Kerko

Gjatë procesit të frymëmarrjes mbushen me oksigjen 400 milion alveola në mushkëritë tona. Sipërfaqja e alveolave është 150 m2 .

Allahu i madhërishëm na ka shpallur se çdo gjë e ka krijuar nga uji: "... ujin e bëmë bazë të jetës së çdo sendi ..." (El - Enbija, 30)

Allahu i Madhëruar dhe i Lavdëruar në Kur'anin Famëlartë urdhëron e thotë: "A nuk i dhamë Ne atij dy sy? Edhe gjuhë e dy buzë?" (El Beled, 8-9)

“Ti lexo atë që të shpallet nga Libri (Kur’ani), fal namazin; vërtet namazi largon nga të shëmtuarat dhe të irrituarat....” (El Ankebut, 45)

Kaloi edhe një vit … Ramazani është përsëri këtu …

All-llahu i Madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë:
“Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten”.( Esh Shems, 9-10)

Allahu i madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:
"O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm." (El - Bekare, 183)

Udhëtimi i Israsë dhe Miraxhit nuk ndodhi rastësisht prej Mekës nëpërmes Kudsi Sherifit. Rëndësia e kësaj është në atë që kjo është rrugë e ngjarjeve të rëndësishme, pikëtakim i shumë pejgamberëve të Allahut. Ky është fakt që qartë potencohet që Islami është fe e cila në vete bashkon dhe plotëson të gjitha shpalljet e pejgamberëve të mëparshëm.

Allahu i Madhërishëm ka bërë që përpjesëtimi në mes fëmijëve meshkuj dhe femra gjatë lindjes i (ashtuquajturi “sex ratio”) të jetë 1:1, që d.m.th. përafërsisht lind numër i njëjtë i fëmijëve meshkuj dhe femra. Çrregullimi në baraspeshën e këtij përpjesëtimi ndodhë “duke falënderuar” ndikimit të njeriut në proceset natyrore.

Allahu i Madhëruar në Kur`anin fisnik urdhëron e thotë:
“ ... pra ta dini se me të përmendur Allahun, zemrat stabilizohen”. (Er Rra`d, 28)

All-llahu i Madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë: “Ai ia dhuron urtësinë atij që do, e kujt i është dhënë urtësia, atij pra i është dhuruar mirësi e madhe, përveç të mençurve këtë nuk e kupton kush”. ( El Bekare, 269) Pra, dituria është burimi i urtësisë.

Një prej karakteristikave kryesore të Kur’anit famëmadh është se ai është mrekulli (mu’xhize).

Allahu të flet ty për këtë. Flet për tregtinë. A je i vetëdijshëm me bërë tregti me Allahun dhe çfarë tregtie, sa është fitimi i garantuar ...

Allahu i madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:

Jetojmë në botën e kompjuterëve, raketave kozmike dhe zbulimeve të mëdha teknologjike, të cilat ndryshuan edhe mënyrën e jetesës dhe qëndrimin tonë.

Ebu Hurejre r.a. transmeton nga Pejgamberi s.a.v.s.: “Të parët që do të thirren në ditën e Gjykimit është Nuhu a.s. dhe populli i tij, dhe atë Allahu xh.sh. do ta pyes: “A ju ke komunikuar shpalljen popullit tënd?”

All-llahu i madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë: “Vërtet, Ne e krijuam njeriun në vështirësi të njëpasnjëshme” (El Beled, 4)

All-llahu i Madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë:
“Ti (Muhammed) thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe polemizo me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira.” (En Nahl, 125)

Konflikti (dueli) në mes gjeneratave

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Programi Festiv për Fitër Bajram