Tema

Lutje nga hadithet

“Zoti ynë, na jep në këtë botë të mira, po edhe në atë botë të mira, e na ruaj nga dënimi i zjarrit”. Transmeton Buhariu.

Lexo me teper

Kohët, rastet dhe vendet kur pranohet lutja

“E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.“ (Kuran, 2:186)

Lexo me teper

Ngritja e duarve kah qielli me rastin e duasë

(Shpjegim akaidologjik i thënies së Ebu Hanifes r.h.)

Lexo me teper

Vlera e duasë - lutjes

Lutja është çelësi i të gjitha të mirave. Ajo njëherësh konsiderohet arma më e fortë e besimtarit.

Lexo me teper

A ka humbur lutja fuqinë e saj

All-llahu i madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Manifestimi i Ashuras sipas Islamit

Nocioni “Ashura” është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë e dhjeta. Me nocionin “ashura” në terminologjinë e islamit nënkuptojmë ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit islamik. Se çfarë është vlera e kësaj dite në historinë e islamit gjemë disa transmetime nga Pejgamberi, Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme, që tregojnë se cila është arsyeja që dallon këtë ditë, pra ditën e dhjetë të muajit Muharrem, nga ditët tjera të vitit.

Lexo me teper

Mësimi i Kuranit përmendësh

Kurani është libri më i plotë e i fundit ndër librat e shenjtë që Allahu i Madhëruar ua ka dërguar njerëzve. Kurani paraqet dokumentin i cili, që nga faqja e parë e deri tek e fundit, përpiqet të theksojë të gjitha tendo

Lexo me teper

Koherenca strukturore e Kuranit

Kurani është një libër tepër unik sa i takon organizimit të tij strukturor. Suret nuk janë të renditura sipas rendit kronologjik apo tematikave të trajtuara. Madje edhe brenda vetë sureve të veçanta mund të hasen shumë tema, trajtimi i të cilave kalon në mënyrë të shpejtë nga njëra te tjetra, për t'iu kthyer sërish temave nga e para.

Lexo me teper

Dialogu mes njeriut dhe Kur’anit

Thash: Shumë jam i vetmuar.
Ai tha: Unë jam (shumë) afër (teje). (Bekare, 186)

Lexo me teper

Të kuptosh Hixhretin dhe të bësh ndryshime

A do të ndodh hixhreti më në fund nga injoranca në islamin e vërtetë, nga mëkatet në bindje, nga kënga në mësim të Kuranit, nga vallëzimi dhe argëtimi në arritjen e diturisë dhe punës, nga thashethemet dhe përgojimet kah leximi i veprave burimore, nga zgjedhja e mis bukurisë kah zgjedhja e nxënësve dhe studentëve më të mirë, punëtorëve më të zellshëm dhe heronjve?!

Lexo me teper