Tema

Nata e Kadrit.

lbën Abasi ka thënë: "Në këtë natë shkruhen në librin Amë ç'do të behet gjatë një viti, qoftë furnizim, shi, lindje, vdekje dhe Haxh.”

Lexo me teper

Nata e Kadrit, shancë e paqes se përhershme dhe stabile

"NE E ZBRITEM ATË (KUR'ANIN) NË NATËN E KADRIT. E Ç'TË BËRI TY TË DISH SE QËSHTË NATA E KADRIT? NATA E KADRIT ËSHTË MË E RËNDËSISHME SE NJË MIJË MUAJI ME LEJEN E ZOTIT TË TYRE NË (ATË NATË) TË ZBRESIN ENGJËJT DHE SHPIRTI (XHIBRILI) PËR SECILËN QËSHTJE. AJO (QË PERCAKTON ZOTI) ËSHTË PAQE DERI NË AGIM TË MËNGJESIT” EL KADR

Lexo me teper

Zekati dhe Sadekatul-fitri

Allahu xh.sh. në Kur’anin fisnik thotë: “Faleni namazin dhe jepni zekatin”.

Lexo me teper

Duaja e dhjetë ditëve të fundit të ramazanit – tri hapa të duhur paraprakisht

“O Allah, ti je falës, e do faljen, prandaj falmi mëkatet!”

Lexo me teper

Koha më e bekuar e vitit – dhjetë ditët e fundit të Ramazanit

Transmetohet se Aishja r.a. i ka thënë Pejgamberit a. s.: “O i dërguar i Allahut, si të bëj dua në natën e Kadrit? Ai iu përgjigj: “O Allah, ti je falës fisnik Që e do faljen, prandaj, Të lutem, më fal mua”.

Lexo me teper

Personaliteti i njeriut dhe Ramazani

Vlerat e agjërimit janë të amshueshme dhe për këtë shkak formojnë personalitet që është i fuqishëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Vlerat e tilla nuk kanë vetëm afat kohor të kësaj bote, por edhe të botës tjetër, e cila do të jetë e amshueshme.

Lexo me teper

Komentimi i ajeteve mbi agjërimin sipas Fikhut

“O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim sikurse ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. (Jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompensim, ushqim (ditor), i një të varfri, ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë për të. Mirëpo, po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju.
(Ato ditë të numëruara janë) Muaji i Ramadanit në të cilin (filloi të) shpallej Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i së vërtetës nga gënjeshtra). E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjërojë, ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme. All-llahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju. (Të agjëroni ditët e lëshuara më vonë) që të plotësoni numrin, ta madhëroni All-llahun për atë se ju udhëzoi dhe që të falënderoni.
E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata të udhëzuar drejt, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.
Natën e agjërimit ju është lejuar t’u afroheni grave tuaja, ato janë prehje për ju dhe ju jeni prehje për ato. All-llahu e di se ju e keni mashtruar vetveten, andaj jua pranoi pendimin tuaj dhe jua fali gabimin. Tash e tutje bashkohuni me to dhe kërkoni atë që jua ka caktuar All-llahu, dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë nga peri i zi në agim, e pastaj agjërimin plotësojeni deri në mbrëmje.
E kur jeni të izoluar (në i’tikaf) në xhami, të mos u afroheni atyre (për marrëdhënie intime). Këto janë dispozitat e All-llahut, pra mos i kundërshtoni. Ja kështu, në këtë mënyrë All-llahu u sqaron njerëzve argumentet e Veta, që ata të ruhen.” (El-Bekare,183-187.)(1)

Lexo me teper

Porositë e luftës së Bedrit

Allahu xh.sh. e kishte parapërgatitur me kohë Muhamedin a.s. për atë që e priste, për amanetin më të madh që do ta bartte mbi supet e veta, amanet që do ta ndërronte përjetë rrjedhën e historisë njerëzore.

Lexo me teper

Ramazani, muaj i humanizmit dhe unifikimit të radhëve të besimtarëve

Agjërimi është një urdhër i Allahut xh.sh., dhe si i tillë në vetvete ngërthen shumë dobi që njeriu përfiton, qoftë nga këndvështrimi shpirtëror, qoftë nga këndvështrimi biologjik, me kusht që të ruhet veçantia e tij si një adhurim i detyrueshëm për t'u zbatuar.

Lexo me teper

Devotshmëria qëllimi i agjërimit të Ramazanit

„O njerëz, ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç u ishte bërë obligim edhe atyre para jush, me qëllim që të keni frikë Allahun (që të bëheni të devotshëm)!“ (Kuran)

Lexo me teper