Hutbe

Valon ef. Myrta

Vetë fjala “Ashura” në gjuhën arabe d.m.th. “e dhjeta” pra dita e dhjetë e muajit Muharrem.

Falënderimet, madhërimet dhe adhurimet janë vetëm për Allahun xh.sh., Atë e falënderojmë, prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi i Allahut xh.sh. qofshin mbi zotërinë tone Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjitha ata që ndjekin rrugën e tij gjer në Ditën e Gjykimit.

Falënderimi i takon Zotit të botëve, Atë e madhëron dhe falënderon çfarë ka tokë e në qiej , Atij i takon sundimi e Madhëria , vetëm Atij i përkulemi dhe vetëm prej Tij falje e magfiret kërkojmë.

Falënderimet, madhërimet, adhurimet janë vetëm për Allahun xh.sh. Sunduesin e gjithë botrave, paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi zotërinë tonë Muhammedin s.a.v.s. mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e Tij deri në Ditën e Gjykimit.

Të dashur vëllezër besimtarë!

“Është e vërtetë se All-llahu u dha dhuratë të madhe besimtarëve, kur ndër ta nga mesi i tyre dërgoi të dërguar që atyre t'u lexojë shpalljen e Tij, t'i pastrojë ata, t'ua mësojë Kur'anin dhe sheriatin, edhe pse, më parë ata ishin krejtësisht të humbur”. (Ali Imran:164)

Falënderimet, madhërimet, adhurimet tona qofshin për Allahun xh.sh., Sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Atij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi zotërinë tonë Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij gjer në ditën e Gjykimit.

"Thuaj:" Nëse e doni Allahun, atëherë ejani pas meje, All-llahu do t'ju dojë dhe do t'ju falë mëkatet tuaja ", All-llahu është mëkatfalës dhe mëshirues. Thuaj: "Binduni All-llahut dhe të dërguarin e Tij!" E nëse ata refuzojnë - All-llahu nuk i do zullumqarët ". (Ali Imran 31-32)

Ndër problemet e shumta me të cilat po ballafaqohemi si shoqëri është dhe dhuna në familje.

Të nderuar besimtarë, vëllezër e motra,

Të nderuar qytetarë të Kosovës,

Falënderimet, madhërimet, adhurimet janë vetëm për Allahun xh.sh. Sunduesin e gjithë botrave, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Atij ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi i Allahut qofshin mbi zotërinë tonë Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe të mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Hyrje

Të nderuar vëllezër e motra!

Sedat ef.Islami

“Nëse All-llahu dëshiron t'ju ndihmojë, s'ka kush që mund t'ju mposhtë, e nëse Ai iu lë pa ndihmë, atëherë kush është ai pas Tij, që do t'ju ndihmojë? Pra vetëm All-llahut le t'i mbështeten besimtarët”. (Ali ‘Imran, 160)

Hyrje

Falënderimi i takon Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon Allahu s’ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s’ka hyjni tjetër përveç Allahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij.