Hutbe

Si të mbrohemi nga virusi korona?

Të dashur vëllezër besimtarë!

Lexo me teper

Shenjat e dashurisë tonë ndaj Pejgamberit a.s.

“Është e vërtetë se All-llahu u dha dhuratë të madhe besimtarëve, kur ndër ta nga mesi i tyre dërgoi të dërguar që atyre t'u lexojë shpalljen e Tij, t'i pastrojë ata, t'ua mësojë Kur'anin dhe sheriatin, edhe pse, më parë ata ishin krejtësisht të humbur”. (Ali Imran:164)

Lexo me teper

Nga jeta e Pejgamberit s.a.v.s.

Falënderimet, madhërimet, adhurimet tona qofshin për Allahun xh.sh., Sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Atij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi zotërinë tonë Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij gjer në ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

E duam Muhamedin a.s.

"Thuaj:" Nëse e doni Allahun, atëherë ejani pas meje, All-llahu do t'ju dojë dhe do t'ju falë mëkatet tuaja ", All-llahu është mëkatfalës dhe mëshirues. Thuaj: "Binduni All-llahut dhe të dërguarin e Tij!" E nëse ata refuzojnë - All-llahu nuk i do zullumqarët ". (Ali Imran 31-32)

Lexo me teper

Dhuna familjare: shkaqet, format dhe zgjidhja hyrje

Ndër problemet e shumta me të cilat po ballafaqohemi si shoqëri është dhe dhuna në familje.

Lexo me teper

Hytbeja e Kurban-Bajramit

Të nderuar besimtarë, vëllezër e motra,

Të nderuar qytetarë të Kosovës,

Lexo me teper

Vlera e dhjetë ditëve të parë të muajit Dhul Hixhxhe

Falënderimet, madhërimet, adhurimet janë vetëm për Allahun xh.sh. Sunduesin e gjithë botrave, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Atij ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi i Allahut qofshin mbi zotërinë tonë Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe të mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

Narkomania, kjo dukuri që vret

Hyrje

Lexo me teper

Hytbeja e Fitër Bajramit -2019

Të nderuar vëllezër e motra!

Lexo me teper

Hutbeja dhe duaja e Natës së Kadrit

Falënderimet, madhërimet, adhurimet janë vetëm për Allahun xh.sh. Sunduesin e gjithë botrave, paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi zotërinë tonë Muhammedin s.a.v.s. mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e Tij deri në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper