës “bijë” me “bij”. Gjithsecili që boton këtë shkrim mund të mos e publikojë këtë shënim, në varësi prej asaj se a konsideron se lexuesit e kanë të qartë apo jo.

Familja është një institucion hyjnor, origjina e të cilit përkon me krijimin e njeriut, ndërsa lloji njerëzor është rezultat i këtij institucioni.

Para martesës bashkëshortët duhet të dinë disa çështje të rëndësishme, të cilat duhen respektuar më korrektësi në mënyrë që të parandalohen problemet në familjen islame. Prej këtyre përmendim:

“Të drejtat e bashkëshortëve“ është një titull jashtëzakonisht i rëndësishëm, ku rreth kësaj çështje janë shkruar shumë libra, artikuj e kolumne për të shpjeguar të drejtat dhe detyrimet e burrit ndaj gruas dhe detyrimet e gruas ndaj burrit, për të ndihmuar çiftin bashkëshortor të bëjnë një jetë të lumtur bashkëshortore dhe stabile.

Familja është rrjeti më i fuqishëm i marrëdhënieve njerëzore që mund t'u këshillohet njerëzve të zgjedhin. Ky rrjet është në gjendje të shërbejë si një mburojë duke mbuluar anëtarët e tij dhe ofruar atyre një strehë të sigurt.

Alkooli nuk është vetëm një produkt psikotrop, por edhe toksik për organizmin. Te fëmijët të dy elementet luajnë rol thelbësor: psikika dhe trupi i tyre nuk janë gati të përballojnë efektet e alkoolit.

Martesa në Islam është një marrëdhënie e bekuar mes gruas dhe burrit, në të cilën ata fillojnë një udhëtim të gjerë ku do të ketë dashuri, harmoni, bashkëpunim, tolerancë...

Besimtari e falënderon Allahun kur sjell ndër mend krijimin e prindërve të tij, të cilët kanë kaluar aq shumë kohë dhe punë, duke u përkujdesur për të që në çastin kur hapi sytë dhe pa për herë të parë këtë botë.

Islami ndaloi shikimin e grave të huaja, pa marrë parasysh se a bëhet ky shikim me epsh a pa epsh, për arsye se shikimi është ngacmues i epshit, është faktor i cili personin e shpie në amoralitet, për këtë arsye Pejgamberi a.s., atë e quajti “shigjetë nga shigjetat e shejtanit”.

Islami i kushtoi rëndësi të veçantë jetës bashkëshortore, e cila bazohet në zgjedhje të mirë dhe të përshtatshme të bashkëshortes ose bashkëshortit.

Përmbajtja edukatës familjare

Në kushtet e sotme problemet e edukimit dalin gjithnjë e më shumë në plan të parë. Tashmë si shoqëria, ashtu edhe familja po e kuptojnë seriozisht se krahas nivelit ekonomik dhe mirëqenies, krahas arsimimit dhe punësimit të breznive të reja, po duket qartë domosdoshmëria e një preokupimi serioz dhe me pikësynime të qarta edhe për problemet e edukimit.

Trajtimi i një problemi nga këndvështrimi Islam, nënkupton referimin në burimet primare dhe unanime të të drejtës islame, Kur’anin dhe traditën profetike, gjegjësisht nxjerrjen e argumenteve nga tekstet e këtyre dy burimeve për t’i mbështetur tezat, vlerësimet dhe përfundimet për çështjen në fjalë. Më pas, vinë në shprehje krahasimet, analogjia dhe analiza e teksteve të ndryshme. Në këtë konsiston metodologjia islame e kërkimit shkencor. Së këndejmi, pozitën e familjes në këndvështrimin islam do ta trajtojmë duke u thirrur në tekste të këtyre dy burimeve, dhe vlerësimi ynë për pozitën dhe rolin e familjes, do të ndërtohet pikërisht mbi reflektimin e këtyre dy burimeve për çështjen në fjalë.

Para se të flasim për rolin e Islamit në organizimin dhe mbrojtjen e familjes, fillimisht duhet të njoftohemi se cila ishte situata e familjes para Islamit, dhe cila është situata në perëndim në kohët moderne.

Video

Dokumentar -IMAMI ATDHETAR- Mulla Mustafë ef.Dervisholli

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!