Femra në Islam

Gruaja shqiptare dhe roli që i dha islami

Në përfytyrimin tonë tradicional gruaja shqiptare është një femër me urtësinë në buzë, me brishtësi dhe delikatesë në shpirt, me respekt ndaj kujtdo si dhe është një gur themelor, i shëndoshë i nderit dhe fisnikërisë kombëtare.

Lexo me teper

Roli i gruas myslimane në familje dhe shoqëri

Gruaja është nga faktorët më të rëndësishëm brenda familjes, ndërsa familja është institucioni i parë dhe më me rëndësi në shoqërinë njerëzore; aty merren fillet e para të edukimit të njeriut, për se prindërit janë të obliguar t’i edukojnë fëmijët e tyre në mënyrën më të mirë të mundur.

Lexo me teper

Të drejtat e gruas në Islam

Një historik i shkurtër rreth të drejtave të gruas në histori

Lexo me teper

Të drejtat socio-ekonomike të femrës në Islam

Ligji islam, ashtu siç ka rregulluar çdo statut që i përket njeriut në mënyrë të përsosur, për të vetmin qëllim që t’i sjellë njeriut lumturi, t’i mundësojë jetë të dinjitetshme, po ashtu ka shqyrtuar e rregulluar problemet e femrës në të gjitha etapat e zhvillimit të saj.

Lexo me teper

Karta e të drejtave të gruas dhe detyrat e saj në Islam (I)

Ibrahim b. Nasir En Nasir

Lexo me teper

Përkujdesja e fesë Islame ndaj ndjenjave të femrës që nga periudha e fëmijërisë

Jeta e njeriut në të gjitha etapat e zhvillimit është e rëndësisë së veçantë, prandaj i duhet kushtuar kujdes periudhës së pare të zhvillimit të tij, me theks të posaçëm periudhës fëmijërore, nëse duam të ketë një të ardhme të mirë.

Lexo me teper

Mbulesa islame dinjitet dhe siguri

Autorë laikë kanë shumë paragjykime ndaj femrës së mbuluar muslimane.

Lexo me teper

Mëshira e Muhamedit (a.s.) ndaj grave

Muhamedi faktorizoi tërë kapacitetin e tij për çlirimin e grave dhe këtë e përmbushi përmes modelit perfekt që legjitimoi.([1])

Lexo me teper

Përkujdesja e Islamit ndaj ndjenjave të femrës (2)

Feja Islame, me mësimet e veta, synon ta edukojë njerëzimin në vazhdimësi, përfshirë meshkuj e femra, të rinj e të vjetër, udhëheqës e popull.

Lexo me teper