Imamët


Vendlindja:..........Fsh. Osek Hilë KK Gjakovë

Ditëlindja:..........01.12.1982

Vendpunimi:........ Kryetar i Këshillit të Bashkësisë Islame Gjakove
Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë Kusarë

Kualifikimi:............ Superior - Universiteti Islamik në Jordan


Vendlindja:..........Fsh. Cermjan KK Gjakovë

Ditëlindja:..........17.03.1978

Vendpunimi:........ Sekretar në Këshillin e Bashkësisë Islame Gjakove

Kualifikimi:.............Superior (El Ez-her)Vendlindja:.............Gjakovë

Ditë lindja:..............04.09.1976

Vendë punimi:........Kryeimam në K.B.I. të Gjakovës

Kualifikimi:.............Suprior - Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë


Vendlindja:............. Gjakovë

Ditë lindja:.............. 12.02.1977

Vendë punimi:........ Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë Gerçarë

Kualifikimi:............. Suprior - Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë


Vendlindja:.......... Gjakovë

Ditë lindja:.......... 26.05.1982

Vendë punimi:........ Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë Qyl

Kualifikimi:............ Superior – Universiteti Islamik në Medine, dega e Sheriatit


Vendlindja:............... Gjakovë

Ditëlindja:...............

Vendëpunimi:.......... Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e Re

Kualifikimi:.............. Suprior - Fakulteti i Studimeve Islame KasimVendlindja:............... Fsh. Cërmjan K.K. Gjakovë

Ditëlindja:............... 28.04.1978

Vendpunimi:.......... Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e Mulla Jusuf

Kualifikimi:.............. Suprior - Fakulteti i Studimeve Islame JordanVendlindja:..........Gjakovë

Ditë lindja:...........12.06.1980

Vendë punimi:........Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e Fetah Agës

Kualifikimi:.............superiorë (universiteti islamik) MedineVendlindja:............... Gjakovë

Ditëlindja:............... 16.08.1991

Vendëpunimi:.......... Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë Fetah Agë

Kualifikimi:.............. Suprior - Fakulteti i Studimeve Islame MedineVendlindja:............... Gjakovë

Ditëlindja:............... 12.06.1979

Vendëpunimi:.......... Imam-mual-lim dhe hatib në Mejtep të Halil Efendisë

Kualifikimi:.............. Suprior - Fakulteti i Studimeve Islame PakistanVendlindja:.............Gjakovë

Ditë lindja:..............01.09.1980

Vendë punimi:........Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë Gecë

Kualifikimi:..............superiorë


Vendlindja:.............Gjakovë

Ditë lindja:...............28.12.1955

Vendë punimi:.......Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e Haxhi Ymerit

Kualifikimi:................i mesëm

Vendlindja:.............Gjakovë

Ditë lindja:..............26.04.1988

Vendë punimi:........Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e lagjes Sëfë

Kualifikimi:.............Suprior - Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë


Vendlindja:............... Gjakovë

Ditëlindja:............... 08.02.1983

Vendëpunimi:.......... Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë Sofë

Kualifikimi:.............. Superior – Universiteti Islamik në Medine, dega e SheriatitVendlindja:.......... Fsh. Bllacë, K.K. Suharekë

Ditëlindja:.......... 20.07.1969

Vendpunimi:........ Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e Hadumit

Kualifikimi:............. Suprior - Fakulteti i Studimeve Islame MedineVendlindja:............... Fsh. Gërqinë KK Gjakovë

Ditëlindja:............... 17.04.1993

Vendëpunimi:.......... Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e fsh. Lipovec

Kualifikimi:.............. Suprior - Fakulteti i Studimeve Islame Medine

Vendlindja:............... Fsh. Batushë KK Gjakovë

Ditë lindja:............... 27.03.1986

Vendpunimi:............. Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e fsh. Batushë

Kualifikimi:.............. Kulifikimi suprior - Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë

Vendlindja:............... Fsh. Kralan KK Gjakovë

Ditë lindja:............... 27.08.1990

Vendë punimi:.......... Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e fsh. Kralan

Kualifikimi:.............. Kulifikimi suprior - Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë


Vendlindja:............... Fsh. Babaj Bokës KK Gjakovë

Ditëlindja:............... 17.08.1981

Vendëpunimi:.......... Imam-mual-lim dhe hatib në Xhaminë e fsh. Babaj i Bokës

Kualifikimi:.............. Suprior - Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë