Hutbe

Hallalli dhe harami (II)

Me të vërtetë falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Prej Tij falje, ndihme dhe udhëzim kërkojmë. Kë e udhëzon All-llahu në rrugë te drejtë ai me të vërtetë është i udhëzuar, e atë të cilin Allahu e le në humbje, askush nuk mund ta vë në rrugë të drejtë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi s.a.v.s. është rob dhe i dërguar i Tij, i cili me shembullin e tij të ndritur ka treguar se çfarë duhet të jemi ne. Salavatet dhe bekimet qofshin mbi të, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin atë në të mirë deri në Ditën e Kiametit.

Lexo me teper

Hallalli dhe harami (I)

Me të vërtetë falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Prej Tij ndihme, falje dhe udhëzim kërkojmë. Kë e udhëzon All-llahu në rrugën e drejtë ai me të vërtetë është i drejtuar, e atë të cilin Allahu e le ne humbje, askush nuk mund ta ve në rrugë të drejtë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar, I cili me shembullin e tij te ndritshëm ka treguar se çfarë duhet të jemi. Salavatet dhe bekimet qofshin mbi të, familjen e tij fisnike, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin në të mirë gjer në ditën e kiametit.

Lexo me teper

Rëndësia e besimit në familje

Falënderimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij gjer në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

Shenjat e dashurisë tonë ndaj Pejgamberit a.s.

“Është e vërtetë se All-llahu u dha dhuratë të madhe besimtarëve, kur ndër ta nga mesi i tyre dërgoi të dërguar që atyre t'u lexojë shpalljen e Tij, t'i pastrojë ata, t'ua mësojë Kur'anin dhe sheriatin, edhe pse, më parë ata ishin krejtësisht të humbur”. (Ali Imran:164)

Lexo me teper

Islami është fe e punës dhe e pendimit; nuk është përtaci dhe indiferencë

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit

Lexo me teper

Të bëjmë gara në ahlakun (moralin) e mirë

Falënderimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij gjer në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

Allahu na urdhëron t’i ulim shikimet tona

Falënderimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij gjer në Ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

Hutbeja e ditës ndërkombëtare të ambientit

Sedat ef.Islami

Lexo me teper

Në Islam, për gruan, çdo ditë është ditë gruas

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Lavdia dhe bekimi i Tij qofshin mbi profetin tonë, Muhamedin, mbi familjen dhe të gjithë shokët e tij.

Lexo me teper