Tema

Mirësitë e faljes së namazit të sabahut

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Lexo me teper

Namazi është shtyllë e fesë

Dr. Jusuf El-Kardavi

Lexo me teper

Namazi shërim i mendjes dhe i trupit

Të shkruash për namazin do të thotë të shkruash për çështjen më me rëndësi të fesë së Allahut, pas Dëshmisë (Shehadetit), do të thotë të shkruash për bazamentin, shtyllën mbi të cilën ngritet Islami, fe e pastër dhe madhështore. I Dërguari i Allahut tha: “Çështja kryesore është Islami (të jesh musliman), shtylla e tij është namazi dhe kulmi i tij është lufta në rrugën e Allahut”.

Lexo me teper

Dija namazit tënd vlerën dhe krenohu me të!

Shpesh dëgjojmë ankesa rreth çështjes së namazit. Shpesh hasim pyetje rreth këtij obligimi, si dhe pse nuk po mundem të koncentrohem në namazin tim? Si të arrij që të kem rehati dhe kënaqësi në namazin tim? E pyetje tjera të ngjashme.

Lexo me teper

Namazi i natës – Mirësia dhe vlerat që i jep Kur’ani

Allahu i lartësuar e urdhëroi të Dërguarin e Tij të falte namazin e tehaxhudit(1)

Lexo me teper

A jemi shumë të zënë për pesë kohët e namazit?

Para se të filloja të kultivoja dhe të ushqeja raportin tim me Allahun, konsideroja se pesë namazet e përditshme janë të mundimshme.

Lexo me teper

Thirrja islame dhe metodologjia e saj kuranore

"Ne ty të shpallëm librin sqarim për çdo send, udhëzim e mëshirë dhe myzhde për myslimanët. (En-Nahl, 89)

Lexo me teper

Islami është mëshirë e përgjithshme edhe për kafshët

Si mund të lejojë Islami muslimanin që ta dëmtojë jomuslimanin, kur dihet se ai porosit mëshirë ndaj çdo qenieje të gjallë dhe ndalon sjelljen e ashpër ndaj kafshëve!

Lexo me teper

Të jeturit me Kuranin Fisnik

Kurani fisnik është fjalë e Zotit tonë i Cili në të shpalli shpjegime detale për çdo gjë, ai është udhëzim, mëshirë dhe lajm i gëzuar për ata që vetëm në Allahun besojnë:

Lexo me teper

Rëndësia e vlerave njerëzore në Kuran

Kurani libri i fundit hyjnor drejtuar njerëzimit përmes Muhamedit a.s paraqet të vetmen dërgesë që Zoti e ka garantuar se nuk do të mund të ndikohet ndërrohet tjetërsohet apo të zëvendësohet nga dikush tjetër.

Lexo me teper