Familly Kost Elite

Uji dhe vlera ne islam

Të respektuar mysliman...
Me dt.22/03/2018 është dita botërore e ujit në kalendarin botëror, kurse moto e kësaj dite është “NATYRA PËR UJIN“.

Lexo me teper

Shembulli i koprracit dhe i bujarit

Ebu Hurejra r.a. tregon se vërtet e kishte dëgjuar të Dërguarin s.a.v.s. duke thënë: "Shembulli i koprracit dhe i bujarit i përngjet dy personave që kanë të veshur xhybe (këmishë të hekurt) nga gjoksi deri te zogu i këmbës. Sa i përket bujarit, ai kur të shpenzojë veçse i zgjatet ose i shtohet (këmisha) duke ia mbuluar lëkurën e tij, përderisa ia mbulon (fsheh) majat e gishtërinjve dhe ia shlyen gjurmët (e ecjes) e tij. Sa i përket koprracit, ai nuk dëshiron të shpenzojë asgjë, kështu që këmisha i ngjitet (për trupi) në çdo vend të nyjës së rrethit (të këmishës së hekurt) e ai mundohet ta zgjerojë atë (këmishën) e ajo nuk zgjerohet (nga ngjitja)."(1)

Lexo me teper

Dhurimi - transplantimi i organeve në islam

Ligji islam është ligj hyjnor, që është i zbatueshëm në çdo kohë dhe në çdo vend. Çdo normë, rregull, në ligjin islam është e nxjerrë nga burimet e sheriatit që janë të shumta, e sidomos nga kryesoret e që janë: Kurani, suneti, ixhmai dhe kijasi.

Lexo me teper

Fortësia e besimtarit dhe qëndrueshmëria e tij

Ebu Hurejra r.a. tregon se Resulullahi s.a.v.s. ka thënë: “Besimtari i fortë (këmbëngulës) është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu sesa besimtari i dobët (në besim), Në të dy ka mirësi. Ruaje atë që të bën dobi. Kërko ndihmë prej Allahut e mos u bëj dembel. Nëse të godet diçka mos thuaj: Sikur të kisha vepruar (ndryshe), do të ishte kështu dhe kështu. Por, thuaj: Atë që e ka caktuar Allahu, ashtu edhe ka ndodhur, se vërtet (pjesëza) "sikur" hap veprimet e djallit (shejtanit)."(1)

Lexo me teper

Vdekja - jeta mes kësaj bote dhe tjetrës

Krijesat e Allahut xh. sh. u nënshtrohen disa ligjeve dhe proceseve. Meqë njeriu është krijesa më e bukur e Tij, atëherë në fokus të këtij punimi do ta kemi pikërisht njeriun, i cili në fakt përjeton disa faza: jetën në bark të nënës, jetën në këtë botë, jetën nga momenti i vdekjes (e ashtuquajtur jeta në varreza), jetën pas ringjalljes - e amshueshme.

Lexo me teper

Nevoja dhe domosdoshmëria për thirrjen islame

Thirrja e njerëzve për në fenë islame, urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja dhe çdo gjë negative që ekziston në shoqëri, është obligim islam që bie mbi punonjësit (imamët) në fushën e thirrjes islame, që duhet t'ia japin hakun nga mundi, mendimi dhe koha e tyre. Kjo pasi dihet se ky obligim në vete është mision primar për çdo thirrës (imam).

Lexo me teper

Devotshmëria - rruga e besimtarit

Allahu shpeshherë e përmend devotshmërinë në Kuranin famëlartë. Devotshmëria është një fjalë përmbledhëse që përmban gjithë të mirat: Islamin, besimin, udhëzimin etj. Njeriu që është i devotshëm dhe i udhëzuar në këtë fe, patjetër që do të jetë i shpëtuar si në këtë botë ashtu dhe në botën tjetër.

Lexo me teper

Shtylla kurrizore dhe lidhja me organet e tjera në trup

Nuk thuhet kot se sprovat e kalitin njeriun më shumë, sot jemi shumë të sprovuar me sëmundje të ndryshme të cilat më parë nuk kanë qenë kaq të shpërndara dhe të komplikuara sikur sot. Nga njëra anë është jeta dhe ritmi i saj dinamik por edhe pritjet janë më të shumta nga të gjitha anët. Ndër këta është edhe një problem serioz i shtyllës kurrizore, dëmtimi i së cilës bie shumë probleme në jetën e njerëzve të cilat askush nuk mundet ti paramendon nëse nuk ka pas probleme të tilla më parë. Edhe pse nuk kemi të drejtë të themi se vetëm kjo sëmundje është e neveritshme pasi se secila sëmundje nuk është e mirëpritur te askush prej nesh, por është vetëm një sqarim pak më i gjerësishëm me shpresë që të përfiton secili prej saj.

Lexo me teper

Jeta e Profetit Ibrahim (alejhi selam)

Historia e Ibrahimit (a.s.), ceket në Kuranin fisnik në shtatëdhjetë e tre vende, gjë e cila është tregues i madhështisë së këtij Profeti dhe rëndësisë së historisë së tij. Ibrahimi (a.s.), është nga pasardhësit e Sam-it, djalit të Nuhut (a.s.).

Lexo me teper

Vetëkontrolli emocional në Islam

Dashuria është e njohur dhe e respektuar si emocion fisnik, por duhet theksuar se në një marrëdhënie burrë-grua, është e rregulluar për të siguruar ndërtimin e obligimeve afatgjata, dhe jo vetëm të kënaqësive të çastit.

Lexo me teper