Kerko

Kurban Bajrami-Solucion për transformim shpirtëror

Për çdo vit muslimanët janë dëshmitarë të manifestimeve madhështore dhe gëzimit kolektiv, dëshmitar të gjallërisë e vizitave të ndërsjella që bëhen këto ditë gëzimi e feste dhe disponimi mbarëpopullor që mbretëron me rastin e festive të muslimanëve

Lexo me teper

Hixhreti rruga e shpresës

Hixhreti është një nga ndodhitë më madhështore të historisë islame, gjegjësisht ngjarje që bëri ndarje të dy periudhave bazë të historisë islame:asaj në Mekë para hixhretit, dhe asaj në Medine pas hixhretit, gjë që reflektoi në disa segmente të fesë dhe të jetës.

Lexo me teper

Rrethanat historike para Israsë dhe Miraxhit

Ekzistojnë shumë mendime për atë se kur ka ndodhur Israja dhe Miraxhi, por ajo që dihet mirë është se Israja dhe Miraxhi kanë ndodhur para shpërnguljes së të dërguarit të Allahut për në Medine.

Lexo me teper

Haxhi, demonstrim i barazisë dhe vëllazërisë islame

Islami është fe universale, e shpallur për tërë njerëzit, pa dallim race, kombi, vendi, pozite apo ndonjë privilegji tjetër, si dhe për të gjitha kohërat. Para Allahut të Madhërishëm, të gjithë njerëzit janë të njëjtë, të barabartë, pa privilegje ndaj njëri-tjetrit. Dallimi i vetëm që merret në konsiderim te Allahu i Madhërishëm është devotshmëria dhe sinqeriteti. Allahu i Madhërishëm në Kur’an thotë:

Lexo me teper

Bedri, beteja për paqë

Sa herë që përmenden betejat, përfshi këtu edhe betejën e Bedrit, njeriu mendon për gjak, konflikt, shkatërrim, vrasje dhe humbje për qenien njerëzore.

Lexo me teper

Ramazani, muaj i lirisë dhe shpresës

O ju që keni besuar! Ju është urdhëruar juve edhe Es-Seum (agjërimi) siç u qe urdhëruar edhe atyre përpara jush me qëllim që të mund të bëheni El Muttekunë (të përkushtuar në Besimin e Pastër Islam)". [El-Bekare: 183]

Lexo me teper

Premisa islame të cilat gjenerojnë të drejta të njeriut

Të drejtat e njeriut në Islam

Lexo me teper

Toleranca e harruar dhe e dhunuar

Në kohën e sotme flitet me të madhe për tolerancë, dhe perëndimi prezantohet si mishërim i tolerancës, mirëkuptimit, mundësive të barabarta për të gjithë dhe mosdiskriminimit.

Lexo me teper

Haxhi-Dëshmi e besimit të fortë

Haxhi, si kusht i pestë i fesë Islame, gjegjësisht një nga pesë shtyllat mbi të cilat ngritët Islami, në mes tjerash, është edhe dëshmi e besimit të fortë e të paluhatshëm në Allahun e Madhërishëm, përqendrimit konsekuent dhe permanent në fe, përkushtimit të sinqertë ndaj fesë dhe zbatimit korrekt e të përpiktë të normave fetare.

Lexo me teper

Bedri, rrugë porosishë

Bedri paraqet një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së ekzistimit të umetit islam.

Lexo me teper