Video

Vlera e natës së Kadrit. Sadekatul fitri dhe Zekati. Përmbledhja e aktiviteteve të Ramazanit

.

Kaptina El Bekare 183-186, El Kader

Kaptina Ibrahim, 38 - 41