Kerko

Muhammedi a.s. më i miri i të gjithë krijesave

“Zoti ynë, dërgo ndër ta, nga gjiu i tyre të dërguar që t’u lexojë atyre ajetet e Tua, t’u mësojë atyre librin dhe urtësinë, e t’i pastrojë (prej ndyrësisë së idhujtarisë) ata. S’ka dyshim se Ti je ngadhënjyesi, i dijshmi.”(El Bekareh: 129

Lexo me teper

Respekti i ndërsjellë – kusht i bashkëjetesës

Në Kosovë hasim xhami dhe kisha të ndërtuara pranë njëra-tjetrës. E gjithë kjo dëshmon për tolerancën islame dhe për faktin se Islami është pranuar vullnetarisht.

Lexo me teper

Botëkuptimi materialist, religjioz dhe islam mbi botën

Pikëpamja materialiste niset nga ekzistenca ekskluzive e materies, pikëpamja religjioze nga ekzistenca ekskluzive e shpirtit, kurse pikëpamja islame nga ekzistenca e njëkohshme e shpirtit dhe e materies.

Lexo me teper

Besëtytnia

”Thuaj: askush veç All-llahut as në qiell, as në tokë nuk e di të fshehtën.” (En Neml, 65 )

Lexo me teper

Të Drejtat e Njeriut sipas Botëkuptimit Islam dhe atij Perëndimor (Një Qasje Krahasuese)

Formulimi i të Drejtave të Njeriut në Qarkun Kulturor Perëndimor

Lexo me teper

Universalizmi i Islamit

Religjioni dhe feja

Lexo me teper

Kujt i pengon mbulesa islame

Gjendja intelektuale e femrës shqiptare, nuk mund të ngrihet dhe të avancohet duke i zhveshur ato deri në rroba banje sikurse veprohet gjatë përzgjedhjeve të miseve të shumta. Matrapazë të shumtë kërkojnë që femra shqiptare muslimane të bëhet pasive dhe konsumuese e bindur, duke pranuar verbërisht dhe në mënyrë të pavetëdijshme gjithë ajo që i ofrohet nga modelistë të degjeneruar, dhe jo që t’i nënshtrohet vlerave hyjnore.

Lexo me teper

Qëndrimi i Islamit ndaj Shën Valentinit

"... Disa njerëz zgjedhin (për të adhuruar) në vend të Allahut (zota) të tjerë, (duke i konsideruar) si të barabartë me Atë dhe duke i dashur siç duhet Allahu. Por ata që besojnë e duan shumë më tepër Allahun...)." (El-Bekare, 165).

Lexo me teper

Kur’ani i madhërishëm mrekulli unike

“Ne do t’u tregojmë atyre shenjat (ajetet) Tona në hapësirat tokësore e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t’u bëhet plotësisht e qartë se ai (Kur’ani) është i vërtetë. Vallë, a nuk të mjafton ty që, Zoti yt është Dëshmues i çdo gjëje?!” (Fussilet: 53)

Lexo me teper

Ryshfeti - një epidemi infektuese

“O besimtarë, mos e përvetësoni pasurinë e njëri-tjetrit në mënyrë të palejueshme, përveç rastit kur ajo është tregti me pëlqim të dyanshëm dhe mos e vritni veten (dhe njëri-tjetrin). Vërtetë, Allahu është i mëshirshëm me ju.” (En - Nisaë, 29).

Lexo me teper