Tema

Anatomia e suksesit

Suksesi varet nga shfrytëzimi i shanseve të njohura. Numri i mjaftueshëm i njohjes në kohë të duhur të shanseve nuk ka pa pastrimin dhe shqisat aktive, ndërsa këso shqisa nuk ka pa kuptimin e drejtë të ibadetit. Njeriu i mençur gjegjësisht personi i cili me të vërtetë e do Zotin e tij lexon drejtë rreshtat dhe atë që është në mes rreshtave të Kuranit (Librit të dashur) i udhëzuar nga i Dashuri te i dashuri.

Lexo me teper

Mendja dhuratë e Zotit tek njeriu

All-llahu i Madhëruar e plotësoj dhe e veçoj njeriun nga të gjitha gjallesat pikërisht me mendje, siç thotë në Kur’an: Vërtet, Ne e krijuam njerin në formën më të bukur. (Et Tin, 4)

Lexo me teper

Dobitë dhe mirësitë e istigfarit

Rezultatet pozitive të istigfarit

Lexo me teper

Fletushka është zbardhur andaj mos e bë të zezë!

(Kushtuar Haxhilerëve)

Lexo me teper

Arafati, Muzdelifeja dhe Mina

Të gjithë dijetarët myslimanë pajtohen se qëndrimi në rrafshnaltën e Arafatit është shtyllë - kusht prej shtyllave bazë të Haxhit, dhe pa këtë qëndrim Haxhi nuk mund të realizohet dhe nuk konsiderohet i vlefshëm. Muhamedi a.s., ka thënë: “Haxhi është Arafat”. Transmetojnë Termidhiu, Ebu Davudi, Ibn Maxheh dhe Nisaiu.

Lexo me teper

Haxhi dhe lidhjet e komunikimit të qelizave trunore

Kongresi më i madh në botë, që i zhvillon “punimet” një herë në vit dhe tubon në një vend miliona njerëz nga të katër anët e botës, nuk duhet t’i dezorientojë “kongresmenët” në aspektin e ruajtjes së shëndetit personal dhe kolektiv. Sepse këta “kongresmenë” në këtë takim vjetor janë mysafirë të All-llahut xh.sh. dhe sigurisht ky Nikoqir kujdeset për mirëqenien e plotë të mysafirëve të Tij.

Lexo me teper

Disa këshilla si të jemi të përkushtuar në namaz

Ja disa këshilla si ta përjetojmë më mirë namazin dhe për ta vendosur kontaktin sa më të mirë me Zotin tonë dhe në këtë mënyrë që në momentin kur e falim namazin të përjetojmë ndjenjën e lumturisë dhe të kënaqësisë e cila nuk mund të përshkruhet me fjalë dhe njëkohësisht të përfitojmë shumë dobi.

Lexo me teper

Dymbëdhjetë këshilla për koncentrim në namaz

1. Kur hyn në namaz përkujto që qëndron para Zotit tënd, të Plotfuqishmit, i Cili i krijoi gjithësinë e pafund, Diellin dhe miliarda yje, Tokën dhe ty kaq të vocërr në te, ty i cili tani i drejtohesh Krijuesit Fuqiplotë (nëse vjen para namazit lexo pak Kuran apo hadithe që flasin për atributet e Allahut, Mëshirues, Madhështor dhe bujarinë e Tij - kjo do të përkujtojë para kujt do të qëndrosh).

Lexo me teper

Leximi i ajetit Kursij

Ajeti 255, i sures el-Bekare, madhështinë e se cilës e ka vërtetuar edhe Profeti ynë (a.s.), është shprehja më e përmbledhur që tregon Madhështinë e Allahut Teala. Ajetu'l-Kursij...

Lexo me teper

Ajeti më madhështor në Kur’an – Ajetul Kursija (tespih duaja)

“Allahu! Nuk ka zot tjetër (që meriton adhurimin) përveç Tij. Të Gjallit, të Përjetshmit, Mbajtësit (Mbikëqyrësit) të gjithçkaje! Atë nuk E kaplon as dremitja (kotja), as gjumi. Gjithçka ka në qiej dhe në Tokë, është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai për ndokënd pa lejen e Tij? Ai di çdo gjë që ka ndodhur përpara dhe çdo gjë që do të ndodhë, kurse të tjerët nuk mund të përvetësojnë asgjë nga dituria e Tij, përveçse aq sa Ai dëshiron. Kursija e Tij (dija-sundimi) përfshin qiejt dhe Tokën, kujdesi i Tij ndaj të dyjave, nuk i vjen rëndë. Ai është më i Larti, më i Madhi (Madhështori)”! (El-Bekare, 255)

Lexo me teper