Tema

Shkruan: Saudin Cokoja

Në Kur’anin fisnik thuhet:

Allahu me madhështinë e Tij krijon dhe zgjedh nga krijesat atë çka dëshiron.

Në Kur’anin fisnik thuhet:
“…E ne të madhërojmë Ty me lavdërimin Tënd dhe shenjtërinë Tënde e lavdërojmë (nukaddisulek). (El Bekare, 30)

All-llahu i Madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë:

All-llahu i Madhërishëm në Kur’anin fisnik thotë:

All-llahu i Madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë:

Me këtë emër të Zotit “All-llah” fillon Kur'ani, qoftë nëse merret në konsideratë leximi i besmeles, qoftë të ajetit të parë të kaptinës El Fatiha: “Falënderimi i takon All-llahut.” (El Fatiha, 1)

Le t’ia paraqesim vëmendjes suaj diskutimin me temë “Shtatë shkaqe që e kanë bërë një shkencëtar ta besojë Zotin” në veprën me titull “Njeriu nuk ndodhet i vetëm” të ish kryetarit të Akademisë së Shkencave të Nju Jorkut, A. Cressy Morrison:

Allahu xh.sh. në Kur’anin Fisnik thotë:

Falënderimi dhe lavdërimi qoftë vetëm për All-llahun – Zotin e botërave, bekimi, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin e fundit, zotërinë tonë, Muhammedin a.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në Ditën e Gjykimit.

Nga hadithi:

Vëllezër të nderuar!

Krijuesi i plotfuqishëm më së miri i njeh fshehtësitë e krijesave. Allahu i Madhërishëm është Krijues, ndërsa njeriu, krijesë.

Përkthimi i Kur`anit me komentim
Xhuzi V- Kapitulli Ali Imran
Ajetet:98-103

Shkruan: Husein Xhozo

Eh, sikur të kishe jetuar në kohën e Muhammedit alejhi selam

Një ditë Pjegamberi s.a.v.s. e pyeti Aliun r.a.:

(Sejh Hamed ibn Abdullah el Ali)

Abdudaim el-Kehil

A lejohet klonimi i njerëzve, siç ndodhi kjo me kafshët?

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!