Tema

Si të sillemi në kohën e ngatërresave – këshilla e pejgamberit s.a.v.s. muslimanëve

Ndodhitë në rrethin e afërt dhe të largët, në nivelin lokal dhe global, shkaktojnë reaksionin e muslimanëve, besimtarëve dhe kjo është krejtësisht e dëshiruar, ngase besimtari duhet me qenë i njohur me ngjarjet në mënyrë që në momentet e caktuar të dijë si të veprojë drejtë. Mirëpo, meqë në çdo gjë ekziston kufiri dhe masa, është e nevojshme që reaksioni i besimtarit dhe përcaktimi ndaj ngjarjeve aktuale të jetë i shfaqur në mënyrë përkatëse.

Lexo me teper

Psikoanaliza e kaptinës Jusuf

Jakubi a.s. është njeri principiel. Udhëhiqet sipas principeve të fuqishme hyjnore, e jo sipas interesit. Është i paluhatshëm dhe stabil.

Lexo me teper

Natyra e mendimeve

Si të largojmë mendimet negative ?!

Lexo me teper

Kush jam unë ??

All-llahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: "Edhe në tokë ka argumente për ata të bindurit.Po edhe në veten tuaj. A nuk jeni kah e shihni?"(Edh-Dharijatë, 20-21)

Lexo me teper

Kur rrjeta e merimangës mbijeton

Dimrat e ashpër dhe verat me vapë shpesh bëjnë që rrjeta të mbijetojë merimangën. E lodh dimri apo vapa, ndërsa rrjeta mbet duke lodhur ata për vdekjen e të cilëve është thurrur. Vdekja e insekteve të pafuqishme pas vdekjes së merimangës është e kotë, sepse ajo asnjëherë nuk do të ushqehet me atë që ka zënë rrjeta e saj e boshatisur.

Lexo me teper

Hadithi sherif mbi natyrshmërinë e lindur të njeriut (fitret)

Nga Ebu Hurejre r.a. transmetohet që Pejgamberi a.s. ka thënë: "Secili i porsalindur lind në natyrshmërinë islame (fitret), por prindërit e tij e bëjnë jahudi, të krishterë ose zjarrputist. Sikur që e tërë bagëtia bartë të gjithë pasardhësit, a ndodh ndonjëherë me të meta?!” (1)

Lexo me teper

Koha në jetën e muslimanit

Qëndrim për llogaritjen e vetes

Lexo me teper

Koha është flori

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:
"Pasha kohën!Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t'i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm". (El - Asr, 1-3)

Lexo me teper

Islami dhe dialogu

All-llahu xh.sh. ne Kur’anin famëlartë e urdhëron Muhammedin a.s. dhe umetin e tij për dialog duke iu drejtuar me këto fjale: “Ti (Muhammed) thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe polemizo me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira. Zoti yt është Ai që e di më së miri atë që është larguar nga rruga e Tij dhe Ai di më së miri për të udhëzuarit. “ Nahl 125.

Lexo me teper

Obligueshmëria me thirrjen në Islam

Profeti në Kuran urdhërohet të ftojë njerëzit, të ftojë jomyslimanët, të krishterët, çifutët, arabët paganë t'i përgjigjen thirrjes së Allahut, Zotit Një.

Lexo me teper