Hutbe

Falënderimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij gjer në Ditën e Gjykimit.

Falënderimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij gjer në Ditën e Gjykimit.

Sedat ef.Islami

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Lavdia dhe bekimi i Tij qofshin mbi profetin tonë, Muhamedin, mbi familjen dhe të gjithë shokët e tij.

Pjesa e dytë e hutbes

“Musliman i vërtetë është ai prej të cilit muslimanët tjerë janë të sigurt, nga gjuha dhe duart e tij. Musliman i vërtetë është ai të cilit njerëzit mund t’ia besojnë jetën dhe pasurinë e tyre” (Buhari)

Falënderimet, adhurimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. Sunduesin e gjithë botrave, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi zotërinë tonë, Muhamedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Të dashur vëllezër, ne jemi në muajin Rabiul-Evvel. Çfarë nënkupton për ju dhe për mua muaji Rebiul-Evvel? Muaji i lindjes së krijesës më të dashur dhe më të zgjedhur të Perëndisë, e për ne modeli më i mirë dhe më i bukur, Pejgamberi i fundit, Muhamedi a.s.

Falënderimet, adhurimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. Sunduesin e gjithë botrave, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi zotërinë tonë, Muhamedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit, Krijuesit dhe Sunduesit të kësaj gjithësie. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për të Dërguarin e Tij, Muhamedin a.s., mbi familjen e shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët në çdo vend dhe kohë.

Përkatësia në Islam konfirmohet me shprehjen e shehadetit, "Esh-hedu en la ilahe il-lallallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu", që do të thotë: "Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhammedi s.a.v.s. është rob dhe i Dërguari i Zotit."

Vëllezër dhe motra në Islam!

I gjithë falënderimi i takon Allahut. Vetëm Atë lavdërojmë, e falënderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet më të bukura janë për pejgamberin tonë Muhamed, s.a.v.s., për familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë pjesëtarët e umetit musliman që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Falënderimet, madhërimet, adhurimet janë vetëm për Allahun xh.sh. Sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi zotriun tonë Muhammedin s.a.v.s., familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi te gjitha ata që ndjekin rrugën e tij gjer në Ditën e Gjykimit.

Falënderimi i qoftë Allahut, bekimi dhe paqja qofshin mbi Muhamedin, a.s., të cilin Allahu xh.sh. e ka zgjedhur për Pejgamberin e Tij të fundit, përmes të cilit e ka zbritur shpalljen e Tij të fundit Kur’anin, si udhëzim dhe programin më të mirë për edukimin e shpirtit dhe të zemrës, ndërtimin e personalitetit të njeriut, siç është cekur në ajetin:

Nezim ef.Haliloviq

Izzet Ef. Çamxhiq

Autor: Dr.Aid El-Karni

Visar ef. Koshi, kryeimam në KBIGJ