Kur'an

Njëqind e dymbëdhjeta sure, el-Ihlas – sinqeriteti, ose Njëshmëria e Zotit(1), është njëra ndër suret më të shkurtra, me katër ajete, në Kur’anin Fisnik.

Përkthimi i Kur`anit me komentim
Xhuzi V- Kapitulli Ali Imran
Ajetet:98-103

Shkruan: Husein Xhozo