Familja

Obligimet e prindërve ndaj fëmijëve

Mr. Muhidin Ahmeti

Lexo me teper

Mësimet që duhet të nxjerrim nga sprova e virusit korona

E nderuar nënë! E nderuar motër!

Lexo me teper

Menaxhimi i dialogut familjar

Patjetër se kur të qëndrosh me familjen do të hapen tema dhe biseda të ndryshme, për të cilat, anëtarët e familjes kanë pikëpamje të ndryshme.

Lexo me teper

Si tu flasim fëmijëve tanë për All-llahun xh. sh.

A. Vlera e fëmijëve në Islam

Lexo me teper

Prindër, mos i godisni fëmijët tuaj

Prindërit i godasin fëmijët kur e ndjejnë se nuk mund ta kontrollojnë dot veten e tyre dhe ndihen të pashpresë. Fëmija mund t’ju frustrojë, por kjo nuk është një arsye e mjaftueshme për ta goditur. Dhuna është një problem i prindit dhe jo faji i fëmijës.

Lexo me teper

Raportet e Pejgamberit a. s. me bashkëshortet e veta

Bashkëshortja është një amanet i Allahut për burrin. Keqpërdorimi i amanetit është shenjë e hipokrizisë. Ajetet kur’anore shumë herë e rrahin këtë çështje, duke e theksuar në mënyrë të veçantë, e këtë edhe Pejgamberi a. s. e përforcon dhe e mbështet me thëniet e veta të arta.

Lexo me teper

Pejgamberi a.s., sjelljet dhe raportet e tij me gratë dhe familjen e tij

Pejgamberi a.s. ishte themeluesi dhe rregulluesi i qytetërimit më të frytshëm, më mbresëlënës dhe më të artë të historisë, periudhës e cila u quajt periudha e artë (asrussaadeh).

Lexo me teper

Fëmija i mbarë

Allahu (xh.sh) thotë në Kuranin fisnik: “Pasuria dhe fëmijët janë bukuri të kësaj bote, ndërsa punët e mira kanë shpërblim më të mirë tek Zoti dhe kanë shpresë më të madhe”. (Kehf, 46).

Lexo me teper

Vlera e duasë për të pasur fëmijë dhe për ti pasur të hajrit

Vërtet, nga begatitë që Allahu i jep njeriut janë fëmijët. Këtë begati Allahu e thekson në Kuran dhe ua rikujton njerëzve duke e renditur ndër më kryesoret.

Lexo me teper

Ndikimi i lutjes në përmirësimin e fëmijëve

S’ka dyshim se prej begative të Allahut të Lartësuar ndaj robërve të Tij është edhe begatia e pasardhësve. Allahu i Lartësuar ua kujton robërve të Vet këtë begati në Librin e Tij kur thotë: "Allahu ju ka nxjerrë nga barku i nënave tuaja e ju nuk dinit asgjë dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falënderues.” (Nahl, 78)

Lexo me teper