Familly Kost Elite

Gjërat me të cilat arrihet ëmbëlsia e besimit

Enesi (r.a.), transmeton se Profeti (a.s.), ka thënë: ''Ai që ka këto tri cilësi, ka gjetur ëmbëlsinë e besimit: Të dojë Allahun dhe të Dërguarin e Tij më shumë se çdo gjë tjetër. Ta dojë një person vetëm për hir të Allahut. Ta urrejë kthimin në mosbesim (kufr), ashtu siç urren të hidhet në zjarr".(1)

Lexo me teper

Gjuha si dhuratë hyjnore

Elementi më thelbësor që dallon racën njerëzore prej gjallesave të tjera është gjuha dhe komunikimi që realizohet përmes saj.

Lexo me teper

Fshehtësitë e zemrës

Në këtë hulumtim shkencor, do të prezantojmë një mendim të ri për zemrën e njeriut. Vite të tëra shkencëtarët studiuan zemrën në aspektin fiziologjik, dhe e konsideruan vetëm si pompë (qarkulluese) të gjakut, e jo më shumë e as më pak. Mirëpo, me fillimin e shekullit të njëzet e një dhe evoluimin e operimeve për transplantimin e zemrës, si dhe zemrës artificiale dhe shtimit të operimeve me të madhe, disa hulumtues filluan të vërejnë një dukuri (fenomen) të çuditshëm dhe lajthitës, gjë që nuk gjetën sqarim për të deri më tani.

Lexo me teper

Interneti dhe të rinjtë sot (II)

Allahu (xh. sh.) me urtësinë e tij caktoi dispozita për çdo segment të jetës së njeriut, si dhe për secilën kategori të tyre: fëmijë, rini, të rritur, të pjekur dhe pleq. Po ashtu, edhe për çdo mjet dhe mundësi që i shfrytëzon njeriu në jetë. Prandaj, Allahu i lartmadhëruar në Kuranin famëlartë thotë: “O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët.” (Tahrimë, 6)

Lexo me teper

Interneti dhe të rinjtë sot (I)

Allahu (xh. sh.) me urtësinë e tij caktoi dispozita për çdo segment të jetës së njeriut, si dhe për secilën kategori të tyre: fëmijë, rini, të rritur, të pjekur dhe pleq. Po ashtu, edhe për çdo mjet dhe mundësi që i shfrytëzon njeriu në jetë. Prandaj Allahu i lartëmadhëruar në Kuranin famëlartë thotë: “O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët.” (Tahrimë, 6)

Lexo me teper

Mrekullia kuranore që dëfton për jetëgjatësinë - vdekjen e pejgamberit a.s.

Me emrin e Allahut, Mëshirëbërësit, Mëshirëplotë

Lexo me teper

Ummeti në kur’an dhe ummeti sot: drejt ummetizimit të ummetit mysliman

“Dhe ashtu (siç ju udhëzuam në fenë islame) Ne u bëmë juve një popull të drejtë (një mes të zgjedhur) për të qenë ju dëshmitarë (në Ditën e Gjykimit) ndaj njerëzve, dhe për të qenë i dërguari dëshmitar ndaj ush”. (El-Bekare, 134)

Lexo me teper

Vdekja e dijetarëve bëhet shkak i zhdukjes së dijes

Abdullah ibën Amër ibën Asi ka thënë: "E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut a.s., duke thënë: "Vërtet Allahu nuk do ta zhdukë diturinë nga njerëzit duke e tërhequr përnjëherë, por do ta zhdukë diturinë me vdekjen e dijetarëve, përderisa nuk do të mbetet asnjë dijetar, e njerëzit për udhëheqës do të marrin injorantët. Atëherë këta (udhëheqës) do të pyeten e do të japin fetva me padituri. Kështu i humbin ata dhe veten e tyre. "(1)

Lexo me teper

Pastërtia në islam

Pastërtia në terminologjinë e Fikhut njihet me nocionin “Et-Tahare”, që në kuptimin gjuhësor do të thotë: pastrim, mënjanim nga ndyrësirat lëndoremateriale që shihen me anë të syrit, e gjithashtu nënkuptojmë pastrimin figurativ, siç janë të metat dhe mëkatet.

Lexo me teper

Islami dhe çështjet e njeriut

Islami myslimanëve u lejoi vetë të zgjedhin formën e konsultimeve në ujdi me interesat e përgjithshme. Nëse është interesi që ajo të jetë në formën që sot e njohim në shtetet moderne, Islami nuk e kundërshton atë. E rëndësishmja është praktikimi i shëndoshë me fleksibilitet, në ujdi me rrethanat e kohës

Lexo me teper