Kerko

Degë tjetër e besimit është edhe dashuria për Allahun xh.sh. dhe dashuria për hir të Tij. Përzgjedhja e Ibën Hibanit për të qenë kjo në kuadër të veprave të zemrës, flet për rëndësinë që ka kjo dashuri dhe për efektet edukative të saj.

Ashura është një ditë, të cilën Allahu Fuqiplotë e zgjodhi për të shënuar ngjarje të rëndësishme, dhe rrjedhimisht, e veçoi dhe dalloi me vlera dhe urtësi, të cilat nuk mund t’i gjesh në ditë tjera.

"Faleni namazin dhe jepni zekatin"

Ndodhemi në muajin Rexheb, njërin prej katër muajve të shenjtë. Në Kur’an është folur për këta muaj dhe karakteristikat e tyre. Thotë All-llahu i Madhëruar:

Një nga problemet me të cilat ballafaqohemi sot si shoqëri islame është edhe keqkuptimi dhe keqinterpretimi i fesë dhe mësimeve të saja.

Një njeri erdhi të dëshmojë tek Omer bin Hattabi (radijAll-llahu anhu) por duke qenë se nuk e njihte i kërkoi ta sillte ndonjë dëshmitar.

All-llahu i Madhëruar e shpalli Islamin si fenë e fundit për njerëzimit, me të cilën përmbylli të gjitha fetë (ligjet) e mëparshme hyjnore. Kjo, siç edhe ka thënë All-llahu i Madhëruar në Kur’an (Al Imran, 19), nënkupton se Islami është feja e vetme që pranohet për njerëzimin.

Presioni ndaj fesë dhe besimtarëve nuk fillon me kohën tonë. Mospajtimet me fenë, me forma të ndryshme manifestimi, kanë ekzistuar që moti. Madje, është ligj i Allahut që ky lloj konflikti, që ne e klasifikojmë si konflikt ndërmjet të vërtetës dhe të kotës, të ekzistojë përherë.

Islami është feja të cilën Allahu ia zgjodhi njerëzimit. “...dhe zgjodha për ju islamin fe...” (El-Maide, 3)

E di se më merrni për të marrë, por nuk jam i tillë. Mbase më konsideroni edhe për të çmendur, por jam i vetëdijshëm.

Një hytbe e mirë padyshim është art dhe për ta bërë hytben në të tillë, duhet një parapërgatitje psikike për të (motivimi shpirtëror) dhe pastaj përgatitja konkrete.

1.

Thirrja në Islam sipas dijetarëve muslimanë

Përgjegjësia është një ndjenjë e cila kompleton personalitetin e njeriut.

Dashuria dhe urrejtja, në përgjithësi, janë pjesë e fesë. Një besimtar, për ta pasur besimin komplet, duhet që edhe ndjenjën e dashurisë dhe urrejtjes ta ketë të koordinuar në relacion me parimet fetare.

Në kuadër të ndryshimeve që ka bërë Islami në jetën shoqërore, duke zëvendësuar parimet e injorancës me parimet e tij, ka qenë edhe ndryshimi në festa, në motiv dhe manifestim. Pra, edhe arsyeja pse festohet por edhe mënyra se si festohet, kanë ndryshuar në Islam.

Njeriu nga vet natyra e tij është shoqëror, fakt ky i aprovuar dhe modifikuar edhe nga feja. Myslimani duhet të jetë shoqëror dhe duhet ta luajë rolin e tij në shoqëri.

Një nga temat, debati për të cilën vazhdon me gjithë vjetërsinë e saj, është edhe çështja e kombit.

Punimi, të cilën do t’ua prezantojmë, mban titullin “Çfarë i solli shekullarizmi Evropës?!”, titull ky që nuk emërton një temë, problematika e të cilës nuk ka të bëjë me ne.

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Fjalimi i drejtorit të Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, Sabri ef. Bajgora me rastin e përurimit të këtij Instituti