Kerko

Sjellja e fëmijëve ndaj prindërve

Si pasojë e largimit nga mësimet hyjnore individi dhe shoqëria po kalon një jetë të ashpër, ku nëpërkëmben vlerat dhe gjithnjë e më shumë kemi rënie dhe shfrenim moral. Në këto ditë të materializmit të ashpër, në zemrat e njerëzve mungon drita e imanit dhe dominon errësira që ka rezultuar me një gjendje të rëndë, me boshllëk shpirtëror dhe me johumanizëm.

Lexo me teper

Si duhet të jetë muslimani

“Thuaj: ‘Me të vërtetë, Zoti im më ka udhëzuar në rrugë të drejtë, në fenë e vërtetë, në fenë e pastër të Ibrahimit besimplotë, i cili nuk ka qenë adhurues i idhujve” (El En’am: 161).

Lexo me teper

Islami- feja e parë dhe e fundit

“Vërtet, kjo feja juaj është një fe e vetme, ndërsa Unë jam Zoti juaj...!” (El Mu’minun: 52).

Lexo me teper

Edukata fetare në shkollat publike

Pas ndryshimeve të mëdha ekonomike, politike dhe sociale si pasojë e rënies së sistemit monist, pas një periudhe të errët komuniste prej disa dekadash dhe sidomos me largimin e forcave pushtuese serbe dhe me Shpalljen e Pavarësisë, në Kosovë janë mundësuar kushtet për një reformë në realitetin religjioz si dhe për përfshirjen e mësimit fetar në shkollat publike.

Lexo me teper

Skepticizmi i intelektualëve perëndimor ndaj botës përtej lëndore

All-llahu i Madhërishëm e veçoi njeriun nga krijesat tjera duke i dhënë mendjen dhe i dhuroi edhe shqisat për të njohur botën. Kështu, nëpërmjet mendjes njeriu merr perceptimet, kupton dhe mediton, nxjerr konkluzione.

Lexo me teper

Islami një sistem vlerash dhe një filozofi tjetër për jetën

“Islami, duhet të jetojë, jo vetëm në traditat e tij, por edhe në parimet dhe frymën e tij, kjo do të thotë: nuk duhet harruar kurrë, se të jesh besnik i vatrës së stërgjyshërve, nuk do të thotë të ruash hirin e tyre, por të bartësh flakën.” Rozhe Garodi. [1]

Lexo me teper

Shpata e Islamit

“Dëshmia Islame (Shehadeti) që kur shkruhet në arabisht është në formë shpate, është ajo që i ka këputur idhujt e rremë të injorancës dhe të padijes në zemrat e atyre që e kanë pranuar të vërtetën hyjnore. Goditja e parë e saj ka qenë fatale për të gjitha ideologjitë dhe të gjitha fetë që ishin korruptuar dhe kishin humbur origjinalitetin e tyre”. (Sejid Naser) “Shpata e Islamit nuk është shpatë prej çeliku. E di këtë nga eksperienca, sepse shpata e Islamit goditi thellë brenda në zemrën time. Ajo nuk solli vdekje, por një jetë të re, një vetëdijesim dhe një zgjim se kush jam unë dhe për çfarë jam këtu”. (anglezi Ahmed Holt)

Lexo me teper

Madhështia e personalitetit të Muhammedit a.s.

Muhammedi a.s. është më i famshmi i gjithë historisë njerëzore. Ai është gërshetim i virtyteve të ndritshme dhe pasqyrë e shëmbëlltyrës së lartë. Është dërguar nga Zoti si mëshirë për mbarë njerëzimin. “Morali i tij ishte Kur'ani”. Ai i përfitoi zemrat e njerëzve si askush para apo pas tij. Edhe pse ishte i falur dhe më i dashuri i Zotit ai falej dhe lutej duke i kaluar netët në adhurim aq sa i ënjteshin këmbët.

Lexo me teper

Mbulesa islame

Nëse i referohemi historisë, femrën do të gjejmë të mbuluar në kultura dhe civilizime të ndryshme. Kjo ngase modestia ka qenë normë në botë deri vonë, por kohëve të fundit gjendja ka ndryshuar.

Lexo me teper

Dualizmi jetë-vdekje

"Dhe thuaj: Erdhi e Vërteta dhe u zhduk gënjeshtra. Vërtet, gënjeshtra është e destinuar për tu zhdukur. " (Kur'ani, El Isra: 81)

Lexo me teper