Tema

Dymbëdhjetë këshilla për koncentrim në namaz

1. Kur hyn në namaz përkujto që qëndron para Zotit tënd, të Plotfuqishmit, i Cili i krijoi gjithësinë e pafund, Diellin dhe miliarda yje, Tokën dhe ty kaq të vocërr në te, ty i cili tani i drejtohesh Krijuesit Fuqiplotë (nëse vjen para namazit lexo pak Kuran apo hadithe që flasin për atributet e Allahut, Mëshirues, Madhështor dhe bujarinë e Tij - kjo do të përkujtojë para kujt do të qëndrosh).

Lexo me teper

Leximi i ajetit Kursij

Ajeti 255, i sures el-Bekare, madhështinë e se cilës e ka vërtetuar edhe Profeti ynë (a.s.), është shprehja më e përmbledhur që tregon Madhështinë e Allahut Teala. Ajetu'l-Kursij...

Lexo me teper

Ajeti më madhështor në Kur’an – Ajetul Kursija (tespih duaja)

“Allahu! Nuk ka zot tjetër (që meriton adhurimin) përveç Tij. Të Gjallit, të Përjetshmit, Mbajtësit (Mbikëqyrësit) të gjithçkaje! Atë nuk E kaplon as dremitja (kotja), as gjumi. Gjithçka ka në qiej dhe në Tokë, është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai për ndokënd pa lejen e Tij? Ai di çdo gjë që ka ndodhur përpara dhe çdo gjë që do të ndodhë, kurse të tjerët nuk mund të përvetësojnë asgjë nga dituria e Tij, përveçse aq sa Ai dëshiron. Kursija e Tij (dija-sundimi) përfshin qiejt dhe Tokën, kujdesi i Tij ndaj të dyjave, nuk i vjen rëndë. Ai është më i Larti, më i Madhi (Madhështori)”! (El-Bekare, 255)

Lexo me teper

Duaja mahnitëse – kush e lexon këtë lutje Allahu, xh.sh., do t’i japë dalje nga situata që gjendet

Një ditë, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., duke iu drejtuar sahabëve të tij, tha:
– “Pasha Atë, në dorën e të Cilit është shpirti im, nuk ka asnjë besimtar i cili e lexon këtë dua (lutje) e që Allahu, xh.sh., nuk do t’i japë dalje nga situata në të cilën gjendet.”

Lexo me teper

Si ta fitojmë sinqeritetin?

“Çelësi i pozitës tënde te Allahu është sinqeriteti" (Ebu Hamid el-Gazali)(1)

Lexo me teper

Mirësjellja e besimtarit ndaj të tjerëve

Dashuria është gëzimi, qetësia dhe hareja e jetës sonë. Brumi i ekzistencës është rrahur me majanë e dashurisë. Fuqia e dashurisë është nga mirësitë më të mëdha që Zoti u ka dhënë robërve të Tij. Për këtë arsye është e nevojshme që dashurinë ta mbajmë në zemra që kanë arritur të vërtetën e miqësisë, por sa keq që shumë njerëz e harxhojnë dashurinë në rrugë të përkohshme dhe për dëshirat vetjake. Çfarë vlere dhe nderi mund të ketë një zemër e cila është ngurtësuar aq shumë, sa të mos ndiejë nevojë dashurie për Zotin e tij dhe krijesat e tjera?

Lexo me teper

Adhurimet-ibadetet dhe lidhshmëria e tyre me besimin

E vërteta e padiskutueshme për të cilën na thërret natyrshmëria jonë, është se tërë kjo që na rrethon, është krijimtari e Allahut të Madhëruar.

Lexo me teper

Cilësitë e besimtarit

Aid el Karni

Lexo me teper

Burimet e forcës tek besimtari musliman

Njeriu gjatë kësaj bote ka dëshira të mëdha, aspirata të afërta dhe të largëta, mirëpo, rruga e cila çon tek ato, është me gjemba dhe e gjatë, pengesat dhe barrierat janë të shumta dhe të llojllojshme, ndonjëherë vijnë nga vetë natyra dhe ligjet e Zotit, e ndonjëherë tjetër nga vetë njerëzit, prandaj nuk është për t’u habitur nëse njeriu është në mundime të vazhdueshme dhe në punë të pandashme, në mënyrë që të përballojë mundimet e pengesat dhe t’i realizojë qëllimet dhe aspiratat e tij.

Lexo me teper

Duaja-arma sekrete e besimtarit

Ekzistojnë një mori sekretesh në univers që nëse njeriu do të ishte i informuar për fuqinë dhe energjinë e tyre, atëherë do të arrinte të ishte mjaft i lumtur dhe për pasojë i suksesshëm në jetë. Po kështu ai do të linte gjurmë të mira edhe tek të tjerët.

Lexo me teper