Familly Kost Elite

Kur’ani famëlartë është mrekulli e përhershme (II)

Mrekullitë shkencore të Kur’anit famëlartë

Lexo me teper

Kur’ani famëlartë është mrekulli e përhershme (I)

Falënderimi i qoftë Allahut Krijuesit të gjithësisë, urata dhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin, e familjen dhe mbarë shokët e tij. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga të këqijat tona dhe nga punët tona të këqija. Atë që e udhëzon Allahu në rrugë të drejtë, nuk mund askush ta devijojë, ndërsa atë që e lë Ai në rrugë të gabuar, nuk mund ta udhëzojë askush. Dëshmojmë se nuk ka zot përveç Allahut, të vetmit që nuk ka shok, dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij.

Lexo me teper

Toleranca dhe humanizmi i myslimanëve përballë fanatizmit dhe ekstremizmit të sajuar

"Në fe nuk ka dhunë. Është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat, e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë, e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dijshëm" (EI-Bekare, 256)

Lexo me teper

Afërsia - Miqësia (2)

Imam Ebu Hamid el Gazali thotë: "Dije se afërsia-miqësia është rezultat i sjelljes së mirë, ndërsa përçarja është rezultat i sjelljes së keqe. Mirësjellja detyron dashuri, mirëkuptim dhe afërsi-miqësi, ndërsa sjellja e keqe rezulton me urrejtje, zili dhe armiqësi.”

Lexo me teper

Afërsia - Miqësia (1)

Në vazhdën e temave të cilat ndërlidhen me mirësjelljen dhe moralin e mirë është edhe tema e afërsisë - miqësisë, e cila në gjuhën arabe quhet (El Ulfetu)

Lexo me teper

Thirrja e islamit për modesti dhe largim nga mendjemadhësia

Mendjemadhësia është epërsia ndaj njerëzve. Ajo është sëmundje morale dhe njëra nga shthurjet më të këqija, të cilën e ka ndaluar feja islame dhe ka paralajmëruar pasojat prej saj. Allahu xh.sh. thotë:
"Dhe mos shtrembëro fytyrën tënde ndaj njerëzve, mos ec nëpër tokë kryelartë, se Allahu nuk e do mendjemadhin e që lavdërohet shumë". (Lukman: 18)

Lexo me teper

Bashkëjetesa dhe dialogu kulturor elemente pozitive në përparimin dhe zhvillimin njerëzor (2)

Familja dhe edukata fetare paraqesin shtegdalje

Lexo me teper

Bashkëjetesa dhe dialogu kulturor elemente pozitive në - përparimin dhe zhvillimin njerëzor (1)

Feja është një komponent tejet i rëndësishëm, madje edhe element bazë i identitetit personal e shoqëror. Për të arritur në dialogun ndërfetar, e ndër kulturore duhet medoemos kontributi i Islamit dhe Krishterimit si dy besimet më të përhapura, me më shumë pasues, por edhe më me ndikim në botë.(1)

Lexo me teper

Porositë e fundit nga Muhamedi, alejhi selam

Para se të vdiste Muhamedi a.s. bëri haxhin lamtumirës, të cilin e kreu me shumë përkushtim dhe porosi për besimtarët, që të mbetet thuajse edhe takimi i fundit me një numër aq të madh të myslimanëve, në një vend të veçantë siç ishte fusha e Arafatit.

Lexo me teper