Vlera e ditës dhe namazit të xhumasë

“O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhumasë, ecni shpejtë për aty ku përmendet Allahu (dëgjojeni hutben, faleni namazin), e lini shitblerjen, kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini”. (Xhuma 9)
Ebu Hurejra r.a trans. se Muhamedi (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e xhuma. Në këtë ditë është krijuar Ademi a.s , në këtë ditë ka hyrë në Xhenet dhe në këtë ditë ka dal nga Xheneti. Në këtë ditë do të bëhet Kijameti. Në këtë ditë ndodhet një orë në të cilën çdo lutje pranohet”. (Bejhekiu)
Evs ibn Evs (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Muhamedi (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Dita më e mirë është dita e xhuma.
Në këtë ditë është krijuar Ademi a.s dhe po në këtë ditë ka ndërruar jetë. Në këtë ditë do t’i fryhet Surit. Shtoni salavatet mbi mua në këtë ditë sepse ato paraqitet para meje. …” (Ahmedi)
Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Muhamedi (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Dielli nuk ka lindur dhe nuk ka perenduar në një ditë më të mirë se sa dita e xhuma, dhe çdo gjallesë mbi tokë trembet kur vjen dita e xhuma perveç njerëzve dhe xhinëve. Në çdo derë xhamie qëndrojnë dy melekë, të cilët shkruajnë njerëzit që prezantojnë. I pari që hyn merr sevap sikur ka bërë kurban një deve, i dyti një dash, i treti një pulë, i katërti një vezë, dhe kur imami ulet melaiket mbyllin librat”. (Ahmed)
Enes ibn Malik (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Muhamedi (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Pesë namazet me xhemat dhe nga xhumaja në xhuma shlyejnë mëkatet e vogla nëse i janë larguar mëkateve të mëdha”. (Ahmed)
Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Muhamedi (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush merr abdes në mënyrën më të mirë, pastaj vjen për të dëgjuar xhumanë dhe hesht, i falen mëkatet nga xhumaja e kaluar deri në këtë xhuma”. (Muslim)
Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Muhamedi (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Atij që pastrohet ditën e xhuma, pastaj lyhet me parfum, dhe shkon në xhami, nuk lëndon asnjë njeri as nuk kalon sipër kokave të njerëzve, pastaj falet aq sa i ka caktuar Allahu i Lartësuar, dhe kur del imami (në hutbe) ulet dhe dëgjon, Allahu ka për t’ia falur gjynahet ndërmjet dy xhumave”. (Buhari)
Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Muhamedi (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Nëse i thua shokut tënd në ditën e xhuma, pusho, ndërkohë që imami po mban hutbe, ti ke dal pa sevapin e xhumasë”. (Buhari)
Muhamedi (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) thotë: “Kush e lexon suren Kehf ditën e xhuma, do të jetë i mbuluar me dritë (nur) ndërmjet dy xhumave”. (Hakimi)
Ibn Huzejme dhe Ibn Hibani transmetojnë se Muhamedi (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush i len tri xhuma pa asnjë justifikim, ai është hipokrit”.
Abdullah ibn Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të) thotë: “Kush i pret thonjtë ditën e xhuma, Allahu do t’ia largojë sëmundjen e do ta shërojë nga çdo gjë.”
Muhamedi (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “ Në ditën e xhuma melaiket kërkojnë atë që është vonuar për të ardhur në xhaminë kohën e xhumasë dhe pyesin njëri-tjetrin: Çfarë i ka ndodhur filanit që është vonuar? Pastaj thonë: O Allah, nëse e ka vonuar varfëria, shtoja pasurinë, nëse e ka vonuar sëmundja, shëroje, nëse e ka vonuar puna, ndihmojë që të ketë kohë më shumë për adhurim, dhe nëse e ka vonuar harresa, drejtoje zemrën e tij drejt bindjes Tënde”. (Bejhekiu)

Allahu xh.sh na mundësoftë të gjithëve që t’I fitojmë shpërblimet e ditës dhe namazit të xhumasë.


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Pak, por e vazhdueshme