Familly Kost Elite

Duaja e dhjetë ditëve të fundit të ramazanit – tri hapa të duhur paraprakisht

“O Allah, ti je falës, e do faljen, prandaj falmi mëkatet!”

Lexo me teper

Vlera dhe rëndësia e dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit

Dhuntitë dhe begatitë e Allahut të Lartësuar ndaj robërve të Tij janë të shumta dhe të llojllojshme. Koha, në esencë është një nga begatitë më të mëdha për njerëzimin mbarë. Nëpërmes shfrytëzimit të saj në mënyrën e duhur, njëriu arrin synimet dhe aspiratat e tij.

Lexo me teper

Shkolla e Ramazanit

Muaji i Ramazanit është shkollë stinore, shkollë e cila në këto ditë të çdo viti i hap dyert e saj për t’i pranuar grupet e agjëruesve në të gjitha anët e botës. Në këtë shkollë ka vend për të gjithë, dhe kjo nuk i mbyll dyert e saj për askënd.

Lexo me teper

Ramazani muaj i adhurimit dhe i shpërblimit

Duhet ditur se vlera e muajit të bekuar të Ramazanit është shumë e madhe, kurse dobitë e agjërimit të tij janë të panumërta. E themi këtë duke u mbështetur në ajetet kuranore dhe në një numër të konsiderueshëm të transmetimeve të haditheve që flasin lidhur me agjërimin e këtij muaji dhe të mirat që sjell me vete Ramazani i bekuar.

Lexo me teper

Vlerat qytetëruese në Betejën e Bedrit

Janë të shumta vlerat qytetëruese të cilat në Betejën e Bedrit janë shfaqur si ngjarjet kryesore gjatë asaj beteje, e cila as që ishte e paramenduar nga ushtria myslimane që kishte dalë me qëllim që të ndiqte një transaksion tregtar të kurejshitëve, që vinte nga Shami, nën udhëheqjen e Ebu Sufjanit, - si një tjetër përpjekje për ta rikthyer pasurinë e myslimanëve, të cilën e kishin konfiskuar kurejshitët më herët.

Lexo me teper

Ramazani, virtytet, vlera dhe rëndësia e tij

Në krahinën e Hixhazit, në pjesën perëndimore të Arabisë, jo larg Detit të Kuq, ndodhet qyteti i Mekës (Mekka). Në qendër të këtij qyteti gjendet një ndërtesë e vogël në formë katrori. Meka dhe ndërtesa e saj prej guri njihen nga udhëtarët dhe udhëpërshkruesit botërorë që nga lashtësia. Ajo ndërtesë është Bejtullahu – Shtëpia e Allahut.

Lexo me teper

Fshehtësitë e agjërimit

Është bërë një traditë që, gjatë ramazanit, të ruhen dhe të përgatiten ushqimet më të mira, sa ndoshta madje as gjatë tërë vitit nuk hahen ato lloje ushqimesh. E, sikur është e ditur, qëllimi i agjërimit është braktisja e ushqimit, në mënyrë që të forcohet ana shpirtërore dhe të zvogëlohet ndikimi i shejtanit.

Lexo me teper

Ramazani muaj i duasë

"Zoti juaj ka thënë: "Më thirrni Mua, Unë ju përgjigjem ... " (Gafir, 60 )

Lexo me teper

Muaji i bekuar i Ramazanit dhe ne

Sa herë që na vjen muaji i Ramazanit, na ngjall kujtime të bukura për jetë islame, për adhurime të sinqerta ndaj Allahut, për solidaritet ndaj të tjerëve, për xhami të mbushura përplot për teravi etj.

Lexo me teper

Komentimi i ajeteve mbi agjërimin sipas Fikhut

“O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim sikurse ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. (Jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompensim, ushqim (ditor), i një të varfri, ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë për të. Mirëpo, po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju.
(Ato ditë të numëruara janë) Muaji i Ramadanit në të cilin (filloi të) shpallej Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i së vërtetës nga gënjeshtra). E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjërojë, ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme. All-llahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju. (Të agjëroni ditët e lëshuara më vonë) që të plotësoni numrin, ta madhëroni All-llahun për atë se ju udhëzoi dhe që të falënderoni.
E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata të udhëzuar drejt, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.
Natën e agjërimit ju është lejuar t’u afroheni grave tuaja, ato janë prehje për ju dhe ju jeni prehje për ato. All-llahu e di se ju e keni mashtruar vetveten, andaj jua pranoi pendimin tuaj dhe jua fali gabimin. Tash e tutje bashkohuni me to dhe kërkoni atë që jua ka caktuar All-llahu, dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë nga peri i zi në agim, e pastaj agjërimin plotësojeni deri në mbrëmje.
E kur jeni të izoluar (në i’tikaf) në xhami, të mos u afroheni atyre (për marrëdhënie intime). Këto janë dispozitat e All-llahut, pra mos i kundërshtoni. Ja kështu, në këtë mënyrë All-llahu u sqaron njerëzve argumentet e Veta, që ata të ruhen.” (El-Bekare,183-187.)(1)

Lexo me teper