Shkrime Autoriale

Beteja e Bedrit shikuar nga perspektiva e këndvështrimit bashkëkohor

Në vitin 622 realizohet hixhreti i Pejgamberit a.s. nga Mekka në Jethrib. Shkaqet që detyruan një shpërngulje të këtillë nuk ishin vetëm konsumimi/harxhimi i mundësive dhe kushteve për jetë në Mekke, por njëkohësisht kjo shpërngulje ngërthente në vete edhe thelbin e themelimit të Medinetu’n Nebijj, pra themelimin e shoqërisë islame respektivisht vënien e gurthemelit të qytetërimit iIslam.

Lexo me teper

Bedri, luginë mesazhesh dhe porosish

Mësimet, mesazhet dhe porositë e kësaj ndodhie janë aq të shumta në numër dhe të rëndësishme në përmbajtje, sa që të bëjnë të kuptosh se nuk bëhet fjalë për një luftë klasike në mes dy palëve të armiqësuara, por bëhet fjalë për një betejë në të cilën u konfrontua njerëzorja me ç’njerëzoren, besimi me idhujtarinë, vlera me jovlerën, morali me degjenerimin, altruizmi me egoizmin, e mira me të keqen…

Lexo me teper

Agjëruesit, njerëz me kulturë të lartë civilizuese

Allahu i madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:
"O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm." (El - Bekare, 183)

Lexo me teper

Ramazani muaji i ngritjes dhe i ripërtëritjes shpirtërore

Abdullah ibni Abbasi thotë: Dëgjova nga i Dërguari i Zotit se Xhenneti nga viti në vit zbukurohet për shkak të ardhjes së muajit të Ramazanit.

Lexo me teper

Agjërimi i Ramazanit

Mbi agjërimin në përgjithësi

Lexo me teper

Termi “Ramadan” në tefsiret dhe leksione të Kuranit

a) Në tefsiret e Kuranit

Lexo me teper

Ta presim ramazanin sikur me qenë i fundit

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Ramazani – muaji i devotshmërisë

Falënderimi i takon Allahut që e ka dalluar muajin ramazan nga muajt e tjerë dhe e ka obliguar agjërimin në këtë muaj: “O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, me qëllim që të ruheni (nga gjynahet).” (El Bekare: 183).

Lexo me teper

Mesazhi i paqes në muajin e ramazanit

Muaji i bekuar i Ramazanit nuk paraqet vetëm një nga pesë shtyllat e Islamit dhe një nga obligimet më të mëdha fetare, por paraqet edhe një nga evenimentet më të mëdha të karakterit botëror, ngase në gjithë globin merret vesh se ka filluar muaji i Ramazanit dhe të gjitha mediumet botërore i kushtojnë hapësirë si lajmit për fillimin e këtij muaji madhështor, poashtu edhe dokumentareve të ndryshme për organizimin e jetës së muslimanëve gjatë Ramazanit dhe ndikimin e tij në personalitetin dhe jetën e muslimanit.

Lexo me teper

Mesazhi për Muajin Ramazan

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper