Tema

Të shtëna me armë zjarri kundër xhamisë në Francë, dy të plagosur

Disa të shtëna me armë zjarri u shënuan pasditen e kësaj të hëne në xhaminë e Bayonne, në jugperëndim të Francës.

Lexo me teper

Trajtimi juridik islam rreth shitblerjes me kapar

Njëra ndër veçoritë e sistemit ekonomik islam në përgjithësi, është edhe elasticiteti dhe përshtatshmëria e tij me rrethanat e ndryshme kohore apo ato të vendit, me kusht që të ruhen kriteret juridike islame në to.

Lexo me teper

Huaja - borxhi dhe dispozitat e tij në të drejtën islame

Borxhi-huaja është nga çështjet e njohura në mesin e njerëzve dhe në të drejtën islame si dhe vepër e lejuar që konsiderohet si vepër e rekomanduar (mendub), duke u mbështetur në tekstet kuranore dhe në hadithet e të Dërguarit a.s.
Ligjshmërinë e borxhit e gjejmë në ajete kuranore, në hadithe, në konsensusin e dijetarëve (ixhma).

Lexo me teper

Dispozitat Islame rreth ushqimeve të ndaluara

Islami i ka ndaluar vetëm ushqimet që janë të dëmshme dhe defunksionojnë trupin, dhe materiet që janë narkotike dhe dehëse.

Lexo me teper

Lajkomania - a jeni të preokupuar me rrjetet shoqërore?

Dr. Farhat Zafar

"Nga bukuria e Islamit të njeriut është ta lërë atë që nuk i intereson” (Neveviu)

Lexo me teper

Filozofia e heshtjes

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Lexo me teper

Disa fshehtësi të shërimit me Kur’an

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: "Ne të shpallim Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jobesimtarëve nuk u shton tjetër përpos dëshpërim". (El Israë, 82)

Lexo me teper

Sexhdeja e kryer me përulje dhe nevoja për Allahun xh.sh.

Një nga gjërat që do të na ndihmonte që përmes sajë të ripërtërijmë besimin dhe të forcojmë fenë tonë, është që me të vërtetë t’i drejtohemi sinqerisht Allahut xh.sh. me lutjet dhe pëshpëritjet e zemrës, me përulësi dhe nënshtrim maksimal ndaj Fuqiplotit.

Lexo me teper

Të kuptuarit e esencës së sexhdes

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen, shokët dhe mbarë pasuesit e tij gjer në amshim!

Lexo me teper

Sexhdetu Tilave (Sexhdeja e leximit të Kuranit)

Sexhdetu tilave është një akt përuljeje ndaj Allahut Fuqiplotë, e shkaku është leximi i disa ajeteve në Kuran, që kërkohet të bëhen të bëhen në këtë sexhde.

Lexo me teper