Kerko

Qafën pas nuk mund ta shihni, sado që do të mundoheni. Por, këto vende, që për ne janë të padukshme, të tjerët lehtë i shohin.

Krijuesi i gjithëfuqishëm i çdo gjëje i dha njeriut një ligj të pandryshuar, norma dhe principe. Nëse njeriu u përmbahet do ta gjejë lumturinë që në hapin e parë. Mirëpo me rëndësi është që ky hap të jetë tërësisht i sinqertë, i liruar nga çdo interes.

Roli i thirrësit në islam dhe marrëdhnia e tij me mjedisin

Ushqimi vjen në stomak i cili është burim i epsheve. Dhe pasi që mbizotëron epshi për ushqim dhe epshi seksual nga këto rrjedhë epshi për pasuri sepse dy epshet e para nuk mund të plotësohen pa pasuri, dhe nga epshi për pasuri lind epshi për pozitë, ngase është vështirë të krijohet pasuria pa pozitë.

Pejgamberi s.a.v.s. thotë: “Hasedi zhduk veprat e mira mu sikur krimbi i cili bren pemën”.

Në tregimin e Kur’anit fisnik, për grupin e besimtarëve që kanë shpëtuar nga armiqtë e tyre me një gjumë të çuditshëm në shpellë, Allahu i madhërishëm na tregon se kjo zgjati 300 apo 309 vjet.

Allahu i Madhërishëm thotë:
“Ata që kundërshtojnë shpalljen e Allahut pa pasur argument, nuk kanë tjetër në zemrat e tyre vetëm se një mendjemadhësi, me të cilën nuk do t'ia arrijnë qëllimit…” (Gafir, 56)

Në Kur’anin famëmadh gjenden sinjalizime, këndvështrime dhe fakte shkencore nga shumë lami që i drejtohen intelektit njerëzor dhe që vërtetojnë se Ai është shpallje prej Allahut të lartësuar, mrekulli për të gjitha kohërat dhe brezat që të ngritë besimin e besimtarit dhe t’i tërhequr vërejtjen jobesimtarit mbi saktësinë e këtij libri fisnik, siç bën aluzion verseti Kur’anor:

Brenga është një gjendje e rëndë shpirtërore e cila formohet te njeriu në momentin kur ndodhet para një problemi të madh, të cilin mendon se nuk mund ta zgjidhë. Kjo njëherësh është faza e parë e tronditjes psikike që ndikon në strukturën e personalitetit.

Në kohën në të cilën jetojmë jemi në gjendje të njohim shumë mirësi që sjellë koha bashkëkohore. Gjithsesi këto mirësi janë të shumta, si p.sh. qasja e shpejtë në informata, lehtësimi në komunikacion (efikasitet, shpejtësi dhe komoditet), transporti i njerëzve dhe i mallit etj.

Mitet dhe legjendat që janë paraqitur në historinë e gjatë të llojit njerëzor shpesh janë treguar si mjete tejet efikase për fillimin dhe mbajtjen e ideologjive të ndryshme, ideve dhe lëvizjeve, e në këto jo rrallë janë formuar edhe imperatori dhe shtete të mëdha botërore.

Kur’ani famëlartë është mrekulli e përhershme në duart tona deri në Ditën e Kiametit. Shkencëtarët e shekullit tonë gjejnë në Kur’an dituri hyjnore nga të gjitha sferat shkencore. Kur’ani fisnik është si një oqean.

Kur'ani famëmadh hap një faqe të re të botës së artit duke zgjeruar kufijtë e imagjinatës njerëzore në infinit. Kjo nuk është aspak e çuditshme duke marrë parasysh rëndësinë e imagjinatës në ndërtimin e intelektit dhe kjo sipas Gazaliut dhe Einsteinit është para diturisë.

Cilat janë dobësitë tona? Përse jemi në këtë gjendje? Cilat janë shkaqet? Të vendosim diagnozën! Të mendojmë për vetën, këtu dhe gjithkund. Pasi të vendosim diagnozën, atëherë do të gjejmë zgjidhje.

Mjerisht, ne kemi anashkaluar një pjesë të madhe të trashëgimisë sonë mjekësore dhe bile e kemi harruar. Një pjesë e kësaj trashëgimie është edhe hixhami.

Kjo temë është shumë aktuale për secilin pasues të ummetit, andaj edhe shtrohet pyetja: përse rrënohet lidhja dhe komunikimi ndërvëllazëror, përse shkatërrohen relacionet ndërvëllazërore?

Për artin e bashkimit të zemrave na ka treguar Pejgamberi, s.a.v.s. gjatë misionit të tij profetik, si dhe ata që janë edukuar nën mbikëqyrjen e zgjuar të tij si dhe ata që pas tyre kanë pasuar rrugën e tyre. Do t’i tregojmë disa principe të këtij arti.

Disa njerëz, Allahu i udhëzoftë. Kanë dëshirë të madhe për të hulumtuar gabimet.

Vëllezër dhe motra!

Kupto që këtë që përmendëm, nëse ke menduar për këtë, të mjafton t'i hapësh sytë dhe t'i zbulosh sëmundjet e zemrës dhe dobësitë e saj, por edhe ilaçet me dritën e diturisë dhe bindjes.

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Hapen xhamitë për besimtarë