Tema

Shpërblimi në bazë të llojit të veprimit (1)

Ebu Hurejra r.a. tregon se Resulullahu s.a.v.s. ka thënë: "Kushdo që ia zgjidh besimtarit një brengë prej brengave të kësaj bote, Allahu do t'ia zgjidhë një brengë prej brengave të Ditës së Kiametit. E kush ia lehtëson (barrën) atij që ka vështirësi, Allahu do t'ia lehtësojë atij në këtë botë dhe në botën tjetër. E kush ia mbulon myslimanit (të metat e tij - mëkatet), Allahu do t'ia mbulojë atij në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu është në ndihmë të robit përderisa robi është në ndihmë të vëllait të vet. Kush e pason rrugën për të kërkuar diturinë, Allahu do t'ia lehtësojë rrugën për në xhenet. Dhe nuk janë tubuar një grup njerëzish në një shtëpi prej shtëpive (xhamive) të Allahut të Lartësuar duke e lexuar dhe duke ia mësuar Kuranin njëri-tjetrit, përveçse atyre u zbret qetësi (shpirtërore), mbulohen me mëshirë, rrethohen me melekët dhe Allahu i përmend tek ata (tek Pejgamberët, melekët e respektuar). E kush neglizhon punën e tij, nuk do t'i bëjë dobi gjenealogjia (farefisi - përkatësia)."

Lexo me teper

Mrekullitë mahnitëse që manifestohen në çdo ajet kuranor

Dihet mirëfilli se nga gjërat më të rëndësishme në çdo libër është fillimi dhe përfundimi i tij, pra me cilat fjalë fillon dhe me cilat përfundon një libër.

Lexo me teper

Koncepti Islam për zgjidhjen e krizës ekologjike

Ai, i cili për ju bëri tokën shtrat, (vendbanim) e qiellin kulm, e prej qiellit ju lëshoi shi me të cilin ju siguroi lloje të frutave si ushqim për ju, pra mos i përshkruani All-llahut shokë, duke qenë se ju e dini (që Ai nuk ka shokë). Bekare 22

Lexo me teper

Hipokrizia (nifaku) sipas Islamit

Hipokrizia është një sëmundje e brendshme e njeriut, e atij që nuk është i bindur në porositë kuranore dhe në hadithet e Pejgamberit a.s. Njerëzit e tillë janë të sëmurë në shpirt, dyshojnë në besimin e tyre. Ata çrregullojnë marrëdhëniet ndërmjet njerëzve, bëjnë intriga, gënjejnë dhe bëjnë vepra të këqija.(1)

Lexo me teper

Mënyra e tejkalimit të krizave

Besimtari i sinqertë vështirë bie në krizë. Ai mund të ketë sprova, varfëri, fatkeqësi, por për secilën lloj sprove nëse vendoset drejtë, ai fiton shpërblime te Allahu, del nga sprova më i fuqishëm, më i kompletuar, ngase natyrisht Allahu i ofron mënyrë të daljes nga fatkeqësitë.

Lexo me teper

Numri dhjetë në Kuran dhe Hadithe

Në Kuran numri dhjetë përmendet në nëntë vende:

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr 8)

Emrat e bukur të Allahut

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (7)

Madhështia e Kuranit dhe disa nga Emrat e bukur të Allahut

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (6)

Devotshmëria) rruga drejt shpërblimit në Ahiret

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (5)

Cilësitë e mynafikëve

Lexo me teper