Tema

1. Kryetari i shtetit i cili punon me drejtësi.
2. I riu që edukohet me dashuri dhe respekt ndaj adhurimit të Allahut.
3. Njeriu, zemra e të cilit është e lidhur mbas xhamisë.
4. Ata që e duan njëri-tjetrin për hir të Allahut.
5. Ai që ruan nderin dhe namusin.
6. Mirëbërësi, i cili atë që jep me dorën e djathtë nuk ia di e majta.
7. Ai që e përmend Allahun kur është i vetmuar.

"Vetëm Zotit të tyre i mbështeten" (En Nahl: 42)

Ndodhitë në rrethin e afërt dhe të largët, në nivelin lokal dhe global, shkaktojnë reaksionin e muslimanëve, besimtarëve dhe kjo është krejtësisht e dëshiruar, ngase besimtari duhet me qenë i njohur me ngjarjet në mënyrë që në momentet e caktuar të dijë si të veprojë drejtë. Mirëpo, meqë në çdo gjë ekziston kufiri dhe masa, është e nevojshme që reaksioni i besimtarit dhe përcaktimi ndaj ngjarjeve aktuale të jetë i shfaqur në mënyrë përkatëse.

Vëlla musliman,
Po të jap një këshillë, jo për diturinë a për gradën time, thjesht për të fituar prej teje Vëlla musliman,

Duke u nisur nga fakti se vlera e urtësisë (el hikme) është qenësore për një thirrje islame të suksesshme, patjetër duhet të ndërtohet mbi disa shtylla të cilat e mbajnë timonin e urtësisë në da've.

Në kujtimin e shumicës nga ne, hëna është simbol i kujtimeve të paharruara, i imazheve tejet të bukura dhe i peisazheve romantike. Për ata që shërbehen me kalendarin lunar, hëna paraqet mjet preciz për llogaritjen e kohës.

Qëllimi i këtij punimi është që të hedhim në dritë përkushtimin e Kulturës Islame ndaj dijes, shpenzimit në fushën e dijes dhe përhapjes së saj, duke marrë bursat - sipas botëkuptimit të gjerë të Kulturës Islame - si argument për këtë mbështetje.

Ebu Hurejra r.a. tregon se Resulullahu s.a.v.s. ka thënë: "Kul huvallahu ehad – Thuaj Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm”, ka barasvlerën e një së tretës së Kuranit.(1)

Ai është Pranues i pendimit

Falënderimi për mirësitë është tipar prej tipareve të besimtarit. Ai gjen arsyetime të shumta për ta falënderuar Allahun edhe atëherë kur të tjerët e harrojnë.

Shumë shpesh në Kuranin Kerim janë përmendur shqisat të cilat i janë dhënë njeriut, ndër ta janë edhe dy dritat të cilat janë tepër të vlefshme për jetën njeriut.

Ne, pa dyshim, po jetojmë në një kohë të vështirë, një kohë që i përshkon të gjitha pjesët e globit dhe i prek të gjitha kombet e botës. Prandaj, është e natyrshme që të presim ndryshime të mëdha brenda bashkësisë njerëzore.

Kupto se koprracia (makutëria) është gjë e përbuzur dhe poshtëruese.

Shtatë mendime për virusin covid-19

"Zbukuroni festat (Bajramet) tuaja me tekbire, me tehlile,
me falënderime (tahmide) dhe shenjtërime (takdise)!" (Hadith)

Fjala Zekat në gjuhën arabe e ka kuptimin Rritje. Kjo rritje mund të jetë reale gjersa besimtari e heton rritjen e pasurisë së tij dhe shumimin e saj ose Allahu e bekon pasurin e këtij besimtari dhe ai është i lumtur me atë çfarë i ka dhuruar Allahu dhe i mjafton ajo.

Pejgamberi a.s. thotë: "Kush agjëron Ramazanin me besim (të vërtetë) dhe duke llogaritur (shpërblimin e Allahut), do t’i falen mëkatet e mëhershme të bëra (ndaj Allahut)". "Kush falet në Ramazan me besim (të vërtetë) dhe duke llogaritur (shpërblimin e Allahut), do t’i falen mëkatet e mëhershme të bëra (ndaj Allahut)". "Kush falet (lutet) Natën e Kadrit me besim (të vërtetë) dhe duke llogaritur (shpërblimin e Allahut), do t’i falen mëkatet e mëhershme të bëra (ndaj Allahut)"[1].

Fitr* do të thotë krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit, etj. Sadakaja ose lëmosha e fitrit quhet shkurt edhe fitre. Sadakaja e fitrit është një adhurim pasuror (material) që e kanë për detyrë ta zbatojnë muslimanët që zotërojnë pasurinë e quajtur nisab (përveç nevojave të përditshme) si dhe personat që kanë nën kujdestari, të cilët arrijnë bajramin e ramazanit.

Dije që ekzistojnë tre kategori të agjërimit:

Video

Intervistë në Tv Syri Vision: Kryetari i KBI Gjakovë, Dr. Valon ef. Myrta

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!