Familly Kost Elite

Kurbani, simbol i paqes dhe humanitetit

Lexoju (Muhamed) atyre (jehudinjve e të tjerëve) ngjarjen e vërtetë të dy djemve të Ademit, kur të dy flijuan kurbanë, nga të cilët njërit iu pranua, ndërsa tjetrit nuk iu pranua. Ai (që nuk iu pranua) tha:” Unë do të të mbys ty” (Kabili i tha Habilit). E ai (që iu pranua) tha:”Allahu pranon vetëm prej të sinqertëve”. (El Maide, 27).

Lexo me teper

Arafati, Muzdelifeja dhe Mina

Të gjithë dijetarët myslimanë pajtohen se qëndrimi në rrafshnaltën e Arafatit është shtyllë - kusht prej shtyllave bazë të Haxhit, dhe pa këtë qëndrim Haxhi nuk mund të realizohet dhe nuk konsiderohet i vlefshëm. Muhamedi a.s., ka thënë: “Haxhi është Arafat”. Transmetojnë Termidhiu, Ebu Davudi, Ibn Maxheh dhe Nisaiu.

Lexo me teper

Vlerat e Haxhit

Me të vërtetë ditët, muajt dhe vitet kalojnë shumë shpejt, ato janë stacione të jetës, përcaktuese të punëve. Këto kohë Allahu i ka dalluar, disa prej tyre duke i bërë kështu, disa sezona të mirësisë dhe kohë të nënshtrimit e devotshmërisë, në të cilat shtohen punët e mira dhe fshihen veprat e liga. Prej këtyre kohëve të begatshme, për të cilat shpërblimet janë të shumta, është edhe dita e Arafatit, për vlerën e së cilës kanë ardhur shumë argumente nga Kurani dhe Syneti i Muhamedit a.s..

Lexo me teper

Dispozitat e Haxhit

Haxhi është një ibadet trupor dhe financiar, i cili mund të bëhet në kohë të caktuar me qëllim të kryerjes së ibadetit të Haxhit, duke hyrë në ihram, duke qëndruar në Arafat dhe duke vizituar Bejtullahun.

Lexo me teper

Obligueshmëria e haxhit dhe mënyrat e kryerjes së tij

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. të ketë thënë: “Është pyetur i Dërguari i Zotit: “Cila është puna më e vlefshme te Zoti i Madhërishëm?” E ai ka thënë: “Besimi në Zotin dhe të Dërguarin e Tij.” E më pas cila?” i është thënë. Ka thënë: “Haxhi i pranuar te Zoti xh.sh.”(1)

Lexo me teper

Urtësia e haxhit

“Shtëpia (xhamia) e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo në Bekë (Meke), e dobishme, udhërrëfyese për njerëzimin.” (Ali Imran, 96)

Lexo me teper

Vlera e leximit të Kurani Kerimit

Lavd-falënderimet, frikë-respektet i takojnë vetëm Allahut xh.sh, Ai është Krijues i kënaqësive të përhershme të Xhenetit, dhe Krijues i dënimeve të përkohshme e të përhershme Xhehenemit.
Përshëndetjet, salavatet, selamet, paqja dhe bekimet qofshin mbi të Dërguarin, Muhamedin alejhi salatu ve selam, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij të zgjedhur.

Lexo me teper

Tubimi i Kuranit në kohën e Uthman ibn Afanit

Iniciativa për tubimin e Kuranit kishte pasur edhe më herët, që në kohën e Ebu Bekrit dhe të Umerit r.a..

Lexo me teper

Rrugët më të mira për forcimin e raporteve në shoqëri (2)

Një fjalë e urtë arabe thotë: "Shëndeti është një kurorë e artë mbi kokat e njerëzve të shëndoshë. që askush nuk e vëren përveç të sëmurëve".

Lexo me teper

Rrugët më të mira për forcimin e raporteve në shoqëri (1)

El-Bera bin Azib r.a. tregon dhe thotë: "Na ka urdhëruar Resulullahu s.a.v.s. për shtatë gjëra dhe na ka ndaluar nga shtatë të tjera. Na ka urdhëruar për përcjelljen e kufomës - xhenazes, vizitën e të sëmurit, përgjigjen ndaj ftesës, ndihmën ndaj viktimës, përmbushjen e betimit, kthimin e selamit, lutjen për atë që teshtin dhe na ka ndaluar nga enët e argjendta, nga bartja e arit (unaza), nga mëndafshi me llojet e tij (qofshin rroba, mbulesa, shtroje, këmisha)." Transmetuesi nuk e ka përmendur të shtatën, e ajo është mbulesa prej mëndafshi e shalës së devesë."(1)

Lexo me teper