Kerko

Dr. Ajni Sinani

Dr. Ajni Sinani

Dr. Ajni Sinani

Allahu e ka veçuar të Dërguarin me pozita të larta, dinjitet, përsosmëri në krijim dhe bukuri në pamje, me fuqi të mendjes dhe përsosje të shqisave, me natyrshmëri, prejardhje fisnike, moral, etikë, vendosmëri, dije, durim, mirënjohje, burrëri, asketizëm, përulësi, bujari, guxim, modesti, mëshirë, trimëri e devotshmëri.

“Nënë, Muhamedi a.s., e thotë të vërtetën!" - kështu do t'i thoshte Jasiri, njëri nga shokët e Pejgamberit a.s., nënës së tij, e cila akoma nuk ishte bërë myslimane,

Fjala kuranore 'Ikra' dhe provokimi i saj drejtuar njeriut para 14 shekujsh, vepron sikur të ketë ardhur dje, sot apo tani në këtë moment.

Pranimi i Islamit ka mbjellë qetësi dhe i ka mbushur zemrat tona me siguri, kënaqësi, besim dhe shpresë. Populli shqiptar e ka pranuar Islamin jo nën tehun e shpatës apo me forcë, por vullnetarisht dhe me vetë dëshirë.

Muhamedi, a.s., është pejgamber i mëshirës. Ai, a.s., ishte një krijesë e përsosur dhe shembulli më i përkryer për mbarë njerëzimin.

Një nga qëllimet dhe intencat e sheriatit është edhe ruajtja dhe mbrojtja e nderit dhe moralit.

1. Allahu e ka përmendur emrin e tij të nderuar së bashku me emrin e Vet, në pafillishmërinë e amshuar dhe e ka qëndisur në Levhi Mahfudh duke e shkruar atë mbi Arsh, mbi kopshtet e Parajsës dhe mbi shtatë qiejt: “La ilahe il’lAllah, Muhamedun resulullah.”

Rreth butësisë dhe mëshirës së Pejgamberit a.s., ndaj besimtarëve, Allahu i madhërishëm thotë: "Në saje të mëshirës së Allahut, u solle butësisht me ta (o Muhamed). Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do largoheshin prej teje. " (Ali Imran: 159).

"Thuaj: 'Me të vërtetë, Zoti im më ka udhëzuar në rrugë të drejtë, në fenë e vërtetë, në fenë e pastër të Ibrahimit besimplotë, i cili nuk ka qenë adhurues i idhujve." (El En'am, 161).

Të menduarit materialist është mashtrim sepse njeriu ka natyrë hyjnore dhe tokësore.

"E Ademi prej Zotit të vet pranoi disa fjalë (IU~8)) prandaj Ai itfali (gabimin) I Ai është Mëshirues dhe pranues i pendimit." (EI Bekare: 37).