Tema

Krijuesi, agjërimin e ka bërë obligim në këtë muaj, për arsye se ky është muaji në të cili robërve u lëshohet mëshira Hyjnore

Xhuma Emin Abdul Aziz
Përktheu nga gjuha arabe: Dr. Flamur Sofiu

Isa Tërshani

Nata e Madhe e Israsë dhe Miraxhit konsiston në ecjen e shpejtë natën të Pejgamberit (a. s.), - madje brenda një intervali kohorë jo të gjatë të një nate

Sead Paqarizi

Dr. Valmire Batatina – Krasniqi

Dr. Valmire Batatina – Krasniqi

Besimi nuk është me shprehje të dëshirës apo me manifestim të jashtëm, por ajo që vendoset në zemër dhe vërtetohet me vepër!

Qëndrimi i ylemave rreth argumentimin me hadithin mursel

Prim.dr.med.sci.Ali F.Iljazi

Nga boshnjakishtja, përgatiti dhe përktheu:
Dr. Azmir Jusufi

Xheneta Sahiti

Dr. Ali es-Sallabij
Përktheu nga gjuha arabe: Mr. Vedat Shabani

Thirrje e bekuar për secilin mëkatar nga Gafurri Rrahim (Falësi, Mëshiruesi), që t’i drejtohen Atij me sinqeritet, dhe të kërkojnë nga i Gjithëmëshirshmi faljen e mëkateve dhe pastrim prej tyre.

Njeriu si qenie njerëzore, nuk mund të jetojë i vetëm, ai mund ta vazhdojë jetesën vetëm brenda një grupi.

Shkëputur nga libri:
Ihjau-ulumid-din - RIPËRTËRITJA E SHKENCAVE FETARE
Ebu Hamid Muhammed el-Gazali
Përkthyes: Prim. dr. med. sci. Ali F. Iljazi

Në aspektin terminologjik, me therje kuptojmë prerjen ose therjen e kafshës, duke prerë disa pjesë të veçanta në fytin e saj.

Kurani është libri më i plotë e i fundit ndër librat e shenjtë që Allahu i Madhëruar ua ka dërguar njerëzve.

Është e vërtet se ky Kuran udhëzon për atë rrugë që është rruga e vetme e vërtetë