Tema

Diversiteti në personalitetin e Muhamedit a.s.

“Ju kishit shembull më të lartë në të dërguarin e Allahut, kuptohet ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në Botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh Allahun’’. (El Ahzabë, 21).

Lexo me teper

Muhamedi a.s. dhe toleranca në traditën e tij profetike

Shumë njerëz mendojnë se Islami u përhap me shpatë dhe se Islami është sinonim me shtypjen, shtrëngimin dhe mohimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Për më tepër, shumë vende perëndimore Islamin e barazojnë me intolerancën dhe ekstremizmin. Madje edhe një pjesë e mendimtarëve (jomyslimanë), politikanë dhe klerikë, kanë këmbëngulur në ngjitjen e këtij imazhi shumë negativ dhe të gabuar.

Lexo me teper

Statusi i lartësuar i zotërisë sonë Muhamedit a.s.

Prejardhja fisnike e pejgamberit Muhamed a.s.(1)

Lexo me teper

Muhamedi a.s., modeli që duhet ndjekur

Dashuria dhe respekti i njeriut për dikë varet nga ajo çka përfiton prej tij, dhe duke qenë se Pejgamberi a.s. është mirëbërësi më i madh i njerëzimit, çdo mysliman ushqen për të dashurinë më të thellë. Ja se si na e përshkruan Allahu i Lartmadhëruar statusin e Muhamedit a.s.: "Thuaj: Nëse e doni Allahun, atëherë ejani pas meje që Allahu t'ju dojë ...!" (Ali Imran, 31).

Lexo me teper

Çfarë ndjen zemra e besimtarit për Muhamedin a.s

Kur e përkujtojmë Muhamedin a.s na kaplojnë ndjenja mallëngjimi dhe ndjenja gëzimi…

Lexo me teper

Njohja e vetës

Muhammed Ebu Hamed El-Gazali

Lexo me teper

Bej Selem, shitje-blerje sipas kontratës selem

‘Bej Selem’ (selem) gjithashtu është i njohur edhe si ‘Bej Selef’ apo ‘Bej Mafalisa’, që është një shitje në të cilën shitësi merr përsipër të furnizojë blerësin me disa produkte për një çmim, i cili paguhet i tëri në çastin e lidhjes së marrëveshjes. Nuk janë një zbulim a risi e shekullit njëzet, po janë nxjerrë nga Kur’ani i shenjtë dhe Hadithi i Pejgamberit a.s..

Lexo me teper

Zhvillimi i financimit (produkteve financiare) që nga ditët e hershme të Islamit

Nevoja për ndihmë financiare lindi për shkak të dallimeve në pasuri dhe aftësi udhëheqjeje të ndonjë investimi.

Lexo me teper

Zhvillimi i prodhimeve financiare që nga ditët e hershme të Islamit

Teknikat financuese që janë në përdorim sot, e kanë bazën në mësimet e Kur’anit dhe të Synetit të Pejgamberit a.s.. Në vendet arabe, para ardhjes së Muhamedit a.s., kishte aktivitete të shumta financiare për të ndihmuar tregtinë si të vetmin burim jete. Gjithashtu, edhe vetë Muhamedi a.s. ishte i përfshirë në këto aktivitete tregtare para dhe pas fillimit të Shpalljes së Kur’anit.

Lexo me teper

Shitblerja me këste nga aspekti shkencor Islam

Kontrata e shitblerjes më këste është një ndër kontratat e shitblerjes thuajse më të përhapura në kohën bashkëkohore. Kjo vjen si rezultat i konkurrencës së tregut në njërën anë, dhe ndoshta si rezultat i rënies së faktorit blerës në anën tjetër. Kjo kontratë në kohën bashkëkohore trajtohet si në nivelin e individual, ashtu edhe në nivel të kompanive, ngase këtë formë të shitblerjes shumë kompani e konsiderojnë si mjet për të bërë përfitime dhe si i tillë konsiderohet një mjet i fuqishëm i financës moderne.

Lexo me teper