Përgjegjësia e besimtarit në jetën e kësaj bote (II)

Pjesa e dytë e hutbes

Falënderimi i takon Allahut. Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij.
Ne dëshmojmë se nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut, një dhe i vetëm. Dëshmoj se Muhamedi është rob i Tij dhe i dërguari i cili është dërguar në jetë udhëheqës i të drejtëve, le të jetë bekimi qofshin mbi të, familjen e tij fisnike dhe të gjithë shokët e tij.

Vëllezërit e mi besimtar, besimi është linja morale e profetëve të Allahut. Allahu i Madhërishëm, në Librin e Tij Fisnik, na informon se të dërguarit e Tij: Nuhu, Hudi, Salihu, Luti dhe Shu`aibi, u kane folur popullit të tyre:
'' Unë jam me ju, lajmëtar besnik '' -. D.m.th., i cili e ruan emanetin - besimin. [Esh-Shuara 107]
Pejgamberi ynë, s.a.v.s. para misionit te tij Ishte i njohur me pseudonimin El-Emin – I besueshëm, por edhe pasi i zbriti shpallja, njerëzit i besonin.
Emaneti është tipar që plotëson fene. Abdullah ibn Amr ibnul-Asi, r.a., transmeton nga Pejgamberi s.a.v.s. se ka thënë: ''Musliman i vërtetë është ai nga gjuha dhe duart e të cilit ijanë të qetë muslimanët tjerë. Musliman i vërtetë është ai të cilit njerëzit mund t’ia besojnë jetën e tyre dhe pasuritë e tyre” [El-Buhari]
Vëllezër besimtar, të jemi të kujdesshëm në ruajtjen e besimit dhe në detyrën që na është besuar. Para se të marrim përsipër një detyrë, duhet të pyesim veten nëse jemi në gjendje që ta kryejmë atë detyrë.
Transmetohet nga Ebu Dherri, r.a., se e ka pyetur Pejgamberin s.a.v.s.: "O i Dërguari i Allahut! A nuk do të më caktosh në ndonjë pozite?! '' Pejgamberi s.a.v.s., me rrahu shpatullën dhe me tha: "O Ebu Dherr! Ti je me të vërtetë i dobët, e ky është angazhim i madh dhe në Ditën e Ringjalljes poshtërimit dhe pendim, përveç atij që me të vërtetë e ka pranuar me sinqeritet dhe e ka përmbushur! '' [16]
Kur ndonjëri prej sahabeve dallohej ne ruajtjen e emanetit, Pejgamberi I Allahut s.a.v.s., I jepte angazhim të veçantë. Nga Huzejfe ra, ,transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s., u ka thënë banorët e Nexhranit:. ''. Unë do të dërgoj një njeri të vërtetë të sigurt '' Sahabët me pa durim priten se cili do të merr kete nder, dhe e dërgoi Ebu Ubejdin, r.a. [17]
Vella, në qoftë se dikush ka besim në ty dhe në mesin e shumë njerëzve të kërkonë këshillat tuaj dhe mendimin tend, dije që në sytë e tij je prej atyre që i ruajnë emanetin - besen. Kujesu qe mendimin e tij te mire për ty te mos e prishish, keshilloje në atë që ti e di, sepse i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., ka thënë: ''. Ai, nga i cili kërkohet keshilla – opinioni – mendimi, e ka marr mbi vete emanetin - besimin '' [18]
Për shkak të rëndësisë së madhe te emanetit - besimit, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., ne ndarje me shokët e lexonte lutjen: '' Fene e juaj, emanetet dhe perfundimin e puneve t’uaja ia le Allahut të kujdeset! '' [19] Pra, Pejgamberi s.a.v.s.,fene dhe perfundimin e puneve t’uaja e vendos në nivel te njejte me emanetin - besimin.
Vëllezër, në fund mendoni per këtë hadith madhështor I cili I dridh zemrat e njerëzeve. Lum ata që veprojnë sipas tij, dhe mjerë ata që e lënë pas dore këtë porosi te Pejgamberit s.a.v.s.. I Dërguari i Allahut, s.a.v.s., ka thënë: '' Të gjithë ju jeni kujdestarë dhe janë përgjegjës për të gjitha vartësit e tij. Imam (udhëheqës) është kujdestar dhe përgjegjës për vartësit e tij. Njeriu është një kujdestar i familjes së tij dhe është përgjegjës për të. Gruaja i rojeve në shtëpinë e burrit të saj dhe është përgjegjës për të. Shërbëtori është kujdestar në shtëpinë e zotërisë së tij dhe është përgjegjës për të. Të gjithë ju jeni kujdestarë dhe janë përgjegjës për të gjitha gjërat që ju janë besuar kujdesit! '' [20]
O Zoti im, bekoje Muhamedin dhe familjen e Muhammedit, s.a.v.s, si ju të bekuar të Abrahamit dhe familja e Abrahamit, dhe, vërtet Ti ke lavdëruar dhe përlëvduar. Perëndia im, comforts bujar e Muhammedit dhe familjes së Muhammedit, paqja qoftë mbi të Siç e keni showered mirat e Ibrahimit dhe familjen e Ibrahimit, dhe me të vërtetë jeni të lavdërueshme dhe e lavdishme!
Perëndia e fal mëkatet e kishte burra besimtarë dhe gra, myslimanët dhe gratë muslimane, të jetuarit dhe të të vdekurve. Perëndia, të mbuluar gabimet e muslimanëve dhe për t'u dhënë atyre që të jenë të sigurt. Perëndia të ndihmuar Islamin dhe muslimanët në të gjitha pjesët e botës. Perëndia, ndihmë Tij ata me! Allahu e jona, ne ka zot por Ju nuk duhet, na bjerë një shi të frytshëm dhe ne nuk e mohojmë. Perëndia të ndihmojë popullin dhe shërbëtorë të tjerë. Perëndia, nuk, kemi në këtë vend, le të mos neoproštenog mëkatin, nuk shqetësohet dhe se nuk është e largon, as i gjatë dhe se ajo nuk kthehet, e as vështirësitë dhe se kjo nuk e çliron. Perëndia, të bëjë gjoks tonë të gjerë, të na ndriçohet, të na udhëzojë për të bërë vepra të mira, sepse se askush por Ty nuk të dërgohet. Lutja jonë e fundit janë fjalët: '' Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve! ____________________________
Pjesa e dytë e hytbes
Vërtet I tërë lavdërimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve, I lavdishëm qoftë Ai dhe falenderimi I qoftë Atij.
Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër të vërtetë përveç Allahut, një dhe i vetëm. Ai nuk ka shok dhe Ai i merr në mbrojtje besimtarët e drejtë. Dëshmoj se Muhamedi s.a.v.s. është rob dhe i dërguari I Tij, të cilin e ka dërguar të jetë udhëheqës i të drejtëve – devotshmëve, le të jetë bekimi mbi të, familjen e tij fisnike dhe të gjithë shokët e tij.
Vëllezërit e mij besimtar, emaneti - besimi është vija morale e profetëve të Allahut. Allahu i madhrishem, në Librin e Tij Fisnik, na informon se të dërguarit e Tij: Nuhu, Hudi, Salihu, Luti dhe Shu`aibi, iu kane folur popullit të tyre:
'' Unë, jam për ju, Pejgamber besnik '' Dmth., I cili e ruan emanetin - besimin. [14]
Pejgamberi ynë, s.a.v.s. para misionit te tij Ishte të njohur me pseudonimin El-Emin – I besueshem, por edhe pasi I zbriti shpallja, njerëzit ia besonin emanetet për ti ruajtur.
Emaneti - Besimi është një tipar që plotëson fene, ne te janë sazdane qiejtë dhe toka, dhe eshte garancioni më e mirë I ruajtjes se nderit, jetës dhe pronës. Abdullah ibn Amr Ibnul As, transmeton nga Pejgamberi s.a.v.s.se ka thënë: '' Mysliman i vërtetë është ai nga gjuha dhe duart e të cilit janë të qetë muslimanët e tjerë. Mysliman i vërtetë është ai të cilit njerëzit mund t’i besojnë jetën dhe pasuritë e tyre '' [15]
Vellezer besimtar, të jeme të kujdesshëm ne ruajtjen e besimit dhe ne detyrën që na është besuar. Para se të marrësh përsipër një detyrë, pyesni veten nëse jeni në gjendje për të kryer atë detyrë. Transmetohet nga Ebu Dherri, r.a. se se I ka thenë Pejgamberit s.a.v.s.: "O i Dërguari i Allahut! A nuk do te me caktosh ne ndonjë pozite?! '' Pejgamberi s.a.v.s., me rrahu shpatullën dhe me tha: "O Ebu Dherr! Ti je me të vërtetë i dobët, e kjo është angazhim i madh dhe në Ditën e Ringjalljes poshtërim dhe pendim, përveç atij që me të vërtetë e ka pranuar me sinqeritet dhe e ka përmbushur! '' [Muslimi]
Kur ndonjëri prej sahabeve dallohej ne ruajtjen e emanetit, Pejgamberi i Allahut s.a.v.s., i jepte angazhim të veçantë.
Nga Huzejfe ra, transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s., u ka thënë banorëve të Nexhranit:. ''. Do t’ua dërgojë një njeri të besueshëm dhe të sigurt '' Sahabët me pa durim priten se cili do ta ketë këtë nder, dhe e dërgoi Ebu Ubejdin, r.a. [El-Buhari dhe Muslim]
Vëlla, në qoftë se dikush ka besim në ty dhe në mesin e shumë njerëzve kërkon këshillën dhe mendimin tënd, dije se në sytë e tij je prej atyre që e ruajnë emanetin - besën. Kujdesu që mendimin e tij të mirë për ty të mos e prishësh, këshilloje në atë që ti e di, sepse i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., ka thënë: “Ai, nga i cili kërkohet këshilla, e ka marr mbi vete amanetin” [Hadithi i transmetuar nga Ebu Daudi dhe Albani]
Për shkak të rëndësisë së madhe të emanetit, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., në momentin e ndarjes me sahabet e tha këtë lutje: “Fenë tuaj, emanetet dhe përfundimin e punëve tuaja ia le Allahut! '' [Ebu Daudi, dhe Albani, i vlerësuar si i besueshëm]
Pra, Pejgamberi s.a.v.s., fenë dhe përfundimin e punëve tuaja e vendos në nivel te njëjtë me emanetin.
Vëllezër, në fund mendoni për këtë hadith madhështor i cili i dridh zemrat e njerëzve. Lum ata që veprojnë sipas tij, dhe mjerë ata që e lënë pas dore këtë porosi të Pejgamberit s.a.v.s..
I Dërguari i Allahut, s.a.v.s., ka thënë: '' Të gjithë ju jeni kujdestarë dhe të gjithë ju jeni përgjegjës për të gjithë ata u janë besuar. Imam (udhëheqësi) është kujdestar dhe përgjegjës për xhematin e tij. Njeriu është kujdestar i familjes së tij dhe është përgjegjës për të. Gruaja është roje në shtëpinë e burrit të saj dhe është përgjegjës për të. Shërbëtori është kujdestar në shtëpinë e zotërisë së tij dhe është përgjegjës për të. Të gjithë ju jeni kujdestarë dhe të gjithë ju jeni përgjegjës për gjërat u janë besuar! '' [Buhariu dhe Muslimi]
O Zoti im, bekoje Muhamedin dhe familjen e Muhammedit, s.a.v.s, siç e ke bekuar Ibrahamin a.s. dhe familja e tij, vërtet Ti je i Lavdëruar dhe i Madhëruar. Zoti im, mbuloje me begati Muhammedin a.s., dhe familjen e tij, siç e ke mbuluar me të mira Ibrahimin a.s., dhe familjen e tij, dhe me të vërtetë Ti je i Lavdërueshëm dhe Falënderues!
O Allah fali mëkatet e besimtarëve dhe besimtareve, myslimanëve dhe muslimaneve, të gjallëve dhe të vdekurve. O Allah, mbuloi gabimet e muslimanëve dhe bëje që ata të jenë të sigurt. O Allah ndihmoje Islamin dhe muslimanët në të gjitha anët e botës. O Allah, ofroju ndihmën Tënde. O Allahu ynë, ne nuk kemi Zot përveç Teje ndihmoi njerëzit dhe shërbëtorët Tu të tjerë. O Perëndi, mos na le asnjë gabim, në këtë vend të pa falur, na i largo brengat dhe vështirësitë. O Allah, na i zgjeroi gjoksat tanë, na udhëzo të bëjmë vepra të mira, sepse se askush përveç Teje nuk do të na udhëzon. Lutja jonë e fundit janë fjalët: '' Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve! ''Salih ef. Haushiq
Përshtati: Esat ef.Rexha


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Hapen xhamitë për besimtarë