Hutbe

Islami është fe e punës dhe e pendimit; nuk është përtaci dhe indiferencë

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit

Lexo me teper

Të bëjmë gara në ahlakun (moralin) e mirë

Falënderimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij gjer në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

Allahu na urdhëron t’i ulim shikimet tona

Falënderimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij gjer në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

Hutbeja e ditës ndërkombëtare të ambientit

Sedat ef.Islami

Lexo me teper

Në Islam, për gruan, çdo ditë është ditë gruas

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Lavdia dhe bekimi i Tij qofshin mbi profetin tonë, Muhamedin, mbi familjen dhe të gjithë shokët e tij.

Lexo me teper

Përgjegjësia e besimtarit në jetën e kësaj bote (II)

Pjesa e dytë e hutbes

Lexo me teper

Përgjegjësia e besimtarit në jetën e kësaj bote (I)

“Musliman i vërtetë është ai prej të cilit muslimanët tjerë janë të sigurt, nga gjuha dhe duart e tij. Musliman i vërtetë është ai të cilit njerëzit mund t’ia besojnë jetën dhe pasurinë e tyre” (Buhari)

Lexo me teper

Privilegjet e Pejgamberit Muhammed s.a.v.s.

Falënderimet, adhurimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. Sunduesin e gjithë botrave, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi zotërinë tonë, Muhamedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

Rebilu-Evvel, muaj kur duhet ta analizojmë dashurinë tonë ndaj Pejgamberit a.s.

Të dashur vëllezër, ne jemi në muajin Rabiul-Evvel. Çfarë nënkupton për ju dhe për mua muaji Rebiul-Evvel? Muaji i lindjes së krijesës më të dashur dhe më të zgjedhur të Perëndisë, e për ne modeli më i mirë dhe më i bukur, Pejgamberi i fundit, Muhamedi a.s.

Lexo me teper