Histori

Me depërtimin e osmanëve në Kosovë dhe me vendosjen e administrimit të tyre (shek. XIV – XV), dhe pas pranimit të Islamit nga pjesa më e madhe e popullatës së saj, ata, siç është e ditur, kanë sjellë në këto anë të njëjtat parimet të cilat i kishin përvetësuar nga arabët dhe persët.

Me vendosjen e sundimit osman në trojet shqiptare e rrjedhimisht edhe në Kosovë (shek. XIV- XV), dhe sidomos me përhapjen e Islamit, i cili pati ndikim të ndjeshëm edhe në mënyrën e jetesës, por edhe në kulturën materiale e shpirtërore, nisi kontakti i shqiptarëve me kulturën orientale islame

Msc. Abdullah Klinaku

Sikurse dihet, historia e zhvillimit të shkollave dhe të arsimit islam në trojet tona, është e hershme dhe fillon që nga shekulli XV e këndej, gjë që ndërlidhet edhe me historinë e ngritjes së xhamive të para, kurse më vonë edhe me hapjen e shkollave fillore - mejtepeve, shkollave të larta – medreseve etj.

Në këtë punim autori sjell të dhëna të panjohura për veprimtarinë edukativo-arsimore të medresesë “Pirinaz” të Prishtinës dhe rrethanat politiko-shoqërore, në të cilat veproi kjo medrese.

Prof.Asoc.Dr. Fahrush Rexhepi

Organizimi dhe funksionimi i medreseve në trojet shqiptare

Organizimi dhe funksionimi i medreseve në trojet shqiptare

.

Çështja e alfabetit dhe mosmarrëveshjet lidhur me shkronjat turke (arabe) dhe ato latine

Dilemat rreth alfabetit dhe qëndrimi i shtetit osman

Ç'do të thotë Hixhri dhe cili është vendi i tij në Islam?

Sami Frashëri, që në fillim shpjegon përmbajtjen e shkruar: "Dije, Allahu të shëroftë se në këtë traktat hulumtohet mënyra e përhapjes së Islamit nëpër krahina, gjendja e popujve islamë, vendeve në të cilat popujt e tyre herët a vonë e pranuan Islamin, e dobia e tij është e qartë kurse domosdoshmëria për nivelin e besimtarit është e dukshme."

Zheng He lindi në qytetin Kunyang të provincës Yunnan që ndodhet në pjesën jugore të Kinës. Që në moshë të re ai filloi r'i studiojë mësimet islame.

Lidhja Shqiptare e Prizrenit përbën ngjarjen më të rëndësishme historike kombëtare.

Çlirimi i Mekes është histori në vete, përplot urtësi e mësime për ata që kan arsye.

Po, mu kështu, sepse Bedri me mesazhet, porosit dhe reflektimet e tij të vlerave madhështore, lundron në kohë, i viziton gjeneratat, i pret periudhat historike dhe ndalet në limanin e çdo brezi dhe etape, për t’i lënë margaritar te çmueshëm nga thesari i tij i shumte, e pastaj vazhdon rrugën për ne kohe dhe gjenerata tjera me thesar te madh porosish e mësimesh, i cili edhe pse zbarkohet një pjese e tij ne limanet e brezave dhe periudhave historike, mbetet i njëjtë, i paprekur.