Tema

Prioritetet e muslimanëve në Evropë nga këndvështrimi i hixhretit profetik

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin për të Dërguarin e Tij, familjen, shokët dhe të gjithë pasuesit e tij!

Lexo me teper

Llojet e zemrave të liga sipas Kuranit

Pikësëpari, duhet të dimë se edhe zemra, sikurse çdo organ tjetër i trupit, rritet e zhvillohet, hapet e zgjerohet, mbyllet e shtrëngohet.

Lexo me teper

Pasuria nga këndvështrimi kuranor

“Njerëzve u është zbukuruar dashuria ndaj të këndshmeve, ndaj grave, djemve e ndaj pasurisë së grumbulluar nga ari e argjendi, ndaj kuajve të stolisur, bagëtisë e bujqësisë. Këto janë kënaqësi të kësaj bote, po tek Allahu është e ardhmja më e mirë”. (Ali Imran, 14).

Lexo me teper

Stili kuranor i tregimeve

Tregimet kuranore paraqesin shprehjen artistike kuptimplote për të vërtetën e kozmosit, njeriun dhe jetën, nëpërmjet perceptimit islam të tyre.

Lexo me teper

Sëmundjet e zemrës sipas Kuranit

Llojet e sëmundjeve të zemrës ashtu siç i përshkruan Kurani, janë të shumta, por unë do të përpiqem t’i përmend disa prej tyre dhe të jap sqarime për to në pika të shkurtra.

Lexo me teper

Kurani - shkrimi, gjuha dhe përkthimet e para

Shkrimi arab është zhvilluar nga shkrimi nabatej. Nën ndikimin e shkrimit sinajian është formuar shkrimi kursiv, ku shumica e shkronjave lidhen njëra me tjetrën. Dy lloj tipash të shkrimit arab janë si kryesorë: shkrimi kufian dhe ai nes’h. Shkrimi kufian, emëruar sipas qytetit Kufe, i cili gjendet në Irakun Jugor, është shkrim monumental dhe këndor.

Lexo me teper

Simbolizimi dhe alegoria në Kuran

Duke studiuar Kuranin, çdokush ndesh shpesh në ato që mund të përshkruhen si: "shprehje kyçe" - që u thuhet thënieve të cilat përmbajnë një tregues të qartë dhe të përmbledhur të idesë që gjendet në themel të një fragmenti, apo të fragmenteve të veçanta: për shembull, ndesh shumë referime të krijimit të njeriut "prej pluhurit" apo "prej një pike fare", që tregojnë origjinën e ulët biologjike të gjinisë njerëzore; apo shpallja në suren nëntëdhjetë e nëntë (ez-Zelzeleh) se në Ditën e Gjykimit: "Kush punoi ndonjë të mirë, që peshon sa grimca, do ta gjejë atë; dhe kush punoi ndonjë të keqe, që peshon sa grimca, do ta gjejë atë", që tregon pasojat dhe përgjegjësinë në jetën e përtejme për gjithçka që njeriu bën me vetëdije në këtë botë; apo shpallja hyjnore (në 38:27): "Ne nuk e krijuam qiellin dhe tokën dhe çka ka në mes tyre, pa qëllim, ai është mendim i atyre që nuk besuan".

Lexo me teper

Arafati, Muzdelifeja dhe Mina

Të gjithë dijetarët myslimanë pajtohen se qëndrimi në rrafshnaltën e Arafatit është shtyllë - kusht prej shtyllave bazë të Haxhit, dhe pa këtë qëndrim Haxhi nuk mund të realizohet dhe nuk konsiderohet i vlefshëm. Muhamedi a.s., ka thënë: “Haxhi është Arafat”. Transmetojnë Termidhiu, Ebu Davudi, Ibn Maxheh dhe Nisaiu.

Lexo me teper

Vlerat e Haxhit

Me të vërtetë ditët, muajt dhe vitet kalojnë shumë shpejt, ato janë stacione të jetës, përcaktuese të punëve. Këto kohë Allahu i ka dalluar, disa prej tyre duke i bërë kështu, disa sezona të mirësisë dhe kohë të nënshtrimit e devotshmërisë, në të cilat shtohen punët e mira dhe fshihen veprat e liga. Prej këtyre kohëve të begatshme, për të cilat shpërblimet janë të shumta, është edhe dita e Arafatit, për vlerën e së cilës kanë ardhur shumë argumente nga Kurani dhe Syneti i Muhamedit a.s..

Lexo me teper

Dispozitat e Haxhit

Haxhi është një ibadet trupor dhe financiar, i cili mund të bëhet në kohë të caktuar me qëllim të kryerjes së ibadetit të Haxhit, duke hyrë në ihram, duke qëndruar në Arafat dhe duke vizituar Bejtullahun.

Lexo me teper