Tema

Balsami i lumturisë nga aspekti kur’anor

All-llahu i madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë:
“O Musa, ç'është ajo që e ke në të djathtën tënde? Ai (Musai) tha: "Ai është shkopi im që të mbahem në të, dhe me të u shkund (gjethe nga drunjtë) dhenve të mia, dhe me të kryej edhe nevoja të tjera”. (Ta Ha, 17-18)

Lexo me teper

Shpjegimi dhe argumentimi i Ikametit

Ikameti është synet sikurse Ezani

Lexo me teper

Domosdoshmëria e të lëxuarit të Kuranit

Pse duhet të lexohet Kurani? Cilat janë motivet që mund ta nxisin opinionin shqiptar të interesohet për Kuranin? Çfarë na ofron Kurani? A do të ndryshojmë apo do vazhdojmë të ngelim buzë paragjykimeve shekullore?

Lexo me teper

Leximi i ajetit Kursij

Ajeti 255, i sures el-Bekare, madhështinë e se cilës e ka vërtetuar edhe Profeti ynë (a.s.), është shprehja më e përmbledhur që tregon Madhështinë e Allahut Teala. Ajetu'l-Kursij...

Lexo me teper

Pesë këshilla të dobishme

Transmeton Ebu Hurejre, r.a, se Pejgamberi s.a.v.s. një herë kishte pyetur:

Lexo me teper

Dhjetë gjëra të padobishme

Ekzistojnë dhjetë gjëra të cilat kanë dështuar, që atij që i posedon nuk i bëjnë dobi:

Lexo me teper

Israja dhe Miraxhi

Israja dhe Miraxhi ishin një rast dhe provim i mirë për t’i pastruar radhët e myslimanëve nga të gjithë ata që ishin të luhatshëm, dhe për të forcuar edhe më shumë bindjen e pasuesve të sinqertë të Muhamedit a.s..

Lexo me teper

Përmbajtja, efekti dhe forma sulblime e Kuranit (2)

Ismail el Faruki & Lois Lamja el Faruki

Lexo me teper

Përmbajtja, efekti dhe forma sulblime e Kuranit (1)

Ismail el Faruki & Lois Lamja el Faruki

Lexo me teper

Musa a.s. dhe faraoni – pjesa e dytë

Dr. Aid el-Karni

Lexo me teper