Femra në Islam

Përkujdesja e Fesë Islame ndaj ndjenjave të femrës në divorc

Jeta e njeriut në tërësi është e rrethuar me sakrifica të ndryshme. Me gjithë përpjekjet që mund t’i ndërmarrë ai për parandalimit e tyre, disa nga sfidat e jetës janë të papërballueshme.

Lexo me teper

E drejta e arsimimit të femrës muslimane

"A mund të jenë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë?" (Kurani, Ez-Zumer: 9)

Lexo me teper

Gruaja shqiptare, faktor i rëndësishëm në konsolidimin e familjes dhe vlerave të saj

Gruaja shqiptare - si gratë tjera apo ndryshe nga të tjerat?
Gruaja shqiptare, e vuajtur si të tjerat, më shumë a më pak?
Gruaja shqiptare, më e vlerësuar apo më e nënvleftësuar se gratë tjera të botës?

Lexo me teper

Si ia bëj me shaminë…

“Ke vënë shami?!” – ka qenë reagimi i parë (dhe se vë në dyshim tepër i sinqertë) që unë kam marrë ditën e parë që kam dalë në rrugë nga një shoqe që takova rastësisht ende pa arritur në destinacionin tim.

Lexo me teper

E drejta e gruas në arsim

Islami është feja e parë dhe sistemi i parë në botë i cili ia obligoi diturinë burrit dhe gruas, duke u mbështetur në hadithin e Pejgamberit (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem), kërkimi i diturisë është detyrë obligative, dhe kërkoni diturinë prej djepi e deri në varr.

Lexo me teper

Gruaja, model në familje dhe në shoqëri

Diamanti! Sa gur i çmuar.

Lexo me teper

Mbulesa, unë dhe bota

Për të shpjeguar një temë kaq të rëndësishme për të cilën do të bëjmë fjalë më poshtë është i nevojshëm orientimi i impostacionit optik për mbulesën nga paragjykimi për të, si shkak i presionit të imazhit si vlerë, në këtë rast si vlerë negative, drejtë gjykimit të lirë për të kuptuar në të vërtetë rëndësinë që përfaqëson mbulesa në vetvete.

Lexo me teper

Gruaja shqiptare dhe roli që i dha islami

Në përfytyrimin tonë tradicional gruaja shqiptare është një femër me urtësinë në buzë, me brishtësi dhe delikatesë në shpirt, me respekt ndaj kujtdo si dhe është një gur themelor, i shëndoshë i nderit dhe fisnikërisë kombëtare.

Lexo me teper

Roli i gruas myslimane në familje dhe shoqëri

Gruaja është nga faktorët më të rëndësishëm brenda familjes, ndërsa familja është institucioni i parë dhe më me rëndësi në shoqërinë njerëzore; aty merren fillet e para të edukimit të njeriut, për se prindërit janë të obliguar t’i edukojnë fëmijët e tyre në mënyrën më të mirë të mundur.

Lexo me teper

Të drejtat e gruas në Islam

Një historik i shkurtër rreth të drejtave të gruas në histori

Lexo me teper