Kerko

Llojet e shembujve në Kuran

Të mërkurën, me 19 Gusht, me namazin e Akshamit, fillon Viti i Ri islam – i Hixhretit 1442. Në natën e fillimit të Vitit të Ri mysliman, ne e kujtojmë hixhretin e Pejgamberit, s.a.v.s., dhe detyrimin për të braktisur gjithçka që është haram dhe e keqe, e, po ashtu, duhet të kujtojmë edhe hixhretin tonë në fund të viteve të 90-ta.

Për përkthimin e Kuranit nga Sherif Ahmeti, mund të themi se ai ishte një mbështetës i përkthimit të domethënieve të Kuranit dhe ishte kundër përkthimit tekstual (të fjalëpërfjalshëm) të Kuranit, duke pasur parasysh se është e pamundur që të ruhet stili i tij artistik duke e bartur në një gjuhë tjetër.

Përkthimi i Kur’anit dhe interpretimi i mesazheve të tij fisnike, është një prej disiplinave më të rëndësishme islame. Kjo lëmi gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve myslimanë, si në të kaluarën ashtu edhe sot.

Fjala "Identitet" është me origjinë latine (identitas), dhe me të është shënuar karakteristika individuale, apo cilësi sipas së cilës objekti ose personi është i njohshëm apo i njohur. Në kuptim filozofik, identiteti është definuar si thelb i diçkaje apo dikujt që është i ndryshëm në krahasim me diçka ose dikë tjetër.

Myslimanët i njohin dhe i duan të gjithë pejgamberët e Allahut, paqja e Allahut qoftë mbi ta, dhe në mes tyre nuk bëjnë dallime, për shkak se në këtë i këshillon teksti kuranor.

Islami i kushton rëndësi të madhe unitetit, vëllazërisë dhe solidaritetit të përgjithshëm të myslimanëve, dhe se janë nga parimet dhe mësimet themelore islame.

"Burrë i mençur kush don’ me kan’, punës keqe hyzmet s’i ban, se vjen ni dit e i bjen pishman.” (Azem Galica)

Ramazani dhe leximi i Kuranit

(Urtësia, dituria dhe informacionet)

Shumë libra janë shkruar për vlerat e dhjetë ditëve të para të muajit Dhul–hixhe, dhe, pothuajse, e gjithë është thënë në lidhje me ibadetet dhe vlerat e tyre në këtë muaj të bekuar.

Për besimtarin vakti i xhumasë është kohë e bekuar dhe mundësi për të marrë pjesë në një adhurim të përbashkët - namaz dhe hutbe (predikim). Gjithkush ka zhvillimin e tij personal dhe rritje në besim. Si një komunitet besimtarësh kemi si detyrim dhe përgjegjësi në interpretimin dhe transmetimin e vlerave themelore që parashtrohen dhe për të cilat diskutohet rreth Islamit në epokën moderne, sfidë se si të përgjigjemi dhe t’u ndihmojmë besimtarëve të kuptojnë dhe njohin rolin e tyre në një botë përplotme jo stabilitet dhe shpesh me të folurit negativ në lidhje me fenë tonë.

Allahu xh.sh. nga mirësitë e Tij të pakufishme i dhuroi ymetit të Pejgamberittë Tij, Muhamedits.a.v.s., mirësi dhe begati të shumta, të cilat nuk kanë qenë të njohura popujve të mëparshëm.

E vërteta burimore e realitetit dhe e vërteta e krijuar e realitetit

Shënimi dhe karakteristikat e Shëngjergjit (Jurjevës)

"O ju që keni besuar! Kini frikë Allahun (të jeni të vetëdijshëm) dhe shoqërohuni me ata që janë të sinqertë (besimtarë të vërtetë)"(Et-Tevbe, 119)

Fillet e përkthimit të Kuranit

Në rrethanat bashkëkohore në të cilat jetojmë, kryesisht e cilësuar si kohë moderne apo modernizmi, ekzistojnë shumë aspekte negative të cilat ndikojnë në jetën personale dhe shoqërore në vendet ku jetojnë myslimanët. Megjithatë, ekzistojnë edhe anët pozitive. Kur e themi këtë, nuk duhet menduar se jemi kundër modernizmit si botëkuptim, por jemi të mendimit që myslimanët anekënd botës, e posaçërisht në vendin tonë, duhet të bëjmë krahasimin e çdo gjëje që na ofrohet me parime dhe mësime islame.

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës